Скачати файл

Типова форма трудового договору між найманим працівником та фізичною особою ― підприємцем


17.05.2022

Трудовий договір
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю 

м. ______________                                                                             «___»___________ 20__ р. 

Фізична особа — підприємець _____________________________ № ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи — підприємця. 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку у паспорті) _________________________ 
Місце проживання ________________________________________________ 
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ______________________________  (далі ― Фізична особа ― підприємець), з одного боку, і  
Прізвище ___________________________________________
Ім’я ____________________________________________________
По батькові ___________________________________________
Дата народження ____________________________________
Вид діяльності (професія) ____________________________
Останнє місце роботи _______________________________
Місце проживання __________________________________
Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий __________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку у паспорті)_____________________________,  (далі ― Працівник), з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке.

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити) 
― безстроковим, що укладається на невизначений строк;
― укладеним на визначений строк, установлений за погодженням сторін,

_________________________________________________________________; 
― таким, що укладається на час виконання певної роботи 
__________________________________________________________________

2. Працівник зобов’язаний виконувати _________________________________

3. Фізична особа ― підприємець зобов’язується: 
― оплачувати працю Працівника в розмірі ________________ грн на місяць. 

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати;

― забезпечити безпечні та нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов’язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг. 

4. Час виконання робіт встановлюється з __________________________________ .                                                               

Під час розподілу робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8:00 до 12:00 та з 17:00 до 20:00. Сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу із розрахунку 40 годин на тиждень. 

5. Вихідні дні надаються _________________________________________________ .

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні. 

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до законодавства. 

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ________________

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні. 

7. Під час вирішення питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України. 

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами в договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи. 

9. Спори щодо виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов’язки (фіктивний трудовий договір). 

10. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством. 

11. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством. 

12. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________ 

13. Трудовий договір складений у двох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи ― підприємця, другий — у Працівника. 

14. Підписи сторін: 

Фізична особа  ― підприємець:                                         Працівник: 
(або за дорученням уповноважена нею особа)                     

 ________________                                                                      __________________

 «___» ___________ 20__ р.                                                        «___» _______________ 20__ р. 

15. Трудовий договір розірваний сторонами «___» ____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________
(підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті КЗпП)

 

Підписи сторін: 

Фізична особа ― підприємець:                           Працівник: 
(або за дорученням уповноважена нею особа)                        (крім випадків розірвання трудового договору 
                                                                                                              за ініціативою фізичної  особи у випадках, визначених КЗпП)                                                                                                     

_______________________                                                __________________

 «___» __________ 20__ р.                                              «___» __________ 20__ р. 

 

16. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від «___» _____ 20_ р. 
_____________________________________________________________________________
                               (підстави та копія рішення суду додаються)

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП