Наказ Мінсоцполітики від 10.04.2024 р. № 172-Н

Про затвердження Порядку визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, та надсилання до Державного центру зайнятості інформації про таких осіб


◦ Трудовi вiдносини
◦ Особливі категорії працівників
203

10.04.2024

Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 19 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, та надсилання до Державного центру зайнятості інформації про таких осіб, що додається.

2. Директорату з питань подолання складних життєвих обставин (Сакута М. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Танасишина Н. Д.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної політики України
10 квітня 2024 року № 172-Н

Порядок
визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, та надсилання до Державного центру зайнятості інформації про таких осіб

I. Загальні положення

1. Цим Порядком установлено механізм визначення Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд) в автоматизованому режимі з використанням даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) та централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі – ЦБІ) осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, та надсилання інформації про таких осіб до Державного центру зайнятості для проведення роботи з їх працевлаштування.

2. Згідно з цим Порядком термін “автоматизований режим визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані” вживається в такому значенні – це комплекс заходів зі збору, узагальнення, аналізу та порівняння даних про осіб з інвалідністю, що містяться в ЦБІ та РЗО. Порівняння даних про осіб з інвалідністю, що містяться в ЦБІ та РЗО, здійснюється шляхом встановлення різниці між даними про загальну чисельність осіб з інвалідністю працездатного віку згідно із Законом України “Про зайнятість населення”, що містяться в ЦБІ, та даними про чисельність осіб з інвалідністю, які працевлаштовані, наданих Пенсійним фондом України з РЗО (далі – дані про працевлаштованих осіб з інвалідністю). Визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, здійснюється в автоматизованому режимі в ЦБІ з використанням його програмних засобів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, “Про зайнятість населення”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про інформацію”, “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, Положенні про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 121 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1205), Положенні про Державну службу зайнятості, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 16 грудня 2020 року № 2663, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2020 року за № 1305/35588.

3. Автоматизований режим визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, застосовується для:

встановлення переліку осіб з інвалідністю, які не працевлаштовані;

проведення аналізу щодо невиявленого попиту серед осіб з інвалідністю на працевлаштування та реалізація їхніх прав у сфері зайнятості населення;

безоплатного надання особам з інвалідністю інформації про вакансії, можливості та умови працевлаштування на території України, професійну орієнтацію, професійне навчання та інші послуги, передбачені законодавством;

безоплатного надання юридичним особам, фізичним особам – підприємцям, які використовують працю фізичних осіб (далі – роботодавці), за наявності попиту на робочу силу (вакансії), інформації про професійно-кваліфікаційний склад осіб з інвалідністю, які потребують працевлаштування;

удосконалення механізму працевлаштування осіб з інвалідністю.

4. Суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку є Фонд та Державний центр зайнятості.

Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, між електронними інформаційними ресурсами суб’єктів інформаційного обміну здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” з дотриманням вимог Законів України “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”, “Про публічні електронні реєстри”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, “Про захист персональних даних”.

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб’єкти електронної інформаційної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606.

У разі відсутності технічної можливості передачі даних засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів “Трембіта” електронна інформаційна взаємодія може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

II. Механізм визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, форма та порядок надсилання інформації про таких осіб Державному центру зайнятості

1. Автоматизований режим визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, передбачає:

1) завантаження до ЦБІ через інтерфейси прикладного програмування (API) даних про працевлаштованих осіб з інвалідністю;

2) оброблення в ЦБІ інформації, що міститься в ньому, про всіх осіб з інвалідністю працездатного віку згідно із Законом України “Про зайнятість населення”, порівняння даних про осіб з інвалідністю працездатного віку, що містяться в ЦБІ та РЗО, та визначення осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, шляхом встановлення різниці між даними про загальну чисельність осіб з інвалідністю працездатного віку згідно із Законом України “Про зайнятість населення”, що містяться в ЦБІ, та даними про працевлаштованих осіб з інвалідністю;

3) формування в ЦБІ переліку осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані;

4) обмін інформацією між суб’єктами інформаційного обміну, електронну інформаційну взаємодію їхніх електронних інформаційних ресурсів (за потреби);

5) надання Фондом Державному центру зайнятості відомостей з ЦБІ про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, з метою: інформування таких осіб про вакансії, зокрема про вільні робочі місця (посади), можливості та умови працевлаштування на території України, професійну орієнтацію, професійне навчання та інші послуги, передбачені законодавством; надання роботодавцям, за наявності попиту на робочу силу (вакансії), інформації про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані.

2. Фонд в автоматизованому режимі здійснює визначення в ЦБІ осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані.

Інформація про таких осіб визначається як різниця між даними про чисельність осіб з інвалідністю, інформація про яких міститься в ЦБІ, та даними про працевлаштованих осіб з інвалідністю.

3. Фонд не пізніше 10 робочих днів після отримання інформації від Пенсійного фонду України про працевлаштованих осіб з інвалідністю в електронній формі вивантажує з ЦБІ та надсилає до Державного центру зайнятості інформацію про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

При первинному надсиланні до Державного центру зайнятості інформації про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, відомості формуються щодо всіх осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані.

Відмітка про передачу даних особи з інвалідністю, яка може бути працевлаштована, до Державного центру зайнятості автоматично проставляється в ЦБІ у реєстраційній картці особи з інвалідністю із зазначенням дати передачі.

Надалі формування таких відомостей здійснюється лише щодо осіб, відомості про яких раніше не надсилалися до Державного центру зайнятості, та/або щодо будь-яких інших відомостей про осіб з інвалідністю, які були змінені в ЦБІ в попередньому звітному періоді.

III. Механізм використання відомостей про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, за результатами автоматизованого визначення

1. За результатом отриманої від Фонду інформації про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, Державний центр зайнятості за регіональним принципом надає доступ до цієї інформації регіональним центрам зайнятості та їх філіям для проведення роботи з працевлаштування таких осіб.

2. Регіональні центри зайнятості та їх філії за результатами отриманої від Державного центру зайнятості інформації про осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, здійснюють заходи щодо:

з’ясування потреб осіб з інвалідністю щодо працевлаштування / організації підприємницької діяльності / отримання ваучера / проходження професійного навчання / участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру;

визначення причин, що перешкоджають працевлаштуванню / зайняттю підприємницькою діяльністю особам з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані;

взяття на облік осіб з інвалідністю, які шукають роботу, та/або проведення реєстрації безробітних з числа осіб з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані (за згодою таких осіб);

безоплатного надання інформації особам з інвалідністю, які можуть бути працевлаштовані, про вакансії, можливості та умови працевлаштування на території України, професійну орієнтацію, професійне навчання та інші заходи сприяння зайнятості населення, передбачені Законом України “Про зайнятість населення”;

безоплатного надання роботодавцям, за наявності попиту на робочу силу (вакансії), інформації про професійно-кваліфікаційний склад осіб з інвалідністю, які потребують працевлаштування, та спрямування кандидатів на вакансію до роботодавця для проведення співбесіди з такими особами або організації ярмарків вакансій та інших заходів, спрямованих на підбір працівників з числа таких осіб відповідно до вимог роботодавців;

надання пропозицій щодо удосконалення механізму працевлаштування осіб з інвалідністю (за наявності).

Комунікація між співробітниками Державної служби зайнятості та особою з інвалідністю здійснюється будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними, а також під час безпосереднього відвідування такою особою регіонального центру зайнятості та/або їх філії.

Інформація про особу з інвалідністю, яка бажає працевлаштуватися, передається до роботодавця, у якого наявні відповідні вакансії, співробітниками Державної служби зайнятості за згодою такої особи з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

За результатом надання інформації роботодавцю про особу з інвалідністю, яка бажає працевлаштуватися, співробітники Державної служби зайнятості з’ясовують необхідність здійснення для такої особи з інвалідністю заходів розумного пристосування робочого місця, наявні можливості та необхідну підтримку для роботодавця щодо здійснення такого пристосування, наявність необхідної інфраструктурної доступності до пропонованого робочого місця тощо.

3. За результатами здійснених заходів, визначених пунктами 1 та 2 цього розділу, регіональні центри зайнятості щопівроку до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, наростаючим підсумком за півріччя подають до Державного центру зайнятості в електронній формі інформацію про осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані, з числа осіб з інвалідністю, відомості про яких було отримано від Державного центру зайнятості відповідно до цього Порядку, за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

4. Державний центр зайнятості за результатами отриманої від регіональних центрів зайнятості інформації про осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за результатами здійснених заходів, визначених цим Порядком, щопівроку до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, наростаючим підсумком за півріччя, узагальнює інформацію та за наявності відповідної технічної можливості в інформаційній системі Державного центру зайнятості надсилає в електронній формі звіт про осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за результатами здійснених заходів відповідно до вимог цього Порядку, до Фонду згідно з додатком 3 до цього Порядку.

5. Фонд за результатами отриманого від Державного центру зайнятості звіту про осіб з інвалідністю, які були працевлаштовані за результатами здійснених заходів відповідно до вимог цього Порядку, завантажує такий звіт до ЦБІ з метою здійснення в автоматизованому режимі моніторингу працевлаштування таких осіб з інвалідністю.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП