Відпустки педагогічним і науково-педагогічним працівникам


Педагогічні та науково-педагогічні працівники належать до тих специфічних категорій працівників, законодавче регулювання відпусток яких має певні особливості. Про них дізнаєтеся зі статті


 

Хто належить до педагогічних і науково-педагогічних працівників?

У Законі про відпустки педагогічні та науково-педагогічні працівники окремо згадуються в деяких статтях, коли йдеться про різні особливості регулювання їхніх відпусток у порівнянні з іншими категоріями працівників. Наприклад, у ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки зазначається, що «Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України».

Чіткого визначення, хто саме належить до педагогічних і науково-педагогічних працівників, Закон про відпустки не містить, і тому для визначення таких працівників слід звернутися до інших нормативно-правових актів.

Вичерпний перелік посад педагогічних і науково-педагогічних працівників міститься у Переліку № 963. Перелік посад педагогічних і науково-педагогічних працівників наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1. 


Посади педагогічних і науково-педагогічних працівників
Директор, завідувач, завідувач філією, заступник завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього навчального закладу, навчального закладу для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної установи, навчального закладу післядипломної освіти, приймальника-розподільника для дітей органу Національної поліції, притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації дітей, психолого-медико-педагогічної консультації, інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, директор, консультант, психолог центру професійного розвитку педагогічних працівників, навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру), школи — дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів (об’єднань); їх заступники з навчальної, виховної, навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної, навчально-виробничої роботи; заступники директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю; ранньої реабілітації дітей з інвалідністю
 
Завідувач логопедичного пункту, інтернату при школі, заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої (навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої (навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності, його заступник; завідувач навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров’я та соціального забезпечення; завідувач територіальних курсів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, його заступник
 
Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого навчального закладу I та II рівня акредитації, майстер виробничого навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь, вихователь, асистент вихователя дошкільного навчального закладу, соціальний педагог по роботі з дітьми з інвалідністю, логопед закладу охорони здоров’я та соціального забезпечення, методист, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції, студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий, вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури, інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, консультант психолого-медико-педагогічної консультації, старший керівник та керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації

Посади науково-педагогічних працівників
вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації
Керівник (ректор, президент і т. ін.), заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу, заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник закладу післядипломної освіти для осіб із вищою освітою (в т. ч. з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста), обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою — професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники (діяльність яких безпосередньо пов’язана з навчально-виховним або науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою, аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням

 

Крім того, посади педагогічних і науково-педагогічних працівників наводяться у Порядку № 346, про який йдеться у згаданій вище ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки.

Зауважимо, що згідно з п. 1 Порядку № 346 він поширюється на працівників зазначених у ньому посад, які перебувають у трудових відносинах з установами, організаціями, підприємствами незалежно від форм власності та їх галузевої належності.

 

На яку тривалість відпустки можуть претендувати такі працівники?

Кадровикам слід звернути увагу на те, що у згаданій вище ч. 6 ст. 6 Закону про відпустки йдеться про право педагогічних і науково-педагогічних працівників на щорічну основну відпустку саме до 56 календарних днів. Тобто залежно від конкретної посади працівника та закладу освіти або іншого закладу, де він працює, тривалість відпустки може бути й меншою за 56 календарних днів, але, як правило, вона більша за 24 календарних дні, які передбачені законодавством для «звичайних» працівників. Про тривалість щорічної основної відпустки для окремих посад працівників освітньої галузі див. за  посиланням.

Відповідно до абз. 5 п. 2 Порядку № 346 особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, в т. ч. особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Окремі посади, які згадуються у Переліку № 963 та Порядку № 346, можуть бути передбачені не лише у штатних розписах закладів освіти або деяких медичних закладів, але і в інших, наприклад, закладах культури. В останньому випадку відпустки працівників не будуть регулюватися Порядком № 346 і тривалість їхньої щорічної основної відпустки не може перевищувати 24 календарних днів.

Для них може бути передбачена додаткова відпустка за ненормований робочий день відповідно до «Орієнтовного переліку посад, робіт, професій з ненормованим робочим днем підприємств, установ, організацій та закладів системи Міністерства культури України, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів» згідно з Додатком 1 до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Профспілкою працівників культури України на 2017–2022 роки.
 

ПРИКЛАД 1 

Посада наукового працівника не згадується у Переліку № 963, тобто вона не належить до категорії педагогічних або науково-педагогічних працівників. Водночас порядок надання щорічних основних відпусток науковим працівникам так само як і педагогічним і науково-педагогічним працівникам, регулюється Порядком № 346.
 

 

ПРИКЛАД 2 

Працівник А працює концертмейстером у закладі вищої освіти ІІІ рівня акредитації. Згідно з Переліком № 963 його посада належить до категорії науково-педагогічних працівників і згідно з Порядком № 346 тривалість його щорічної основної відпустки становить 56 календарних днів.

Працівник Б також працює концертмейстером, але в мистецькому ліцеї та відповідно до Переліку № 963 його посада належить до категорії педагогічних працівників і на підставі Порядку № 346 тривалість його щорічної основної відпустки також становить 56 календарних днів.

На концертмейстера в закладі позашкільної освіти поширюються умови оплати праці працівників закладів та установ освіти. Згідно з Переліком № 963 його посада належить до категорії педагогічних працівників, а відповідно до Порядку № 346 тривалість його щорічної основної відпустки становить 42 календарних дні.

Тривалість відпустки концертмейстера у «звичайному» закладі культури не регулюється Порядком № 346 і становить 24 календарних днів. Але він може мати право на додаткову відпустку тривалістю до семи днів за Галузевою угодою.

 

ПРИКЛАД 3 

Посади практичного психолога та вихователя передбачені у штатних розписах:
 • закладу дошкільної освіти № 1, який є «звичайним» закладом;
 • закладу дошкільної освіти № 2, який є закладом компенсуючого типу, де укомплектовано менше ніж 50 % груп із дітьми, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку;
 • закладу дошкільної освіти № 3, який є закладом компенсуючого типу, в якому укомплектовано понад 50 % груп із дітьми, які потребують корекції фізичного та психічного розвитку.

Усі вихователі в закладах № 1–3 будуть мати право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів. Практичний психолог матиме право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів лише в закладі № 3, а в закладах № 1 і 2 він матиме право на щорічну основну відпустку тривалістю 42 календарні дні.
 

 

Які нюанси надання відпусток?

Згідно з ч. 14 ст. 10 Закону про відпустки керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки повної тривалості у перший і подальші робочі роки надаються у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

У п. 2 Порядку № 346 керівні, педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники, розподіляються на таких:

 • які працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів;
 • які не працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів (Таблиця 2).

 

Таблиця 2. Врегулювання питань надання щорічних основних відпусток
у
Порядку № 346 з урахуванням категорій працівників
Особливості
Працівникам, які працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів
Працівникам, які не працюють у закладах освіти та навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установ і закладів
Право на відпустку у перший рік роботи
Надається щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної для посади, у період літніх канікул незалежно від часу прийняття на роботу (графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів якими перенесено на осінь)
Надається щорічна основна відпустка повної тривалості після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі
Право на відпустку в наступні після першого року роботи
Надається щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної для посади, у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу
Надається щорічна основна відпустка згідно з графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням із профспілкою або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом
Право на відпустку керівникам установ
Щорічна основна відпустка надається за погодженням з органом управління
Перенесення та поділ відпустки, відкликання з відпустки
Провадиться відповідно до умов, передбачених ст. 11 і 12 Закону про відпустки
Педагогічним і науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної основної відпустки, за умови її поділу, має бути надана, як правило, у період літніх канікул, а в окремих випадках, передбачених колективним договором, — в інший канікулярний період

 

ПРИКЛАД 4 

У закладі освіти працівник А працює на посаді вчителя (є педагогічним працівником), а працівник Б — на посаді адміністратора системи (не є педагогічним працівником). І працівнику А, і працівнику Б буде надана щорічна відпустка повної тривалості у період літніх канікул, але тривалість відпустки для працівника А — 56, а працівника Б — 24 календарні дні.
 

Зауважимо, що педагогічні та науково-педагогічні працівники мають право на інші види відпусток згідно із Законом про відпустки. До них належать додаткові відпустки, наприклад, за ненормований робочий день, якщо це також передбачено у колективних угодах та/або колективних (трудових) договорах.

Також п. 1 ст. 54 Закону про освіту передбачене право педагогічних та науково-педагогічних працівників на творчу відпустку строком до року не більше разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи.

 

На які виплати мають право працівники?

Відповідно до ч. 2 ст. 83 КЗпП і ч. 2 ст. 24 Закону про відпустки у разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічних відпусток із розрахунку повної їх тривалості.

Зазначена норма також уточнюється у п. 6 Порядку № 346, де зазначається, що в разі звільнення керівних, педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, тим особам, які до звільнення пропрацювали:

 • менш як 10 місяців — грошова компенсація виплачується пропорційно до відпрацьованого ними часу (з розрахунку тривалості щорічної основної відпустки за кожний відпрацьований місяць 5,6; 4,2 і 2,8 календарних днів за тривалості щорічної основної відпустки відповідно 56, 42 і 28 календарних днів)
 • не менш як 10 місяців — грошова компенсація виплачується за не використані ними дні щорічної основної відпустки з розрахунку повної її тривалості.

Також у п. 5 Порядку № 346 передбачена можливість виплати компенсації за невикористану частину щорічної відпустки й у період їх роботи за бажанням керівних працівників закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівників частина щорічної основної відпустки за робочі роки замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у цей період роботою.

Для заміни щорічної основної відпустки грошовою компенсацією тривалість наданої працівникові щорічної основної відпустки не має бути меншою ніж 24 календарних дні.

Також слід зазначити, що відповідно до ст. 57 Закону про освіту держава, серед іншого, забезпечує виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) під час надання щорічної відпустки. Належність посади до категорії педагогічних і науково-педагогічних працівників визначається згідно з Переліком № 963.
 


Список нормативно-правових актів, використаних у статті

 • Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII, далі — КЗпП
 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, далі — Закон про відпустки
 • Постанова КМУ «Про затвердження Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14.06.2000 р. № 963, далі — Перелік № 963
 • Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14.04.1997 р. № 346, далі — Порядок № 346
 • Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII, далі — Закон про освіту
   

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП