Скачати файл

Форма трудового договору між працівником і юридичною особою


25 серпня 2022 р.
Трудовий договір № ___
 

м. _______________                                                                                «___» ________ 20__ р.

________________________________в особі _____________________який діє на підставі Статуту (далі ― Роботодавець), з одного боку, і ___________________________ (далі ― Працівник), з другого боку (далі разом ― Сторони), уклали цей договір про таке.

Працівник приймається на роботу на посаду ______________ до __________________________.                                                     

I. Загальні положення

1.1. Цей договір є _________________________. На підставі цього договору виникають трудові відносини між Працівником і Роботодавцем.
1.2. Працівнику встановлюється строк випробування ______ місяців.

II. Права та обов’язки сторін

2.1. Працівник зобов’язується:
— якісно виконувати обов’язки, визначені цим договором і посадовою інструкцією;
— дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
<…>

2.2. Працівник має право:
— самостійно приймати рішення в межах своєї компетенції відповідно до покладених на нього посадових обов’язків;
— вносити пропозиції щодо удосконалення виконуваної ним роботи та роботи підприємства в цілому;
<…>

2.3. Роботодавець зобов’язується:
— забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і цим договором;
— виплачувати Працівнику заробітну плату, визначену пунктом __ цього договору;
— надавати Працівнику відпустки, передбачені Кодексом законів про працю (далі ― КЗпП);
— надавати пільги та гарантії, передбачені КЗпП;
— забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці;
— обладнати робоче місце Працівника відповідно до вимог з охорони праці;
— перед початком роботи роз’яснити Працівнику його права та обов’язки і проінформувати про умови праці;
— ознайомити Працівника з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією;
<…>

2.4. Роботодавець має право:
— вимагати від Працівника дотримання трудової дисципліни, якісного виконання посадових обов’язків;
— вимагати від Працівника усунення недоліків, допущених ним у процесі роботи;
— накладати на Працівника дисциплінарні стягнення, передбачені законодавством про працю;
<…>

III. Робочий час

3.1. Працівнику встановлюється режим робочого часу відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку.
3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий час, погодинна робота тощо): _____________________________________.

IV. Оплата праці та соціальні гарантії

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором та посадовою інструкцією, Працівнику встановлюється посадовий оклад у розмірі ________________ гривень на місяць.
4.2. Працівнику встановлюється ___________________________ у розмірі _______ .
4.3. Працівнику надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні та щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці (ненормований робочий день) тривалістю ______ календарних днів.
4.4. До щорічної основної відпустки один раз протягом календарного року Працівнику виплачується матеріальна допомога в розмірі 50 % посадового окладу.
<…>

V. Відповідальність сторін, вирішення спорів

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства.
5.2. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, установленому законодавством, в тому числі шляхом медіації.
<…>

VI. Припинення дії договору

Цей договір припиняється або може бути розірваний за ініціативою однією із Сторін у випадках та в порядку, передбачених КЗпП.

VII. Інші умови

7.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами.
7.2. Цей договір укладений у двох примірниках, які зберігаються в кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

 

Роботодавець:

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(повна назва та адреса)

_____________________________________
_____________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

________________________
(підпис)

Працівник:

___________________________________
___________________________________
____________________________________

____________________________________
___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, адреса, паспортні дані)


__________________________
(підпис)


Письмовий трудовий договір є підставою для видання наказу про прийняття на роботу. У такому разі заява працівника необов’язкова. Законодавством не встановлено загальної типової форми письмового трудового договору, тому на кожному підприємстві її розробляють самостійно. Зокрема, для державних службовців, діяльність, яких пов’язана з державною таємницею, передбачена Типова форма трудового договору, затверджена наказом Державного комітету України з питань державних секретів від 08.12.1994 р. № 44.

 

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП