Атестація керівників підприємства


◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові відносини з керівником
◦ Атестація

Під час атестації працівників в окремих видах діяльності та/або працівників, які належать до окремих професійних категорій, слід враховувати не лише вимоги Закону № 4312, але і деяких спеціальних нормативно-правових актів. Однією з таких категорій можуть бути керівники підприємств.

 

Особливості атестації керівників

Однією з основних причин особливого порядку атестації керівників підприємства є те, що до складу атестаційних комісій на підприємстві переважно входять працівники, які є підлеглими керівника підприємства. А це означає, що їм досить складно оцінювати роботу свого керівника як з етичних, так і з інших міркувань.

Крім того, керівники підприємств, як правило, під час виконання своїх посадових обов’язків вирішують комплекс найрізноманітніших проблем, які виникають у процесі управління підприємств. Ці питання за своєю складністю часто виходять за межі компетенції та рівні відповідальності фахівців, які є членам атестаційних комісій на підприємстві. До того ж завдання та обов’язки для керівників підприємств встановлюються власником підприємства або вищим органом управління підприємством (міністерством, відомством, до сфери управління якого належить підприємство, правлінням господарського товариства тощо), і тому цілком закономірно, що тільки вони можуть коректно оцінити якість, повноту та своєчасність виконання цих обов’язків керівником підприємства.

Зазначені причини й обумовлюють необхідність окремої атестації керівників підприємства, внаслідок якої можна було б об’єктивно оцінити їхню роботу у частині виконання ними тих завдань, які ставлять перед ними власники підприємства та наявності у них для цього необхідних компетенцій.

 

Правові підстави для атестації керівників підприємства

Оцінювання роботи або атестація керівників підприємств, які належать до недержавних форм власності, здійснюється їх власниками (членами господарського товариства, акціонерами і т. ін.) відповідно до порядку, який вони самостійно розробляють і затверджують згідно зі статутом підприємства чи інших установчих документів за чинним законодавством.

На підставі ст. 65 Господарського кодексу України від 16.01.2003 р. № 436-IV у разі найму керівника підприємства, з ним укладається договір (контракт), у якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Тож у контракті з керівником підприємства можуть бути прописані умови та порядок його атестації (оцінювання його роботи) та дії власника підприємства за результатами такої атестації.

 

Атестація керівників державних підприємств проводиться на підставі спеціальних нормативно-правових актів, основним із яких є Положення № 1571.

Положення № 1571 встановлює загальний порядок атестації керівників державних підприємств. Крім того, міністерства та відомства України відповідно до зазначеного Положення можуть затверджувати і власні відомчі нормативно-правові акти, які можуть конкретизувати порядок атестації керівників державних підприємств в окремих видах економічної діяльності, уточнювати строки (графіки проведення) атестацій, встановлювати склад атестаційних комісій тощо.

За доцільності власники підприємств як приватної, так і комунальної форм власності, можуть під час розробки власного Положення про атестацію керівників підприємств у встановленому порядку взяти за основу Положення № 1571.

 

Для чого та коли проводиться атестація керівників підприємства

Відповідно до Положення № 1571 атестація керівників державних підприємств проводиться з метою підвищення ефективності діяльності зазначених працівників. Під час атестації керівного складу державних підприємств оцінюються:

— ділові та професійні якості керівника;

— виконання ним посадових обов’язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їхніх посад (Таблиця 1), а також у відповідних нормативно-правових актах, наприклад у Загальному положенні про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, що затверджений постановою КМУ від 26.11.2008 р. № 1040 (Таблиця 2).

Кваліфікаційні характеристики різних керівників містяться у галузевих випусках Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (далі — ДКХП), а найбільше їх у:

— Розділі 1 Випуску 1 ДКХП;

— Розділі 3 Випуску 1 ДКХП.

Таблиця 1

Приклади завдань та обов’язків окремих керівників підприємств у ДКХП

Посада

Завдання та обов’язки

Директор (начальник, інший керівник) підприємства

Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності

Забезпечує виконання підприємством усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів

Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць тощо

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну тощо)

Керує на основі статуту про об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) виробничою, науковою та іншою діяльністю для вирішення загальних економічних та соціальних завдань

Визначає та формулює політику розвитку об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну)

Спрямовує діяльність виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну) на досягнення високих економічних та фінансових результатів, забезпечення підвищення продуктивності праці, широкого запровадження нової техніки та прогресивних методів організації управління, удосконалення господарського механізму тощо

Директор виконавчий

Здійснює на основі положення (статуту) та згідно з чинним законодавством виробничу, фінансово-господарську та іншу діяльність підприємства, установи, організації, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів

Забезпечує виконання підприємством усіх зобов’язань перед постачальниками та замовниками, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів тощо

Головний інженер

Визначає технічну політику і напрями технічного розвитку підприємства в умовах ринкової економіки, шляхи реконструкції та технічного переозброєння діючого виробництва, рівень спеціалізації та диверсифікації виробництва на перспективу

Забезпечує необхідний рівень технічної підготовки виробництва та його постійне зростання, підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат, раціональне використання виробничих ресурсів, високу якість і конкурентоспроможність продукції, що виробляється, робіт і послуг, що надаються, відповідність виробів, що випускаються, чинним державним стандартам, технічним умовам і вимогам технічної етики, а також їх надійність і довговічність тощо

 

Таблиця 2

Приклади обов’язків юридичної служби та кваліфікаційні вимоги до її керівника

Обов’язки

забезпечує правильне застосування на підприємстві нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних із діяльністю підприємства

розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів із питань діяльності підприємства

проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами підприємства, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників необхідних структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують

проводить разом із структурними підрозділами підприємства роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів із метою приведення їх у відповідність із законодавством

інформує керівника підприємства про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування

організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів)

бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів підприємства в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань

організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів

здійснює контроль за дотриманням структурними підрозділами встановленого на підприємстві порядку пред’явлення та розгляду претензій

сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів тощо

подає керівникові підприємства пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності підприємства

висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, непродуктивних витрат тощо

розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються структурними підрозділами на основі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності підприємства та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними та контролюючими органами

сприяє дотриманню законності в реалізації прав трудового колективу підприємства під час вирішення виробничих та соціальних питань тощо

Кваліфікаційні вимоги

На посаду керівника юридичної служби підприємства призначається особа, яка здобула ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра*, з досвідом роботи за фахом не менш як два роки

 

*Якщо особа, яка претендує на зайняття вакантної посади, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до пп. 2 п. 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

 

Відповідно до п. 6–7 Положення № 1571 атестація керівного складу державних підприємств здійснюється періодично раз на три роки в індивідуальному порядку.

Конкретний графік атестації із зазначенням термінів її проведення затверджується наказом керівника органу управління майном (або відповідного об’єднання, державного підприємства) та не пізніше ніж за місяць до початку атестації доводиться до відома працівників, які підлягають атестації.

 

Особи, які підлягають/не підлягають атестації

Згідно з п. 2 Положення № 1571 до керівного складу працівників державних підприємств належать:

— керівники підприємств;

— їхні заступники;

— головні інженери;

— керівники структурних підрозділів державних підприємств.

 

Положення № 1571 регулює порядок атестації не тільки керівників державних підприємств, але і керівників їхніх структурних підрозділів.

Особи, які тимчасово виконують обов’язки на вказаних посадах, можуть проходити атестацію за власним бажанням з метою визначення їхніх ділових, професійних якостей і подальшого підвищення у посадах.

Зазначені керівники, які підпадають під дію Положення № 1571, можуть працювати:

— на державних підприємствах (у т. ч. казенних і тих, що входять до переліку стратегічних);

— їх об’єднаннях, склад і статути яких затверджені центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим і у сфері управління яких вони перебувають (далі — об’єднання);

— об’єднаннях підприємств, яким делеговано функції управління державним майном;

— філіалах зазначених підприємств та їх об’єднань.

Не підлягають атестації:

— керівники державних підприємств та їх об’єднань, яких призначає на посади КМУ;

— працівники керівного складу, які обіймали посаду менше року;

— жінки, які перебували у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ці особи проходять атестацію не раніше ніж через рік після виходу на роботу.

 

Утворення атестаційних комісій

Для проведення атестації керівників підприємства утворюються в усталеному порядку різні атестаційні комісії (Таблиця 3)

Таблиця 3

Види атестаційних комісій для атестації керівників

Види комісій

Для чого утворюється

Склад комісії:

Атестаційні комісії органу управління майном (одна або кілька)

Для атестації керівників державних підприємств та їх об’єднань, що перебувають у сфері управління цього органу управління. Утворюються наказом керівника органу управління майном

голова (перший заступник або заступник керівника органу управління майном)

секретар

члени комісії

Атестаційні комісії об’єднань (одна або кілька)

Для атестації керівників державних підприємств, які входять до складу цих об’єднань, а також окремі комісії безпосередньо в об’єднанні для атестації інших працівників керівного складу об’єднань. Утворюються наказом керівника об’єднання

голова (керівник або заступник керівника об’єднання)

секретар

члени комісії

Атестаційні комісії державних підприємств

Для атестації інших працівників керівного складу підприємств (крім керівників безпосередньо підприємства), а також керівників та інших працівників керівного складу філіалів. Утворюються наказом керівника об’єднання або державного підприємства

голова (керівник або заступник керівника об’єднання, державного підприємства)

секретар

члени комісії

 

Крім згаданих посадових осіб, до складу зазначених комісій можуть також входити:

керівники структурних підрозділів, їхні заступники,

провідні фахівці органу управління майном,

керівники об’єднань, державних підприємств, філіалів;

фахівці;

представники галузевого об’єднання профспілок, профспілкових комітетів державних підприємств та організацій і місцевих державних адміністрацій.

 

Підготовка документів до атестації

На кожного керівника, який підлягає атестації, заповнюється атестаційний лист (Додаток) і складається відгук-характеристика, які подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за три дні до проведення атестації (Таблиця 4).

Таблиця 4

Документи, які готуються під час атестації

Документ

Зміст

На кого готується

Ким готується

Атестаційний лист

Має містити такі об’єктивні дані про керівника:

прізвище, ім’я, по батькові;

рік народження;

освіта;

стаж роботи за спеціальністю, на державному підприємстві, на посаді тощо

На керівників об’єднань і керівників державних підприємств, які перебувають у сфері управління органу управління майном

Відділом кадрів органу управління майном

На керівників державних підприємств, які входять до складу об’єднань

Відділом кадрів об’єднань

На інших працівників керівного складу об’єднань, державних підприємств, філіалів

Відділом кадрів об’єднання, державного підприємства, філіалу

Відгук-характеристика

Має містити розгорнуту оцінку професійних знань, навичок, досвіду, вмінь, компетентності, соціально-психологічних якостей, виконання посадових обов’язків та рекомендації попередньої атестації, інформацію про результати діяльності за період після останньої атестації

На керівника об’єднання, державного підприємства, яке перебуває у сфері управління органу управління майном

Органом управління майном. До підготовки відгуку-характеристики залучаються заступники керівника, провідні фахівці структурного підрозділу, керівники та провідні фахівці функціональних підрозділів органу управління майном технічного, економічного, бухгалтерського обліку, аудиту тощо

На керівника державного підприємства, яке входить до складу об’єднання

Об’єднанням

На інших працівників керівного складу об’єднання, державного підприємства, яке входить до складу об’єднання, філіалу

Об’єднанням, державним підприємством, філіалом. До підготовки відгуку-характеристики залучаються керівні працівники об’єднання, державного підприємства, філіалу та представники профспілкового комітету

 

Зауважимо, що працівник, який атестується, має бути ознайомлений із відгуком-характеристикою не пізніше ніж за два тижні до атестації. Якщо він не згоден із відомостями, викладеними у відгуку-характеристиці, керівник виносить її на обговорення трудового колективу об’єднання, державного підприємства, філіалу, структурного підрозділу, пропозиції якого разом із характеристикою подаються до атестаційної комісії.

 

Проведення атестації

Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 її складу (п. 19 Положення № 1571).

Під час свого засідання атестаційна комісія розглядає подані матеріали та заслуховує керівників. Працівнику, який атестується, надається можливість дати вичерпні відповіді на запитання та зауваження.

Обговорення професійних якостей і результатів діяльності працівника під час засідання комісії має проходити в обстановці вимогливості, доброзичливості, об’єктивності, яка виключає прояви упередженості.

 

Якщо працівник, який атестується, не з’явився на засідання атестаційної комісії без поважних причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.

Атестаційна комісія на підставі всебічної оцінки професійного рівня працівників, які атестуються, їхніх ділових якостей, виконання посадових обов’язків, визначених професійно-кваліфікаційними характеристиками їхніх посад, і досягнутих результатів відкритим голосуванням у відсутності того, хто атестується, приймає одне з таких рішень (результати голосування повідомляються працівникові одразу після голосування):

— відповідає займаній посаді;

— рекомендується в резерв на вищу посаду (в цьому випадку атестаційна комісія може запропонувати керівникові дозволити працівнику, який атестується пройти за згодою стажування на більш високій посаді);

— відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік (у цьому випадку атестаційна комісія рекомендує керівникові призначити протягом року повторне атестування, якщо працівник згоден виконати рекомендації комісії);

— не відповідає займаній посаді (в цьому випадку атестаційна комісія рекомендує керівникові перевести працівника, який атестується за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади).

Крім цього, атестаційна комісія має право вносити пропозиції щодо:

— переведення на вищі (нижчі) посади з огляду на професійну підготовку й особисті якості,

— необхідності підвищення кваліфікації,

— зміни стилю та методів роботи, шляхів поліпшення результатів діяльності тощо.

 

Оформлення результатів атестації

Результати атестації (оцінка та рекомендації) заносяться до протоколу засідання комісії та атестаційного листа, який заповнюється у двох примірниках і підписується головою, секретарем і членами атестаційної комісії, які брали участь у голосуванні.

Атестаційний лист і відгук-характеристика на працівника, який пройшов атестацію, зберігаються в його особовій справі за місцем роботи й у відділі кадрів органу управління майном (об’єднання, державного підприємства).

Крім того, про результати кожного засідання атестаційної комісії її голова повідомляє керівника органу управління майном чи керівника об’єднання, державного підприємства, філіалу, на якому працюють керівники, які пройшли атестацію.

 

Оскарження результатів атестації

Рішення комісії може бути оскаржене працівником, який пройшов атестацію, відповідно керівнику органу управління майном, об’єднання, державного підприємства, філіалу протягом десяти днів із дня його прийняття.

Протягом двох місяців із дня атестації керівник органу управління майном об’єднання, державного підприємства, філіалу згідно із законодавством приймає остаточне рішення за її результатами (в т. ч. про переведення працівника, визнаного за результатами проведення атестації таким, який не відповідає займаній посаді, за його згодою на іншу роботу або звільнення з посади) та видає наказ (розпорядження).

 

У випадку звільнення з роботи працівника, який не пройшов атестацію, воно відбувається відповідно до п. 2 ст. 40 КЗпП.

У випадку незгоди працівника із зазначеним звільненням або іншими діями роботодавця за результатами атестації, між ним і працівником може також виникнути трудовий спір, який має розглядаються відповідно до законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Після закінчення зазначеного двомісячного терміну переведення працівника на іншу роботу або припинення з ним трудового договору за результатами атестації не допускається. Час хвороби працівника, а також перебування його у відпустці до двомісячного терміну не включається.

Любов ГУЩИНА,

консультант з кадрового діловодства  

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00