Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників


◦ Професійна класифікація
◦ Класифікатор професій

Загальні положення

 

Зазвичай особу приймають на роботу на вакантну посаду, що зазначена у штатному розписі. Відповідно до статті 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:

— роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги й компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства та колективного договору;

— ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

— проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

Також роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з його посадовою (робочою) інструкцією під підпис. Посадові (робочі) інструкції розробляються відповідно до пункту 6 Загальних положень Випуску 1 ДКХП. У ньому зазначено, що в заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади в родовому відмінку, яка має відповідати професійній назві роботи, передбаченій КП (зі змінами та доповненнями) та повна назва структурного підрозділу.

Вирішити питання, що стосуються визначення посадових (робочих) обов’язків працівників, допоможуть ДКХП. Загальним для підприємств всіх видів економічної діяльності є Випуск 1 ДКХП. Для підприємств, що відрізняються галузевими ознаками, законодавством передбачено галузеві випуски ДКХП.

Як зазначено в Загальних положеннях Випуску 1 ДХКП, довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності. Він є основою для:

— розроблення посадових (робочих) інструкцій, що закріплюють обов’язки, права та відповідальність працівників;

— складання положень про структурні підрозділи, які визначають роль та місце працівників у системі управління підприємством (установою, організацією);

— формування та регулювання ринку праці;

— ведення документації про укладення трудового договору (прийняття на роботу), професійне просування, переведення на іншу роботу, відсторонення від роботи, припинення та розірвання трудового договору;

— присвоєння та підвищення категорій за посадою відповідно до оволодіння особою повним обсягом знань та робіт за результатами кваліфікаційної атестації;

— організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, які готують працівників за професіями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Довідники кваліфікаційних характеристик професій працівників містять перелік основних робіт, виконання яких властиве тій чи іншій посаді (професії). Конкретний перелік посадових (робочих) обов’язків визначається посадовими (робочими) інструкціями, які розробляють, як було визначено вище, на підставі ДХКП. Загальні норми щодо структури та оформлення посадових (робочих) інструкцій наведено у Випуску 1 ДКХП.

Під час їх розроблення забезпечується єдиний підхід до побудови, структури та викладу змісту розділів. Враховуються конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників та особливості штатного розпису підприємства. Інструкції мають відображати повний перелік завдань та обов’язків, повноважень і відповідальності, за потреби мати необхідні пояснення, чіткі визначення всіх термінів.

Варто зазначити, що посадові (робочі) інструкції складаються для працівників на всіх посадах, вказаних у штатному розписі. Винятком можуть бути окремі керівники, правове становище яких визначено в статуті підприємства або положенні про підрозділ, де зазначено основні завдання керівника, його обов’язки, права та відповідальність.

Посадові (робочі) інструкції мають складатися з розділів, які є обов’язковими: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати»*. Про правила їх складання читайте в наступному розділі.

 

Практика застосування

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників є невід’ємною частиною КП. Як відомо, КП містить професійні назви посад (робіт) для їх застосування у кадровій роботі, а отже, його використовують під час складання штатного розпису, розроблення посадових та робочих інструкцій, внесення відомостей про роботу до трудових книжок працівників тощо. І саме під час розробки посадових (робочих) інструкцій ДКХП відіграє особливу роль.

Таким чином, ДКХП слід вважати збірниками описів професій в Україні. Їх реквізити наведені в КП, а самі довідники систематизовані за видами економічної діяльності. Їх можна знайти як у додатку А (обов’язковий), в якому професійні назви робіт розміщені за класифікаційними кодами, так і в додатку Б (довідковий), де назви професій наведено за абеткою (таблиця 1).

Таблиця 1

Приклад додатка Б до КП

Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

3413 

 

Агент з нерухомості 

5111 

20019 

 

 

68 

Агент з організації обслуговування авіаперевезень 

4221 

 

5*, 81 

Агент з організації туризму 

3422 

20022 

 

66 

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті) 

4131 

20031 

 

 

Агент з постачання 

5111 

20025 

 

 

Агент з приймання замовлень на квитки 


Як бачимо, в таблиці 1 для зручності користування, окрім коду КП, у графах наводяться також код ЗКППТР, номери випусків ЄТКД та власне номер випуску ДКХП. Ці реквізити наведено як у додатку А, так і в додатку Б. Далі розглянемо графу 4, в якій вказані номери випусків ДКХП.

На сьогодні в системі національної професійної класифікації України розроблено близько 100 випусків ДКХП. Для кожної посади (професії) в графі КП «Випуск ДКХП» вказана цифра, яка означає номер випуску ДКХП, в якому наведено кваліфікаційну характеристику до певної професії. Ця інформація стає в пригоді під час розроблення посадових (робочих) інструкцій для певних посад (професій).

Як наведено в таблиці 1, навпроти посади «Агент з організації обслуговування авіаперевезень» вказано Випуск 68 ДКХП, затверджений наказом Міністерства транспорту України «Про затвердження випуску 68 «Авіаційний транспорт» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 17 липня 2002 р. № 488. А поруч з посадою «Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)» зазначено Випуск 66 ДКХП, затверджений наказом Міністерства інфраструктури України «Про затвердження та введення в дію Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен» від 20 травня 2016 р. № 181. Тобто кваліфікаційні характеристики цих посад можна знайти в згаданих випусках ДКХП.

Щодо посади «Агент з організації туризму», навпроти якої внесено цифри «5*» та «81», зауважимо, що її кваліфікаційні характеристики передусім можна знайти у Випуску 81 ДКХП, затвердженому наказом Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. № 168. Цифру «5*» за аналогією можна зрозуміти як посилання на Випуск 5 ДКХП із певною приміткою. Проте примітки «*» у графі «Випуск ДКХП» КП поряд із цифрою 5 (чи іншою) означають номер випуску доповнень та змін до ДКХП. Тобто «5*» — це не Випуск 5, затверджений наказом Міністерства промислової політики України «Щодо затвердження випусків №№ 40, 43, 19, 44, 5, 41 Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 18 січня 2002 р. № 28 для гірничодобувної промисловості, а зміни та доповнення до ДКХП, які затверджені саме зміною № 5.

Отже, відбулося помилкове перенесення цих даних до нового КП після заміни старого. Примітка «5*» мала на меті надати роз’яснення щодо кваліфікаційних характеристик певної посади (професії) у зміні та доповненні № 5 КП ДК 003-95, однак остання була анульована у зв’язку із скасуванням тогочасного КП. А отже, для пошуку кваліфікаційних характеристик за посадою «Агент з організації туризму» логічним буде використання саме Випуску 81 «Культура і мистецтво» ДКХП.

Також слід звернути увагу, що в КП містяться непоодинокі посилання з примітками «**» до певної цифри. Ця примітка також розшифрована в кінці КП та пояснює, що деталізовані кваліфікаційні характеристики за галузевими ознаками містяться в інших галузевих випусках ДКХП (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Приклад використання примітки «**» у графі «Випуск ДКХП» КП

 

Код КП

Код ЗКППТР

Випуск ЄТКД

Випуск ДКХП

Професійна назва роботи

2148.2 

20586 

 

74** 

Геодезист 

Щодо прикладу, наведеного вище, то кваліфікаційні характеристики до посади «Геодезист» містяться у Випуску 64 «Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Будівництво метрополітенів, тунелів та підземних споруд спеціального призначення» ДКХП, затвердженому наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999 р. № 249.

Розглядаючи алгоритм пошуку кваліфікаційних характеристик певних посад (професій) не слід оминати увагою Випуск 1 ДКХП, вказаний біля посади «Агент з нерухомості» (таблиця 1). Кваліфікаційні характеристики до цієї посади, як і до інших, де зазначено цифру «1», містяться саме в ньому.

Крім вищевказаного, особливо уважно варто поставитися до тих граф «Випуск ДКХП», які залишилися порожніми. Це означає, що на час набуття чинності КП кваліфікаційна характеристика до певної професії не була розроблена, а отже, підприємству необхідно самостійно розробити посадові (робочі) обов’язки за такою посадою (професією). Наприклад, графа «Випуск ДКХП» навпроти професії «Водій автотранспортних засобів», наведеної в КП, не містить посилання на відповідний випуск, яким би було передбачено його кваліфікаційні характеристики. Тобто підприємство розробляє їх самостійно, але для полегшення такої роботи можна скористатися довідником, який містить кваліфікаційні характеристики професій, пов’язаних з автомобільним транспортом (Випуск № 69 «Автомобільний транспорт» ДКХП, затверджений наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 14 лютого 2006 р. № 136).

____________

*У робочих інструкціях розділи «Загальні положення», «Взаємовідносини (зв’язки) за професією» можуть бути відсутні.

Спробуйте новий зручний сервіс —
інтерактивний  КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ!

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП