Як провести процедуру скорочення штату без порушень


Статтею 64 Господарського кодексу передбачено, що підприємство (власник) самостійно визначає організаційну структуру, штатну чисельність. Враховуючи економічні, організаційні аргументи керівництво підприємства, установи в будь який момент (не обов’язково з нового календарного року) може прийняти  рішення щодо зміни структури та штатного розпису. 

Листом Міністерства праці та соціальної політики від 07.11.2020 №114/06/187-11 надано роз’яснення, що таке чисельність працівників та штат підприємства.

Чисельність працівників – це списковий склад працівників і скорочення чисельності передбачає зменшення їх кількості. Штат – це сукупність посад встановлених штатних  розписом.

Скорочення штату передбачає ліквідацію певних посад.

1 етап

В разі прийняття рішення роботодавцем стосовно скорочення чисельності працівників чи штату, не пізніше ніж за 3 місяці до намічуваних звільнень роботодавцю необхідно надати первинним профспілковим організаціям інформацію щодо цих заходів, що передбачено ч. 3 ст. 22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» у формі наказу з основної діяльності з економічним обгрунтуванням необхідності скорочення, де вказується перелік посад чи чисельність працівників, що підлягають скороченню. В разі відсутності профспілкової організації погодження профспілок не потрібне (в жодному нормативному документі не зазначено погодження з представником трудового колективу). Проте також слід врахувати, що на підприємстві може й не бути профспілкової організації, проте працівник може бути членом іншої профспілки. В такому випадку повинно бути обв’язковим повідомлення про майбутнє звільнення до цієї профспілки, за умови, що працівник повідомив про членство в цій профспілці.

2 етап

Інформація про майбутнє звільнення працівника повинна бути розглянута профкомом у п’ятнадцятиденний термін у присутності працівника (частина третя та четверта статті 43 КЗпП України) . Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою або за участі його представника чи адвоката, уповноваженого на таку участь за нотаріально завіреною довіреністю. Якщо  працівник або його представник на засідання профкому не з’явився, розгляд заяви відкладається до наступного засідання в межах зазначеного терміну. При повторному нез’явленні працівника без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

Голова профкому в межах 15-ти денного терміну планує засідання профкому з цього питання, на яке в письмовій формі (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) запрошує працівника з тим, щоб вислухати його особисті доводи та переконатися, чи адміністрацією підприємства дотримані норми трудового законодавства та чи на законних підставах проводиться звільнення працівника.

Рішення профкому про надання згоди чи ненадання згоди на звільнення має прийматися за умови, що у його засіданні бере участь не менше двох третин його складу.

3 етап

Не пізніше ніж за два місяці працівник (працівники) повинні бути ознайомлені з наказом під підпис. Якщо вдень ознайомлення працівники відсутні на роботі копія наказу надсилається цінним листом з повідомленням про вручення.

4 етап

Про наступне вивільнення працівник має бути попереджений не пізніше ніж за 2 місяці (частина 1 статті 492 КЗпП) одночасно з пропозицією іншої посади, яка на момент попередження є вакантною. Хочеться звернути увагу на важливі деталі. А саме, якщо роботодавець в своїй структурі має відокремлені структурні підрозділи по всій Україні (без права юридичної особи), він зобов’язаний надати пропозиції іншої роботи у всіх структурних підрозділах де є будь які вакансії (що не потребують конкурсного відбору) незалежно від їх місцезнаходження – рішення щодо прийняття чи відмови від вакансії залишається за працівником.

5 етап

Звільнення відповідно до п. 1 ст. 40 КЗпП (скорочення штату чи чисельності) здійснюється на підставі наказу, з виплатою вихідної допомоги в розмірі не менше середньомісячної заробітної плати. При звільненні у зв’язку з скороченням чисельності, штату, зміну структури виплачується компенсація за всі невикористані дні відпусток, що підлягають виплаті  відповідно до діючого законодавства (щорічна основна, додаткова матері 2х дітей віком до 15 років і т.д.). Повний розрахунок та видача трудової книжки працівнику  при звільненні за п. 1 ст. 40 КЗпП України провадиться в останній день перебування в трудових відносинах.

В разі, коли працівник в день, коли закінчується попереджувальний термін, перебуває на лікарняному, попереджувальний термін не збільшується та інший наказ про скорочення з іншими термінами не видається. По закінченню лікарняного працівника звільняють, проте дата звільнення – це дата після виходу з лікарняного.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
◦ Скорочення штату
ДЕМО ДОСТУП