Внесено зміни до П(С)БО


21.10.2019

Наказом Міністерства фінансів України від 16.09.2019 р. №379 внесено зміни до низки положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зокрема, змінами, внесеними в абзац другий п. 12 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» визначено, що за теперішньою вартістю у балансі відображається будь-яка довгострокова дебіторська заборгованість, а не тільки та, на яку нараховуються проценти. Аналогічні зміни внесено й до Інструкції про застосування Плану рахунків.

У П(С)БО 7 «Основні засоби», П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 9 «Запаси» слова «підприємство/установа» у всіх відмінках і числах замінено словом «підприємство». Очевидно тому, що для бюджетних установ діють свої правила.  " у відповідних відмінках і числах.

Крім того, з п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби» виключено абзац четвертий, яким було встановлено, що первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством, з відображенням у бухгалтерському обліку в порядку, передбаченому п. 19 - 21 П(С)БО 7. Також виключено розділ «Особливості бухгалтерського обліку основних засобів установами».

У П(С)БО 11 «Зобов'язання» виключено п. 8, яким було встановлено, що зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове.

Пункт 19 П(С)БО 11 викладено в новій редакції, якою визначено, що у примітках до фінансової звітності наводиться інформація про перелік і суми зобов'язань, що включені до статей балансу «Інші довгострокові зобов'язання», «Інші поточні зобов'язання».
Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

 

 


ДЕМО ДОСТУП