Колективна та підвищена матеріальна відповідальність


Закінчення. Початок в № 4, 5–6/2021


 

Колективна матеріальна відповідальність

Повна матеріальна відповідальність може покладатися не індивідуально, а на колектив (бригаду) загалом. Відповідно до ст. 135-² КЗпП колективна (бригадна) матеріальна відповідальність запроваджується в разі спільного виконання працівниками окремих видів робіт, пов’язаних зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника й укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність. 

Перелік робіт, під час виконання яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, та типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність затверджено наказом Міністерства праці України від 01.05.1996 р. № 43. У цьому наказі вказано, що колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється роботодавцем за погодженням із профспілковим комітетом підприємства або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом за наявності одночасно таких умов:

  • передбачені Переліком роботи, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, виконуються працівниками спільно, розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність неможливо;
  • роботодавцем для працівників створені умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повного збереження переданих їм цінностей.

Отже, колективна (бригадна) матеріальна відповідальність установлюється за умов:

  • погодження із профспілковим комітетом;
  • згоди всіх членів колективу (бригади);
  • укладення письмового договору з усіма членами колективу (бригади).

Рішення роботодавця про встановлення колективної матеріальної відповідальності оформлюється наказом (додаток 1). Письмовий договір, в якому визначаються умови колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, укладається між роботодавцем і всіма членами колективу на підставі типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність (додаток 2).

 

Додаток 1. Зразок наказу про встановлення колективної матеріальної відповідальності

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЮРПРИЗ»
 

Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

24.05.2021                                       м. Чернігів                                                 № 48

Про встановлення колективної матеріальної 
відповідальності для працівників магазину «Кулінарія» 

Керуючись ст. 135-2 КЗпП, рішенням колективу магазину «Кулінарія» (протокол зборів колективу від 19.05.2021 р. № 4), за погодженням із профспілковим комітетом підприємства (протокол від 21.05.2021 р. № 6), з метою забезпечення належного зберігання матеріальних цінностей та у зв’язку з неможливістю розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника магазину й укласти з ними договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність 

НАКАЗУЮ:

1. Встановити для працівників магазину «Кулінарія» колективну матеріальну відповідальність з 02.08.2021 р., про що укласти відповідний договір. 

2. Начальнику відділу кадрів Клименко С. А. до 31.05.2021 р. ознайомити всіх працівників магазину «Кулінарія» із цим наказом, законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, та порядком укладення договору про колективну матеріальну відповідальність.

3. Юрисконсульту підприємства Харченку І. І. підготувати проєкт договору про колективну матеріальну відповідальність для працівників магазину «Кулінарія». 

 

Директор                              Свириденко                           О. К. Свириденко

 

З наказом ознайомлені:

<…>

 

У разі вибуття зі складу колективу окремих працівників або в разі прийняття до колективу нових видається відповідний наказ, а в договорі про колективну матеріальну відповідальність навпроти підпису вибулого члена колективу зазначається дата і номер наказу про його вибуття. У разі прийняття до колективу працівника останній підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і зазначає дату вступу до колективу. Договір у цьому разі не переоформлюють. 

Згода члена колективу оформлюється протоколом зборів колективу, який підписують всі його члени. У протоколі також зазначається, чи наполягає колектив на проведенні інвентаризації матеріальних цінностей у разі звільнення з роботи члена колективу чи прийняття нового. Проте якщо відбулася зміна керівника колективу (бригадира) або вибуло більше половини первісного складу бригади, договір про колективну матеріальну відповідальність потрібно переукласти. 

Підставою для притягнення членів колективу до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами. Члени колективу (бригади) несуть перед роботодавцем часткову, а не солідарну відповідальність. Це означає, що погасивши свою частину завданої шкоди, працівник звільняється від матеріальної відповідальності, навіть якщо інші члени колективу свою частину не погасили.

Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність покладається лише на працівників, які підписали відповідний договір. Якщо є можливість розмежувати обсяг матеріальної відповідальності кожного члена колективу (бригади), слід укладати індивідуальні, а не колективні договори про матеріальну відповідальність.

 

Підвищена матеріальна відповідальність

Відповідно до частини четвертої ст. 135-3 КЗпП законодавством може бути встановлений окремий порядок визначення розміру шкоди, що підлягає відшкодуванню, у тому числі в кратному обчисленні:

  • за розкрадання, умисне зіпсуття, нестачу або втрату окремих видів майна та інших цінностей;
  • у випадках, коли фактичний розмір шкоди перевищує її номінальний розмір.

Підвищена матеріальна відповідальність передбачена Законом України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» від 06.06.1995 р. № 217/95-ВР (далі — Закон № 217) як спеціальний захід, спрямований на забезпечення збереження окремих видів майна та цінностей, а саме дорогоцінних металів, каміння та валютних цінностей. 

Відповідно до ст. 1 Закону № 217 матеріальну відповідальність несуть працівники, які виконують операції, пов’язані із закупівлею, продажем, обліком, перевезенням, доставкою чи використанням у процесі виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних побутових і промислових виробів, відходів і брухту, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, а також валютні операції. Крім працівників, які виконують перелічені операції, до матеріальної відповідальності згідно із цим Законом можуть притягуватися й особи, безпосередньо не пов’язані з виконанням операцій, зазначених вище, але визнані винними в розкраданні, знищенні (псуванні), недостачі або втраті дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, валютних цінностей. 

Для застосування норм Закону № 217 і Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 116 (далі — Порядок № 116), необхідно отримати докази встановлення фактів розкрадання, умисного зіпсуття або нестачі цінностей. Такі факти виявляють під час інвентаризації й фіксують в інвентаризаційних описах, актах, протоколах. У випадках заподіяння шкоди підприємству псуванням і знищенням певних матеріальних цінностей вина працівника повинна мати форму умислу. 

Відповідно до Закону № 217 і Порядку № 116 стягнені за перелічені збитки суми насамперед спрямовуються на відшкодування збитків підприємству, а решту коштів перераховують до державного бюджету України. Це означає, що незважаючи на розрахунок і стягнення з працівника шкоди у кратному розмірі, підприємство-роботодавець має право залишити у своєму розпорядженні лише розмір прямої дійсної шкоди, а решту зобов’язане перерахувати до бюджету.

 

Додаток 2. Зразок типового договору про колективну матеріальну відповідальність
 

Типовий договір
про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

_______________________                                                       «__» _________ 20__ р.
(місце укладання договору)

Відповідно до статті 135-2 Кодексу законів про працю України та на підставі наказу від _____________ № _____ про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності, погодженого з профспілковим комітетом або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, з метою забезпечення зберігання матеріальних цінностей підприємство, установа, організація __________________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

 в особі керівника підприємства, установи, організації

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім‘я та по батькові)

(іменований далі власник), з одного боку, і члени колективу (бригади)

__________________________________________________________________________
(найменування цеху, відділу, відділення, ферми, дільниці, секції, складу тощо),

(іменований далі колектив (бригада) в особі керівника колективу (бригадира)

__________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

з другого боку, уклали цей договір про те, що колектив (бригада) бере на себе колективну (бригадну) матеріальну відповідальність за незабезпечення зберігання майна та інших цінностей, переданих йому для __________________________________________________________________________
(найменування виду робіт)

а власник зобов’язується створити колективу (бригаді) умови, необхідні для належного виконання прийнятих за договором зобов’язань.

 

I. Загальні положення

1. Комплектування створюваного колективу (бригади) здійснюється на основі принципу добровільності. Зарахування в бригаду нових працівників проводиться за згодою колективу (бригади). 

2. Рішення власника про встановлення колективної (бригадної) матеріальної відповідальності оформляється наказом за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. 

3. Керівництво колективом (бригадою) здійснюється керівником (бригадиром), який обирається на зборах колективу (бригади) або призначається власником згідно зі статутом підприємства. При тимчасовій відсутності керівника (бригадира) керівництво колективом (бригадою) здійснюється іншим його (її) членом, який призначається власником за погодженням з членами колективу (бригади). 

4. При вибутті зі складу колективу (бригади) окремих працівників або прийнятті до колективу нових працівників про це видається наказ і проти підпису вибулого члена бригади (колективу) в договорі зазначається дата і номер наказу про його вибуття, а прийнятий до бригади працівник підписує договір про колективну матеріальну відповідальність і вказує дату вступу до колективу (бригади). 

5. У разі зміни керівника колективу (бригадира) чи при вибутті з колективу (бригади) більше половини первісного складу договір повинен бути переукладений. 

6. У випадку відмови працівника від укладення договору про колективну (бригадну) відповідальність власник за згодою працівника може перевести його на іншу роботу, а при відмові працівника від іншої роботи або її відсутності — звільнити його з роботи з підстав, передбачених законодавством про працю. 

II. Права і обов’язки членів колективу (бригади) та власника

7. Члени колективу (бригади) мають право: 

а) брати участь у прийманні цінностей і здійснювати взаємний контроль за зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва цінностей; 

б) брати участь в інвентаризації цінностей, переданих колективу (бригаді); 

в) ознайомлюватися зі звітами про рух і залишки цінностей, переданих колективу (бригаді); 

г) у разі необхідності вимагати від власника проведення інвентаризації переданих колективу (бригаді) цінностей; 

д) порушувати перед власником обґрунтоване клопотання про виведення членів зі складу колективу (бригади), в тому числі керівника колективу (бригадира), які не можуть забезпечити зберігання цінностей. 

8. Члени колективу (бригади) зобов’язані: 

а) дбайливо ставитись до цінностей і вживати заходів для запобігання шкоді; 

б) в установленому порядку вести облік, складати і своєчасно подавати звіти про рух та залишки цінностей; 

в) своєчасно інформувати власника про всі обставини, які загрожують зберіганню цінностей; 

9. Власник зобов’язаний: 

а) створювати колективу (бригаді) умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження дорученого їм майна; 

б) своєчасно вживати заходів до виявлення і усунення причин, які перешкоджають забезпеченню колективом (бригадою) зберігання цінностей, виявляти конкретних осіб, винних у заподіяній шкоді, і притягати їх до визначеної законодавством відповідальності; 

в) ознайомлювати колектив (бригаду) з чинним законодавством про матеріальну відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації, а також з чинними інструкціями і правилами прийому, зберігання, обробки, продажу (відпуску), перевезення чи застосування у процесі виробництва цінностей та їх обліку; 

г) забезпечувати колективу (бригаді) умови, необхідні для своєчасного обліку та звітності про рух і залишки переданих йому цінностей; 

д) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом питання про обґрунтованість вимог членів колективу (бригади) щодо проведення інвентаризації цінностей; 

е) розглядати разом з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом пропозиції колективу (бригади) про виведення працівника зі складу бригади в його присутності і вирішувати питання про його подальшу роботу відповідно до чинного законодавства; 

ж) розглядати повідомлення членів колективу (бригади) про обставини, що загрожують зберіганню цінностей, і вживати заходів до усунення цих обставин; 

з) погоджувати з членами колективу (бригади), хто з його членів виконує функції керівника колективу (бригади) при роботі у відсутності останнього. 

III. Порядок ведення обліку і звітності

10. Прийом цінностей, ведення обліку і подання звітності про рух цінностей здійснюється в установленому порядку керівником колективу (бригадиром), а при тимчасовій відсутності останнього — членом колективу (бригади), визначеним власником. 

Планові інвентаризації проводяться у строки, встановлені діючими правилами. Позапланові інвентаризації проводяться при зміні керівника колективу (бригадира), коли з колективу (бригади) вибуває більше 50 відсотків його членів, а також на вимогу одного або кількох членів колективу (бригади). 

11. Звіти про рух і залишки цінностей підписуються керівником колективу (бригадиром) та одним з його членів. Зміст звіту доводиться до всіх членів колективу (бригади). 

IV. Відшкодування шкоди

12. Підставою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної відповідальності є матеріальна шкода, заподіяна розкраданням, нестачею, умисним знищенням або зіпсуттям матеріальних цінностей, а також їх знищенням або зіпсуттям через недбалість, що підтверджується інвентаризаційними документами. 

13. Притягання колективу (бригади) до матеріальної відповідальності проводиться власником після ретельної перевірки причин утворення шкоди з урахуванням письмових пояснень, поданих членами колективу (бригади), а у разі необхідності, також висновків спеціалістів. 

14. Члени колективу (бригади) звільнюються від відшкодування шкоди: 

а) якщо буде встановлено, що шкода заподіяна не з їх вини; 

б) якщо будуть встановлені конкретні винуватці заподіяної шкоди серед членів його колективу (бригади). 

15. Розмір шкоди, заподіяної колективом (бригадою) підприємству, установі, організації, визначається відповідно до статті 135⁻³ Кодексу законів про працю України. Порядок відшкодування шкоди регулюється законодавством України. 

16. Заподіяна колективом (бригадою) шкода підприємству, установі, організації, яка підлягає відшкодуванню, розподіляється між членами цього колективу (бригади) пропорційно місячній тарифній ставці (посадовому окладу) і фактично відпрацьованому часу за період від останньої інвентаризації до дня виявлення шкоди. 

Договір набирає чинності з ___________________________ і діє протягом всього періоду роботи колективу (бригади) з цінностями, переданими йому цим підприємством, установою, організацією. 

Договір укладено у двох примірниках, перший з яких зберігається у власника, другий — у керівника колективу (бригадира). 

 Підписи: 

Власник ____________________________________________________
                                (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Керівник колективу (бригади) _________________________________                        
                                                                (посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

Члени колективу (бригади) __________________________________
                                                                    (прізвище, ім’я та по батькові, підпис)

М. П.   «___» ____________ 20__ р.

 

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП