Роз’яснення Держстату від 05.08.2021 р. № 19.1.2-12/36-21

Роз’яснення щодо форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»


◦ Звітність
◦ Статистична звітність
◦ Звітність з праці
05 серпня 2021 р.

I. Загальні положення

1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» (далі - форма № 1-ПВ (квартальна)).

2. Джерелами інформації показників форми № 1-ПВ (квартальна) є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій (далі - підприємства).

3. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень п. 1.2 та 1.3 гл. 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286 (далі - Інструкція № 286), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 (далі - Інструкція № 5).

4. У формі зі зведеною інформацією щодо декількох бюджетних установ (дошкільні навчальні заклади, школи, спортивні заклади, заклади культури, медичні заклади) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, охорона здоров’я.

У формі з інформацією щодо підпорядкованих сільській, селищній раді або об'єднаній територіальній громаді установ (школа, дошкільний навчальний заклад, заклад культури) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад, дошкільна освіта.

5. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.

6. Форма № 1-ПВ (квартальна) уключає інформацію на дискретній основі, тобто окремо за I, II, III, IV квартали. 

7. Форма № 1-ПВ (квартальна) складається із шести розділів.

8. У разі відсутності даних на підприємстві, установі, організації форма містить позначку однієї з причин у блоці «Інформація щодо відсутності даних».

 

II. Показники щодо кількості штатних працівників

1. Показники розділу I форми № 1-ПВ (квартальна) містять дані щодо прийому на роботу та звільнення штатних працівників у звітному кварталі, їх облікової кількості на кінець звітного кварталу, а також окремих категорій штатних працівників станом на 31 грудня.

Показники цього розділу не включають дані стосовно тих працівників, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб’єктами господарювання.

Показники цього розділу також містять дані щодо руху кадрів, який відбувається в разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

2. Показники щодо кількості прийнятих штатних працівників та кількості прийнятих штатних працівників-жінок містять дані про кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу.

Якщо дані за показником щодо кількості прийнятих штатних працівників дорівнюють нулю, то дані за показником щодо кількості прийнятих штатних працівників-жінок також дорівнюють нулю.

3. Показники щодо кількості звільнених штатних працівників та кількості звільнених штатних працівників-жінок містять дані про кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору, незалежно від причин звільнення.

Якщо дані за показником щодо кількості звільнених штатних працівників дорівнюють нулю, то дані за показником щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок мають дорівнювати нулю.

Різниця даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників та суми даних за показниками щодо кількості звільнених штатних працівників із причин змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) та щодо кількості звільнених штатних працівників із причин плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) є більшою або дорівнює різниці даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок та суми даних за показниками щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок із причин змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) та щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок із причин плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.).

Якщо дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників більше даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду, то дані за показником щодо кількості звільнених штатних працівників більше нуля.

4. Показники щодо кількості звільнених штатних працівників та звільнених штатних працівників-жінок із причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) містять дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва й праці, у тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

Різниця даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників із причин змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) та даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок із причин змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) є меншою або дорівнює різниці даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників та даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок.

5. Показники щодо кількості звільнених штатних працівників та звільнених штатних працівників-жінок із причини плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) містять дані про кількість працівників, які звільнені з підприємства у зв’язку з такими причинами:

 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника, за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;
 • припинення трудового договору за згодою сторін;
 • прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;
 • розірвання трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Сума показників кількості звільнених штатних працівників із причини змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення кількості або штату працівників) та кількості звільнених штатних працівників із причини плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) може бути меншою порівняно з даними показника кількості звільнених штатних працівників. Різницю може становити кількість працівників, які звільнилися з підстав:

 • закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), встановленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;
 • призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу;
 • розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у цій місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;
 • переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду.

Відповідно до п. 5.5 гл. 5 Інструкції № 286 днем звільнення працівника вважається перший день його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення вважається наступний робочий день.

Різниця даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників із причин плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) та даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок із причин плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.) є меншою або дорівнює різниці даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників та даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок.

6. Показники щодо облікової кількості штатних працівників та облікової кількості штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду містять дані про облікову кількість штатних працівників на останню дату звітного періоду відповідно до гл. 2 Інструкції № 286, включно з працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом.

Дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду є сумою даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду з попереднього звіту та даних за показником щодо кількості прийнятих штатних працівників, за винятком даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників (для даних у графі 1 та 2).

Дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду є більшими або дорівнюють даним за показником щодо облікової кількості штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня) (для звіту за IV квартал).

Дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду є більшими або дорівнюють даним за показником щодо облікової кількості штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством (для звіту за IV квартал).

Дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду є більшими або дорівнюють даним за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня) (для звіту за IV квартал).

Дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду є більшими або дорівнюють сумі даних за показником щодо облікової кількість штатних працівників-жінок, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня), даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок, які знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством (для звіту за IV квартал).

Дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду є більшими або дорівнюють даним за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством (для звіту за IV квартал).

Різниця даних за показником щодо облікової кількість штатних працівників на кінець звітного періоду та даних за показником щодо облікової кількість штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду має бути більшою або дорівнювати різниці даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня), та даних за показником щодо облікової кількість штатних працівників-жінок, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня) (для звіту за IV квартал).

Різниця даних за показником щодо облікової кількість штатних працівників на кінець звітного періоду та даних за показником щодо облікової кількість штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду є більшою або дорівнює різниці даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, та даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством (для звіту за IV квартал).

7. Показники щодо облікової кількості штатних працівників та облікової кількості штатних працівників-жінок, прийнятих на умовах неповного робочого дня (тижня), містять дані про облікову кількість штатних працівників станом на 31 грудня, які згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника.

8. Показники щодо облікової кількості штатних працівників-жінок, які знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, містять дані про облікову кількість жінок станом на 31 грудня, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами.

9. Показники щодо облікової кількості штатних працівників та облікової кількості штатних працівників-жінок, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, містять дані станом на 31 грудня про облікову кількість штатних працівників, які перебувають у відпустках для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку або більшої тривалості) відповідно до ст. 18 Закону про відпустки.

 

III. Показники щодо втрат робочого часу штатних працівників

1. Усі показники розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) стосуються категорій працівників, які враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників згідно з п. 3.2 гл. 3 Інструкції № 286.

2. Показники щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) містять дані про кількість невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати, які надаються власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з незалежних від працівника причин, наприклад, на період припинення виконання робіт.

Якщо дані за показником щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) дорівнюють нулю, то дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), мають дорівнювати нулю і навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт) більше нуля, то дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), мають бути більше нуля і навпаки.

Дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт), мають бути менше або дорівнювати сумі даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду, даних за показником щодо кількості прийнятих штатних працівників, даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників.

3. Показники щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний робочий день (тиждень) містять дані про кількість невідпрацьованого робочого часу (порівняно з установленою його тривалістю) через переведення працівників на роботу з неповним робочим днем (тижнем) з причин простою підприємства або скорочення обсягів робіт.

Якщо дані за показником щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин дорівнюють нулю, то дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин, мають дорівнювати нулю і навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин більше нуля, то дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин, мають бути більше нуля і навпаки.

Дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через переведення на неповний робочий день (тиждень) з економічних причин, мають бути менше або дорівнювати сумі даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду, даних за показником щодо кількості прийнятих штатних працівників, даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників.

4. Показники щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки) містять дані про кількість невідпрацьованого робочого часу працівників, які згідно із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 р. № 137/98-ВР брали участь у колективних невиходах на роботу (страйках).

Якщо дані за показником щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки) дорівнюють нулю, то дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через масові невиходи на роботу (страйки), мають дорівнювати нулю і навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості невідпрацьованого робочого часу через масові невиходи на роботу (страйки) більше нуля, то дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через масові невиходи на роботу (страйки), мають бути більше нуля і навпаки.

Дані за показником щодо кількості осіб, які не відпрацювали робочий час через масові невиходи на роботу (страйки), мають бути менше або дорівнювати сумі даних за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду, даних за показником щодо кількості прийнятих штатних працівників, даних за показником щодо кількості звільнених штатних працівників.

5. У графі 2 розділу II форми № 1-ПВ (квартальна) містяться дані про кількість працівників, як працюючих, так і звільнених у звітному періоді, які були відсутні на роботі з причин, зазначених у п. 2 - 4 цього розділу (один раз за причиною).

 

IV. Показники щодо складу фонду оплати праці штатних працівників

1. Показник щодо фонду оплати праці штатних працівників містить дані про суму нарахованого фонду оплати праці штатних працівників (крім призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом), який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначену згідно з Інструкцією № 5.

Дані за показником щодо фонду оплати праці штатних працівників можуть бути більше або дорівнювати даним за показником щодо фонду оплати праці штатних працівників форми № 1-ПВ (місячна) (за місяці відповідного кварталу).

Якщо дані за показником щодо фонду оплати праці штатних працівників більше нуля, а при цьому дані за показником щодо кількості звільнених штатних працівників дорівнюють нулю, то дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників на кінець звітного періоду є більшими за нуль.

2. Показники щодо фонду основної заробітної плати, фонду додаткової заробітної плати містять дані про фонд основної та додаткової заробітних плат, складові яких визначено у п. 2.1, 2.2 гл. 2 Інструкції № 286.

Дані за показником щодо фонду додаткової заробітної плати мають бути більше або дорівнювати сумі даних за показником щодо надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів, даних за показником щодо премій та винагород, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), даних за показником щодо виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, даних за показником щодо компенсацій втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати, даних за показником щодо оплати за невідпрацьований робочий час (у разі відсутності нарахувань за невідпрацьований час у зв'язку з відпустками з ініціативи адміністрації та простоями).

Дані за показником щодо фонду додаткової заробітної плати мають бути більше або дорівнювати сумі даних за показником щодо надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів, даних за показником щодо премій та винагород, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), даних за показником щодо виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, даних за показником щодо компенсацій втрати частини заробітку у зв'язку з порушенням термінів її виплати.

3. Показник щодо надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів містить дані про суми нарахованих надбавок та доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством або колективним договором, визначених пп. 2.2.1 п. 2.2 гл. 2 Інструкції № 5.

4. Показник щодо премій та винагород, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), містить дані про суми нарахованих премій та винагород, що мають систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), визначених пп. 2.2.2 п. 2.2 гл. 2 Інструкції № 5.

5. Показник щодо виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати, містить дані про суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати, нараховані відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

6. Показник щодо компенсації втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати містить дані про суми компенсації втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати, нараховані відповідно до Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 159.

7. Показник щодо заохочувальних та компенсаційних виплат містить дані про суми заохочувальних та компенсаційних виплат, визначених п. 2.3 гл.2 Інструкції № 5.

Дані за показником щодо заохочувальних та компенсаційних виплат мають бути більше або дорівнювати сумі даних за показником щодо матеріальної допомоги та даних за показником щодо соціальних пільг, що мають індивідуальний характер.

8. Показник щодо матеріальної допомоги містить дані про суми нарахованої матеріальної допомоги, передбаченої пп. 2.3.3 п. 2.3 гл. 2 Інструкції № 5, зокрема, допомоги у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.

Показник не включає матеріальну допомогу разового характеру, необхідність отримання якої виникла раптово (лікування, сімейні обставини тощо), за умови подання заяви та визначення розміру виплат адміністрацією підприємства.

9. Показник щодо соціальних пільг, що мають індивідуальний характер, містить дані про суми, пов’язані з наданням працівникам пільг соціального характеру (пп. 2.3.4 п. 2.3 гл. 2 Інструкції № 5).

10. Показник щодо оплати за невідпрацьований робочий час містить дані про суми оплати за невідпрацьований робочий час, що входять до складу фонду додаткової заробітної плати (рядок 5030) та заохочувальних і компенсаційних виплат (рядок 5060), визначених у пп. 2.2.12 п. 2.2 та пп. 2.3.1 п. 2.3 гл. 2 Інструкції № 5.

Дані за показником щодо оплати за невідпрацьований робочий час мають бути менше або дорівнювати сумі різниці даних за показником щодо фонду додаткової заробітної плати, даних за показником щодо надбавок та доплат до тарифних ставок та посадових окладів, даних за показником щодо премій та винагород, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні), даних за показником щодо виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати, даних за показником щодо компенсації втрати частини заробітку у зв’язку з порушенням термінів її виплати та різниці даних за показником щодо заохочувальних та компенсаційних виплат, даних за показником щодо матеріальної допомоги, даних за показником щодо соціальних пільг, що мають індивідуальний характер.

V. Показники щодо кількості та фонду оплати праці окремих категорій працівників

1. Показники щодо штатних працівників-жінок містяться дані: у графі 1 - про середньооблікову кількість штатних працівників-жінок, що визначається згідно з Інструкцією № 286, крім тих, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством; у графі 2 - про фонд оплати праці штатних працівників-жінок, уключених до середньооблікової кількості штатних працівників; у графі 3 - про кількість відпрацьованих ними людино-годин.

Дані за показником щодо фонду оплати праці штатних працівників-жінок мають бути менше або дорівнювати даним за показником щодо фонду оплати праці штатних працівників.

Якщо дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників-жінок є більшими або дорівнюють нулю, то дані за показником щодо кількості відпрацьованих людино-годин штатними працівниками-жінками також є більшими або дорівнюють нулю, і навпаки.

Якщо дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників-жінок та щодо кількості відпрацьованих людино-годин штатними працівниками-жінками є більшими за нуль, то дані за показником щодо фонду оплати праці штатних працівників-жінок також є більшими за нуль.

Якщо дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників-жінок є більшими за нуль, то дані за показником щодо облікової кількості штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду також є більшими за нуль, і навпаки.

Дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників-жінок є меншими або дорівнюють сумі даних за показниками щодо облікової кількості штатних працівників-жінок на кінець звітного періоду та щодо кількості звільнених штатних працівників-жінок.

2. Показники щодо зовнішніх сумісників містять дані: у графі 1 - про їх середню кількість; у графі 2 - про фонд оплати праці зовнішніх сумісників (п. 3.3 гл. 3 Інструкції № 286).

Якщо дані за показником щодо середньої кількості зовнішніх сумісників є більшими за нуль, то дані за показником щодо фонду оплати праці зовнішніх сумісників також є більшими за нуль, і навпаки.

3. Показники щодо працюючих за цивільно-правовими договорами містять дані: у графі 1 - про їх середню кількість; у графі 2 - про фонд оплати праці працівників, які виконували роботи за цивільно-правовими договорами, та сплатили єдиний соціальний внесок із суми оплати за виконані роботи (п. 3.3 гл. 3 Інструкції № 286). Ці показники не містять даних про штатних працівників підприємства, які одночасно уклали цивільно-правовий договір з цим підприємством, та фізичних осіб-підприємців.

Якщо дані за показником щодо середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами є більшими за нуль, то дані за показником щодо фонду оплати працівників працюючих за цивільно-правовими договорами також є більшими за нуль, і навпаки.

 

VI. Показники щодо стану укладання колективних договорів

1. Розділ V форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані в цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому підрозділу), уключаючи найманих працівників його структурних підрозділів незалежно від їх місцезнаходження.

2. Показник щодо кількості укладених та зареєстрованих колективних договорів містить дані про фактичну кількість укладених на звітну дату колективних договорів, які були зареєстровані місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування відповідно до ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII.

У формі щодо відокремленого підрозділу (філії, представництва) містяться дані про кількість колективних договорів, дія яких поширюється на такий підрозділ.

Якщо дані за показником щодо кількості укладених та зареєстрованих колективних договорів є більшими за нуль, то дані за показником щодо кількості штатних працівників, які охоплені колективними договорами, також є більшими за нуль (для звіту за IV квартал).

Якщо дані за показником щодо кількості укладених та зареєстрованих колективних договорів є більшими або дорівнюють нулю, то дані за показником щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановленої у колективному договорі, також є більшими або дорівнюють нулю (для звіту за IV квартал).

Якщо дані за показником щодо кількості укладених та зареєстрованих колективних договорів є більшими за нуль, то дані за показником щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановленої у колективному договорі, також є більшими або дорівнюють прожитковому мінімуму на одну працездатну особу станом на 01 січня звітного року.

Якщо дані за показником щодо кількості укладених та зареєстрованих колективних договорів є більшими за нуль, то дані за показником щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установленої в галузевій угоді також є більшими або дорівнюють прожитковому мінімуму на одну працездатну особу станом на 01 січня звітного року.

3. Показник щодо кількості штатних працівників, які охоплені колективними договорами, містить дані про кількість штатних працівників, на яких поширюється дія укладених колективних договорів (угод), тобто всіх працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників підприємства відповідно до п. 2.4, 2.5 гл. 2 Інструкції № 286.

4. Показник щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установленої в колективному договорі, містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу) відповідно до змісту укладених на підприємстві колективних договорів (угод).

5. Показник щодо розміру мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установлений у галузевій угоді, містить дані про розмір мінімальної місячної тарифної ставки (посадового окладу), визначений у галузевій угоді, у сфері дії якої перебуває підприємство.

 

VII. Показники щодо витрат на утримання робочої сили, що не входять до складу фонду оплати праці

1. Розділ VI форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані стосовно фактичних витрат підприємств, що направлені на забезпечення соціальних, культурно-побутових потреб працівників, а також інших витрат, пов'язаних з утриманням робочої сили, незалежно від наявності укладеного колективного договору.

2. Розділ VI форми № 1-ПВ (квартальна) містить дані в цілому по підприємству (юридичній особі, відокремленому підрозділу) за період з 1 січня до 31 грудня попереднього року.

3. Розділ VI форми № 1-ПВ (квартальна) не містить даних стосовно виплат, які входять до складу фонду оплати праці, згідно з Інструкцією № 5, а також сум внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, інших нарахувань, податків та зборів на фонд оплати праці.

4. Суми витрат, пов'язаних із придбанням в інших організацій товарів та послуг для працівників, містять дані щодо суми податку на додану вартість.

Якщо дані за показником щодо витрат підприємства на утримання робочої сили, крім тих, які враховані у фонді оплати праці, є більшими за нуль, то дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників підприємства також є більшими за нуль (для звіту за I квартал).

5. Показник щодо витрат підприємства на соціальне забезпечення працівників містить дані про витрати на соціальне забезпечення працівників, зокрема:

 • страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами, на користь працівників;
 • витрати на медичне страхування;
 • соціальні допомоги та виплати, які здійснені за рахунок коштів підприємства по аналогії до передбачених законодавством, працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, при народженні дитини, сім'ям з неповнолітніми дітьми;
 • суми допомоги колишнім працівникам підприємства;
 • одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективними договорами (угодами);
 • суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;
 • суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні згідно з чинним законодавством;
 • видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;
 • компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;
 • витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, проходження ними медичного обстеження, які були надані закладами охорони здоров’я;
 • матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей;
 • інші витрати на соціальний захист працівників.

6. Показник щодо витрат підприємства на соціальне забезпечення працівників не містить даних про суми, нараховані працівникам за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.

7. Показник щодо витрат підприємства на культурно-побутове обслуговування працівників містить дані про витрати на культурно-побутове обслуговування працівників, які здійснені безпосередньо підприємством або перераховані виборчому органу первинної профспілкової організації (профспілковому представнику), або іншим громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема:

 • утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних закладів тощо, які перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі;
 • придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок;
 • проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, зокрема, на організацію гуртків, студій, придбання спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату, оренду приміщень для проведення зазначених заходів, оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників тощо;
 • благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів, енерго- та водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру), будівництво гаражів для працівників;
 • інші витрати на культурно-побутове обслуговування працівників.

8. Показник щодо витрат підприємства на забезпечення працівників житлом містить дані про витрати на забезпечення працівників житлом, зокрема:

 • утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників, що здійснюють його обслуговування;
 • будівництво житла для працівників, погашення позик, виданих на індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або відсотків за користування ними, видачу субсидій; вартість житла, переданого у власність працівника, тощо.

9. Показник щодо витрат підприємства на професійне навчання містить дані про витрати на професійне навчання, пов'язане з виробничою потребою, які включають:

 • оплату за навчання працівників у закладах вищої освіти, підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку кадрів на підставі договорів між навчальними закладами та підприємством;
 • стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва до закладів вищої освіти;
 • оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • витрати, пов'язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, оренда приміщень для проведення навчання);
 • оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства;
 • витрати на оплату участі та організацію семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації власних працівників підприємства;
 • інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації.

10. Розділ VI форми № 1-ПВ (квартальна) не містить даних стосовно інформаційно-консультаційних послуг працівникам інших організацій згідно з відповідними договорами між підприємствами.

11. Показник щодо інших витрат на робочу силу містить дані про інші витрати на утримання робочої сили, зокрема:

 • витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);
 • компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;
 • надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер;
 • витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;
 • вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі незабезпечення адміністрацією підприємства;
 • вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи);
 • витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);
 • витрати на оформлення закордонних паспортів та віз;
 • витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;
 • інші витрати (за винятком нарахувань податків та зборів на фонд оплати праці та інших видів податків та зборів).

12. Показник щодо середньооблікової кількості штатних працівників підприємства містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників за січень-грудень попереднього року відповідно до п. 3.2 гл. 3 Інструкції № 286, незалежно від наявності витрат, пов'язаних з утриманням робочої сили.

Дані за показником щодо середньооблікової кількості штатних працівників підприємства є більшими за нуль.

Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці» від 14.07.2020 р. № 19.1.2-12/13-20 є недійсними.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП