Роз'яснення Держстату від 26.12.2022 р. № 19.1.2-12/56-22

Щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили"


◦ Звітність
◦ Статистична звітність
23 січня 2023 р.

РОЗ’ЯСНЕННЯ
одо показників форми державного статистичного спостереження
 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання
робочої сили"

І. Загальні положення

1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання робочої сили" (далі – форма).

2. Джерелами інформації показників форми є дані первинної облікової документації підприємств, установ, організацій (далі – підприємства).

3. Показники форми визначаються відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) (далі – Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).

4. У формі зі зведеною інформацією щодо декількох бюджетних установ (заклади дошкільної освіти, школи, спортивні заклади, заклади культури, заклади охорони здоров’я) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад охорона здоров’я.

У формі з інформацією щодо підпорядкованих сільській, селищній раді або об’єднаній територіальній громаді установ (школа, заклад дошкільної освіти, заклад культури) міститься назва виду діяльності, щодо якого подається звіт, наприклад дошкільна освіта.

5. Поле "Номер зведеного звіту/підпорядкованої установи" містить дані щодо порядкового номера зведеного звіту або підпорядкованої установи за видом економічної діяльності, щодо якого подається звіт. Зазначений номер більше або дорівнює одиниці.  

6. Дані щодо виду економічної діяльності містять інформацію про фактично здійснювану підприємством економічну діяльність у звітному році за Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затвердженою наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами)                      (далі – КВЕД), яка розміщена на офіційному вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Методологія та класифікатори"/ "Класифікатори"/"Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД)". Код виду економічної діяльності за КВЕД визначається автоматично відповідно до зазначеного виду економічної діяльності, щодо якого подається звіт.

7. Форма складається із двох розділів: показників щодо кількості та робочого часу працівників за звітний рік і щодо витрат на утримання робочої сили за звітний рік.

8. У разі відсутності даних на підприємстві, установі, організації форма містить позначку однієї із причин у блоці "Інформація щодо відсутності даних".

ІІ. Показники щодо кількості та робочого часу працівників

1. Показники форми щодо кількості та робочого часу працівників за звітний рік містять дані щодо осіб, які працювали у звітному році на умовах трудової угоди з підприємством та отримували плату за працю, незалежно від виду виконуваної роботи, кількості відпрацьованих годин (повний або неповний робочий день) і тривалості угоди (із фіксованим або невизначеним кінцевим терміном дії), кількості відпрацьованого й оплаченого робочого часу у звітному році.

Якщо показники щодо кількості та робочого часу працівників за звітний рік містять дані, то показники щодо витрат на утримання робочої сили за звітний рік мають містити дані й навпаки.

2. Показник щодо кількості працівників з повною зайнятістю містить дані про працівників (за винятком учнів/стажистів), кількість годин праці яких збігається з визначеною кількістю в колективних договорах або прийнятою на підприємстві, навіть якщо трудову угоду укладено на строк менше одного року. Розраховується як середньомісячна кількість працівників відповідно до положень глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, без урахування даних про працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустках без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, з якими призупинено дію трудового договору, які евакуювались в іншу місцевість або місцезнаходження яких тимчасово невідомо, та працівників, які протягом періоду дії воєнного стану перебувають у відпустках без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки", а також фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, працюючих за цивільно-правовими договорами.

Якщо дані за показником щодо кількості працівників з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показниками щодо кількості відпрацьованих та/або оплачених годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) можуть бути більше нуля й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості працівників з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) дорівнюють нулю, то дані за показниками щодо кількості відпрацьованих та/або оплачених годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) можуть дорівнювати нулю й навпаки.

3. Показник щодо кількості працівників із частковою зайнятістю містить дані про працівників (за винятком учнів/стажистів), кількість годин праці яких є меншою за визначену в колективному договорі або прийняту на підприємстві на день, тиждень або місяць (пів дня, три чверті часу, чотири п’ятих тощо) на постійній основі. Розраховується аналогічно пункту 2 розділу ІІ цих Роз’яснень.

Якщо дані за показником щодо кількості працівників із частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показниками щодо кількості відпрацьованих та/або оплачених годин працівниками з частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) можуть бути більше нуля й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості працівників із частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) дорівнюють нулю, то дані за показниками щодо кількості відпрацьованих та/або оплачених годин працівниками з частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) можуть дорівнювати нулю й навпаки.

4. Показник щодо кількості учнів/стажистів містить дані про працівників, які ще не повністю задіяні в процесі виробництва і працюють для набуття досвіду виконання завдань та обов’язків певної професійної діяльності або галузі знань. Розраховується аналогічно пункту 2 розділу ІІ цих Роз’яснень.

Якщо дані за показником щодо кількості учнів/стажистів більше нуля, то дані за показниками щодо кількості відпрацьованих та/або оплачених годин учнями/стажистами можуть бути більше нуля й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості учнів/стажистів дорівнюють нулю, то дані за показниками щодо кількості відпрацьованих та/або оплачених годин учнів/стажистів можуть дорівнювати нулю й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості учнів/стажистів більше нуля, то дані за показником щодо заробітної плати учнів/стажистів можуть бути більше нуля й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості учнів/стажистів дорівнюють нулю то дані за показником щодо заробітної плати учнів/стажистів можуть дорівнювати нулю й навпаки.

5. Показник щодо кількості відпрацьованих годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) містить дані про кількість відпрацьованих годин за рік, визначену як сума всіх періодів, спрямованих на виробництво товарів та послуг, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується в повному обсязі.

 Якщо дані за показником щодо кількості відпрацьованих годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показником щодо прямих виплат, надбавок та доплат, що виплачуються в кожному платіжному періоді працівникам (крім учнів/стажистів), можуть бути більше нуля й навпаки.  

6. Показник щодо кількості відпрацьованих годин працівниками з частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) містить дані, що визначаються аналогічно пункту 5 розділу ІІ цих Роз’яснень.

Якщо дані за показником щодо кількості відпрацьованих годин працівників із частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показником щодо прямих виплат, надбавок та доплат, що виплачуються в кожному платіжному періоді працівникам (крім учнів/стажистів), можуть бути більше нуля.

7. Показник щодо кількості відпрацьованих годин учнями/стажистами містить дані, що визначаються аналогічно пункту 5 розділу ІІ цих Роз’яснень.

Якщо дані за показником щодо кількості відпрацьованих годин учнями/стажистами більше нуля, то дані за показником щодо заробітної плати учнів/стажистів можуть бути більше нуля й навпаки.  

Якщо дані за показником щодо кількості відпрацьованих годин учнів/стажистів дорівнюють нулю, то дані за показником щодо заробітної плати учнів/стажистів можуть дорівнювати нулю.

8. Показник щодо кількості оплачених годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) містить дані про загальну кількість годин відпрацьованого та невідпрацьованого часу, але оплаченого впродовж звітного року: період відпусток (основні, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством або колективним договором, крім неявок через тимчасову непрацездатність.

Показники щодо кількості оплачених годин працівниками з повною та частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) мають бути наведені відносно працівників, які враховуються в кількості працівників із повною та частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів). 

Якщо різниця між даними за показником щодо кількості оплачених годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) і даними за показником щодо кількості відпрацьованих годин працівниками з повною зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показником щодо оплати за невідпрацьований час працівникам (крім учнів/стажистів) можуть бути більше нуля й навпаки.

9. Показник щодо кількості оплачених годин працівниками з частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) містить дані, що визначаються аналогічно пункту 8 розділу ІІ цих Роз’яснень.

Якщо різниця між даними за показником щодо кількості оплачених годин працівниками з частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) і даними за показником щодо кількості відпрацьованих годин працівниками з частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показником щодо оплати за невідпрацьований час працівникам (крім учнів/стажистів) можуть бути більше нуля.

10. Показник щодо кількості оплачених годин учнями/стажистами містить дані, що визначаються аналогічно пункту 8 розділу ІІ цих Роз’яснень.

Якщо дані за показником щодо кількості оплачених годин учнями/стажистами більше нуля, то дані за показником щодо заробітної плати  учнів/стажистів можуть бути більше нуля й навпаки. 

Якщо дані за показником щодо кількості оплачених годин учнів/стажистів дорівнюють нулю, то дані за показником щодо заробітної плати учнів/стажистів можуть дорівнювати нулю й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості оплачених годин учнями/стажистами більше нуля, то дані за показником щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (уключаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) учнів/стажистів можуть бути більше нуля й навпаки.

Якщо дані за показником щодо кількості оплачених годин учнями/стажистами дорівнюють нулю, то дані за показником щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (уключаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) учнів/стажистів можуть дорівнювати нулю й навпаки.

11. Дані за показниками щодо кількості відпрацьованих годин працівників з повною, частковою зайнятістю, а також учнів/стажистів не можуть перевищувати дані за показниками щодо кількості оплачених годин працівників з повною, частковою зайнятістю, а також учнів/стажистів.

Якщо дані за показниками щодо кількості оплачених годин працівниками з повною та/або частковою зайнятістю (крім учнів/стажистів) більше нуля, то дані за показником щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (уключаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) (крім учнів/стажистів) можуть бути більше нуля.

ІІІ. Показники щодо витрат на утримання робочої сили

1. Показники форми щодо витрат на утримання робочої сили за звітний рік містять дані щодо оплати праці, видатків на загальнообов’язкове державне та добровільне соціальне страхування працівників, забезпечення їх житлом, професійне навчання, культурно-побутове обслуговування, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також інших витрат, пов’язаних з використанням робочої сили.

2. Показник щодо прямих виплат, надбавок та доплат, що виплачуються в кожному платіжному періоді працівникам (крім учнів/стажистів), містить дані, які включають суми оплати за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками та посадовими окладами, надбавок та доплат до тарифних ставок (окладів), посадових окладів працівникам, що здійснюються у формі регулярних грошових платежів упродовж року.

Наприклад:

винагороди за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці за тарифними ставками (окладами), відрядними розцінками робітників та посадовими окладами керівників, фахівців, технічних службовців, уключаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво;

суми відсоткових або комісійних нарахувань залежно від обсягу доходів (виручки), отриманих від  реалізації продукції (товарів, послуг), якщо вони є основною заробітною платою;

гонорари штатним працівникам редакцій газет, журналів, інших засобів масової інформації, видавництв, установ мистецтва й (або) оплата їх праці, що нараховується за ставками (розцінками) авторської (постановочної) винагороди, нарахованої на цьому підприємстві;

оплата при переведенні працівника на нижче оплачувану роботу у випадках і розмірах, передбачених чинним законодавством, а також при невиконанні норм виробітку та виготовленні продукції, що виявилася браком, не з вини працівника;

оплата роботи висококваліфікованих працівників, залучених для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

оплата праці за час перебування у відрядженні (не включає відшкодування витрат у зв’язку з відрядженням: добових, вартості проїзду, витрат на наймання житлового приміщення);

суми нарахованих надбавок і доплат працівникам до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених чинним законодавством, зокрема, за:

суміщення професій (посад);

розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт;

виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника;

роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці;

інтенсивність праці;

роботу в нічний час;

керівництво бригадою;

високу професійну майстерність;

класність водіям (машиністам) транспортних засобів;

високі досягнення в праці, у тому числі державним службовцям;

виконання особливо важливої роботи на певний термін;

знання та використання в роботі іноземної мови;

допуск до державної таємниці;

дипломатичні ранги, персональні звання службових осіб, ранги державних службовців, кваліфікаційні класи суддів;

науковий ступінь;

нормативний час пересування в шахті (руднику) від ствола до місця роботи і назад працівникам, постійно зайнятим на підземних роботах;

суми доплат до розміру мінімальної заробітної плати, надбавок і доплат до тарифних ставок і посадових окладів, передбачених колективним договором;

премії та винагороди працівникам, у тому числі за вислугу років, що мають систематичний характер;

нарахування зовнішнім сумісникам.

Якщо дані за показником щодо прямих виплат, надбавок та доплат, що виплачуються в кожному платіжному періоді працівникам (крім учнів/стажистів), більше нуля, то дані за показником щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (уключаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) (крім учнів/стажистів) мають бути більше нуля.

3. Показник щодо прямих виплат, надбавок та доплат, що виплачуються не в кожному розрахунковому періоді працівникам (крім учнів/стажистів), містить дані, які включають суми премій і винагород, що не носять систематичного характеру.

Наприклад:

відсоткові або комісійні винагороди, виплачені додатково до тарифної ставки (окладу, посадового окладу);

оплата надурочних робіт і робіт у вихідні, святкові й неробочі дні в розмірах і за розцінками, установленими чинним законодавством;

оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв’язку з роботою понад тривалість робочого часу у випадках, передбачених законодавством;

суми, виплачені в розмірі тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за дні перебування в дорозі до місцезнаходження підприємства (пункту збору) – місця роботи й назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини транспортних підприємств;

суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників;

дані щодо премій та нерегулярних виплат працівникам, що здійснюються раз на рік або мають одноразовий характер:

винагороди за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за вислугу років (стаж роботи);

премії, що виплачуються в установленому порядку за спеціальними системами преміювання, виплачені відповідно до рішень уряду;

премії за сприяння винахідництву та раціоналізації, створення, освоєння та впровадження нової техніки й технології, уведення в дію в строк і достроково виробничих потужностей і об’єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт та інші;

премії за виконання важливих і особливо важливих завдань;

одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці, наприклад до ювілейних і пам’ятних дат, як у грошовій, так і натуральній формі;

грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків;

вартість безкоштовно наданих працівникам акцій;

кошти, спрямовані на викуп майна працівниками з моменту їх персоніфікації, а також суми вартості майна, яке розподіляється між працівниками в разі ліквідації (реорганізації, перепрофілювання) підприємства;

суми компенсації працівникам у разі невикористання відпусток;

матеріальна допомога, надана всім або більшості працівників, наприклад на оздоровлення.

4. Показник щодо внесків до фондів заощаджень, створених для працівників (крім учнів/стажистів), містить дані про суми, сплачені роботодавцем на користь працівників (наприклад, до накопичуваних фондів компанії, на купівлю акцій компанії тощо).

5. Показник щодо оплати за невідпрацьований час працівникам (крім учнів/стажистів) містить дані про суми оплати за невідпрацьований робочий час, визначені в підпункті 2.2.12 пункту 2.2 та підпункті 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 Інструкції зі статистики заробітної плати, за винятком суми компенсації працівникам у разі невикористання відпусток.

Наприклад:

оплата щорічних (основної та додаткових) відпусток;

оплата додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, у розмірах,  передбачених законодавством;

оплата додаткових відпусток (понад тривалість, передбачену законодавством), наданих відповідно до колективного договору;

оплата додаткових відпусток у зв’язку з навчанням і творчих відпусток;

суми заробітної плати, що зберігаються за основним місцем роботи працівників за час їхнього навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

суми, нараховані особам, які проходять навчання (підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах за рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;

оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством, оплата пільгового часу неповнолітнім;

оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;

оплата працівникам-донорам днів обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного дня здавання крові або днів, приєднаних за бажанням працівника до щорічної відпустки;

оплата, що зберігається за працівником, який підлягає медичному огляду, за основним місцем роботи за час перебування в медичному закладі на обстеженні;

оплата простоїв не з вини працівника;

нарахування працівникам, які вимушено працювали скорочений робочий час і перебували у відпустках з ініціативи адміністрації (крім допомоги по частковому безробіттю);

нарахування працівникам, які брали участь у страйках.

6. Показник щодо заробітної плати працівників у натуральній формі (крім учнів/стажистів) містить дані щодо заробітної плати працівників у натуральній формі, а також наданих їм пільг, послуг і допомоги в натуральній і грошовій формах.

Наприклад:

вартість продукції, виданої працівникам при натуральній формі оплати праці. Показник не містить даних про вартість продукції, проданої в рахунок заробітної плати;

вартість безоплатно наданих працівникам, зайнятим в окремих видах діяльності, вугілля, комунальних послуг, послуг зв’язку та суми коштів на відшкодування їхньої оплати або здешевлення. При цьому показник містить дані про вартість зазначених товарів та послуг, наданих відповідно до законодавства;

суми компенсації витрат працівників (не передбачені законодавством) з оплати житла (оплати житлово-комунальних послуг, місця в гуртожитку, що не перебуває на балансі підприємства, найму житла тощо);

витрати на утримання житлового фонду, що перебуває на балансі підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства, без урахування заробітної плати працівників служб, що здійснюють його обслуговування;

витрати на погашення позик, виданих працівникам, або відсотків за користування ними, субсидії, що не підлягають поверненню, для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво тощо;

вартість житла, переданого у власність працівникам, за винятком капітальних інвестицій у будівництво житла;

вартість безкоштовно наданих продуктів харчування (крім молока та лiкувально-профiлактичного харчування, надання яких пов’язане з умовами праці) або суми грошової компенсації за них;

оплата (повністю або частково, у вигляді талонів) підприємством харчування працівників у їдальнях, буфетах, профілакторіях;

витрати, пов’язані з наданням безкоштовного проїзду працівникам залізничного, авіаційного, морського, річкового, автомобільного транспорту та міського електротранспорту за особистими потребами згідно з нормами, передбаченими галузевими угодами та колективними договорами;

користування автомобілем, який належить роботодавцю;

вартість проїзних квитків, які персонально розподіляються між працівниками, та відшкодування працівникам вартості проїзду, не пов’язаного з виконанням виробничих завдань;

вартість безкоштовно наданого працівникам форменого одягу, обмундирування (крім спецодягу), що може використовуватися поза робочим місцем і залишається в особистому постійному користуванні, або сума знижки в разі продажу форменого одягу за зниженими цінами;

вартість подарунків до свят і пам’ятних дат;

витрати на культурно-побутове обслуговування працівників, зокрема:

утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних споруд, дошкільних навчальних закладів та інших громадських служб; придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ, що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах часткової участі, та для медаптечок;

проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських заходів, уключаючи оренду приміщень;

оплату екскурсій та мандрівок, занять у спортивних секціях;

вартість абонементів у спортивні та оздоровчі заклади;

оплату за утримання дітей працівників у дошкільних навчальних закладах або її здешевлення;

оплату вартості подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників;

відрахування коштів профспілковій організації на проведення культурно-масової, фізкультурної та оздоровчої роботи.

7. Показник щодо заробітної плати учнів/стажистів містить дані про суму нарахованої заробітної плати, визначеної аналогічно пунктам 1, 2 розділу IІІ  цих Роз’яснень, а також додаткові виплати, гонорари, чайові та подарунки, комісійні та оплату в натуральній формі.

8. Показник щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (уключаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) (крім учнів/стажистів) містить дані про суми внесків, які виплачуються роботодавцем до установ соціального страхування, та які є обов’язковими за законодавством.

9. Показник щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (включаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) учнів/стажистів містить дані про суми внесків, які виплачуються роботодавцем до установ соціального страхування, та які є обов’язковими за законодавством.

Дані за показником щодо внесків роботодавця на обов’язкове соціальне страхування працівників (уключаючи єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) учнів/стажистів можуть бути меншими даних за показником щодо заробітної плати учнів/стажистів.  

10. Показник щодо внесків роботодавця на соціальне страхування працівників (крім учнів/стажистів) містить дані про витрати підприємств на страхові внески на користь працівників (крім передбачених законодавством).

Наприклад такі:

страхові внески підприємств за договорами добровільного пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними фондами на користь працівників;

страхові внески підприємств, пов’язані з добровільним страхуванням працівників та членів їхніх сімей (особистим, медичним, страхуванням майна та іншими видами страхування);

соціальні допомоги та виплати (крім передбачених законодавством) працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості, при народженні дитини, сім’ям з неповнолітніми дітьми за рахунок коштів підприємства;

надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, що працюють;

одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з чинним законодавством і колективними договорами;

суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у випадках, визначених законодавством;

суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;

видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій;

суми компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати;

компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;

витрати підприємств на оплату послуг із лікування та медичних оглядів працівників, які були надані закладами охорони здоров’я, уключаючи протезування;

вартість путівок працівникам і членам їхніх сімей на лікування та відпочинок або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства;

матеріальна допомога, яка надається підприємством окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна допомога на оздоровлення дітей.

11. Показник щодо прямих соціальних виплат роботодавця працівникам (крім учнів/стажистів) уключає суму, еквівалентну розміру заробітної плати, яку роботодавець тимчасово продовжує виплачувати у випадку захворювання, вагітності, травми на виробництві, інвалідності, скорочення штату, на пенсійне та медичне забезпечення тощо. Цей показник уключає виплати, що здійснюються за рахунок власних ресурсів роботодавця безпосередньо працівникам, а також тим, хто колись працював на нього, або іншим обраним особам, без використання фондів соціального страхування або спеціальних резервів.

12. Показник щодо витрат на професійне навчання (також для учнів/стажистів, крім їх заробітної плати) містить дані про витрати роботодавця на професійне навчання, пов’язане з виробничою потребою.

Наприклад:

оплата за навчання працівників у вищих навчальних закладах і установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів;

стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам, аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від виробництва у закладах вищої освіти;

оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу або місця проведення навчання та назад;

витрати, пов’язані з організацією навчального процесу (придбання навчального матеріалу, утримання будівель і приміщень, призначених для навчання, оренда приміщень для проведення навчання);

оплата праці викладачів, що не перебувають у штаті підприємства;

витрати на оплату участі та організацію семінарів, тренінгів, курсів підвищення кваліфікації власних працівників підприємства.

13. Показник щодо інших витрат роботодавця на утримання робочої сили містить дані про:

витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів;

на оплату навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язаного з виробничою необхідністю;

витрати на відрядження (добові в повному обсязі, вартість проїзду та проживання);

компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість;

надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має роз’їзний (пересувний) характер;

витрати на колективне харчування плавскладу річкового, морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період відрядження;

вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та знешкоджувальних засобів, молока та лiкувально-профiлактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в разі невидачі адміністрацією;

вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв’язку зі специфікою роботи);

витрати на користування мобільним зв’язком для виробничих потреб;

витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв);

витрати на оплату навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов’язаного з виробничою необхідністю;

витрати на оформлення паспортів громадянам України для виїзду за кордон та віз.

14. Показник щодо податків, що належать до витрат на утримання робочої сили, містить дані про всі податки та збори, розмір яких залежить від кількості або складу працівників, а також величини їхнього фонду оплати праці, зокрема суми адміністративно-господарських санкцій, що сплачуються підприємствами за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом, відповідно до статті 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

15. Показник щодо субсидій, які одержує роботодавець, містить дані про суми, що отримані у формі компенсації для відшкодування частини або всіх витрат на пряму оплату праці, зокрема компенсація частини єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працівників, яких роботодавець працевлаштував на новостворені робочі місця, відповідно до Закону України "Про зайнятість населення".

16. Показники форми щодо витрат на утримання робочої сили за звітний рік не містять даних щодо сум:

допомоги, нарахована працівникам підприємства за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: у разі тимчасової непрацездатності, по вагітності та пологах, при народженні дитини, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;

нарахувань у розмірі середнього заробітку призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом;

доходів за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями);

винагороди, що сплачуються за авторським договором на створення та використання творів науки, літератури та мистецтва, винаходів, корисних моделей, промислових зразків;

додаткових виплат працівникам за рахунок бюджетних коштів, наприклад нарахування згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

займів, наданих працівникам, що підлягають поверненню;

витрат на капітальне будівництво житла та об’єктів соціальної сфери.

Роз’яснення щодо показників форми державного статистичного спостереження № 1-РС (один раз на чотири роки) "Звіт про витрати на утримання  робочої сили" від 21 вересня 2022 року № 19.1.2-12/34-22 є недійсними з 01 січня 2023 року.

 

Директор департаменту
соціальної статистики Держстату                                            Інеса СЕНИК

від 26 грудня 2022 року № 19.1.2-12/56-22

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП