Форма № Н-5.01 «Довідка-виклик»


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Навчальна відпустка
◦ Кадрова документація

 

_____________________________________________________________________________

(найменування закладу вищої освіти)

 

ДОВІДКА-ВИКЛИК № ______ від «___» _________________ 20___ року

 

Керівнику ____________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

_____________________________________________________________________________________________

 

На підставі статей 215–220 Кодексу законів про працю України та статті 15 Закону України «Про відпустки» прошу Вас надати додаткову оплачувану відпустку на період настановних занять / виконання лабораторних робіт / складання сесії / складання державних іспитів (атестації) / підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) (потрібне підкреслити) студенту вечірньої/заочної (дистанційної) форми здобуття освіти (потрібне підкреслити) ____ курсу інституту, факультету (відділення)

____________________________________________________________________________

(найменування інституту, факультету, відділення)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

строком на ____ днів з «___» __________ 20___ року по «___» _________ 20___ року як такому, що виконує навчальний план.

 

М. П.                          Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_____________________________         ______________________________________________

            (підпис)                                                                                               (прізвище, ініціали)

 

_____________________________________________________________________________

ЛІНІЯ ВІДРИВУ

______________________________________________________________________________

 

Довідка про участь у сесії / підтвердження про складання державних іспитів (атестації) / захист дипломного проекту (роботи)

 

Згідно з довідкою-викликом № _____ студент вечірньої/заочної (дистанційної) форми здобуття освіти______ курсу ______________________________________________________

(найменування інституту, факультету, відділення)

_______________________________________________________________________________,

                                                                               (прізвище, ім’я, по батькові)

який працює ___________________________________________________________________,

                                                              (найменування підприємства, організації, установи)

в додаткову оплачувану відпустку вибув «___» _________________ 20___ року.

 

М. П. ________________________________________________________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи підприємства, установи, організації)

 

Прибув до закладу вищої освіти «___» ______________ 20___ року.

Вибув із закладу вищої освіти «___» ______________ 20___ року, склавши за зазначений строк ____ екзаменів, ____ заліків із запланованих _____ екзаменів, _____ заліків / склавши (не склавши) державні іспити (атестацію) / захистивши (не захистивши) дипломний проект (роботу) (потрібне підкреслити).

 

М. П.                          Проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач відділення

_____________________________         _____________________________________________

                        (підпис)                                                                               (прізвище, ініціали)

«___» ____________ 20___ року.

 

Прибув на підприємство (до організації, установи) «___» _________________ 20___ року.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП