Організація чергування на підприємстві


◦ Робочий час
◦ Робота у вихідні й святкові дні та в нічний час
20 березня 2021 р.

У ході провадження господарської діяльності на підприємствах, в установах та організаціях практикується чергування працівників — особливий елемент управлінської діяльності для прийняття важливих рішень з питань їх діяльності, реагування на надзвичайні ситуації тощо. Під час чергування працівників наділяють обов’язками та повноваженнями, що відрізняються від їх звичайних посадових обов’язків і повноважень за займаними посадами. Чергування схоже і на надурочну роботу, і на залучення до роботи в неробочі дні, але не є жодною з таких форм праці. Про особливості цього виду обов’язків працівників — далі.


Чергування й нормативна база

У КЗпП (ст. 50–65) поняття «чергування» не визначено. Однак до сьогодні, в частині, яка не врегульована законодавством України, діє постанова Секретаріату ВЦРПС «Про чергування на підприємствах і в установах» від 02.04.1954 р. № 233 (далі — Постанова № 233), що підтверджує й лист Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2010 р. № 89/13/116-10 (далі — Лист № 89).

У преамбулі Постанови № 233 зазнача­ється, що на підприємствах і в установах практикується неправильне залучення робітників і службовців до чергувань після закінчення робочого дня і в нічний час. Непоодинокими є випадки, коли на чергових покладаються обов’язки сторожів, перевірки пропусків, приймання пошти. До чергувань також залучаються матері, які мають дітей віком до 12 років, вагітні жінки. Як наслідок, працівники, які залучаються до чергувань, позбавляються нормального відпочинку, знижується їх працездатність.

Далі вказується, що чергування робітників і службовців після закінчення робочого дня, у вихідні та святкові дні можуть вводитися у виняткових випадках і тільки за погодженням із профспілкою. Наказується не допускати залучення працівників до черувань частіше одного разу на місяць.

Однак у Постанові № 233 не вказано, що повинні робити працівники на чергуванні, якщо заборонено виконання перелічених обов’язків. Натомість Мінсоцполітики у згаданому листі зазначає, що чергування полягає в обов’язку працівника перебувати на визначеному роботодавцем робочому місці з метою вирішення невідкладних питань, не пов’язаних з трудовими обов’язками цього працівника, а також передачі інформації. Звідси доходимо висновку, що підприємства, установи та організації самостійно визначають коло обов’язків працівників під час чергування. 

Наведені нижче правила організації чергування й компенсації за нього формувалися на підставі рекомендацій Листа № 89, норм Постанови № 233, а також відповідних науково-практичних коментарів різних років до законодавства про працю, роз’яснень фахівців Мінсоцполітики та усталеної практики.

 

Спеціальні правила чергувань

Правила чергування, які розглядаються, не застосовуються під час виконання працівником у вихідні й святкові дні своїх звичайних обов’язків, хоча таку роботу теж називають чергуванням (наприклад, робота нічного чергового медичного персоналу, чергового електромонтера тощо). Однак виробнича робота й службові обов’язки під час чергування не виконуються. 

В Україні чинні й спеціальні правила чергувань. Так, Положення про робочий час і час відпочинку плавскладу суден морського флоту, затверджене Міністерством інфраструктури України від 29.02.2012 р. № 135, передбачає запровадження чергування під час стоянок у портах, яке стоїть окремо від вахт і робіт. 

Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 02.04.2002 р. № 219, також передбачають чергування. 

Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519, передбачено чергування медпрацівників удома та в стаціонарі.

Постановою КМУ від 10.04.2013 р. № 254 затверджено Типовий порядок організації чергування керівників і заступників керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади на робочих місцях у святкові дні для вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Для працівників структур, де встановлені спеціальні правила чергування та надання компенсації за нього, застосовуються не положення Постанови № 233, а ці спеціальні норми. Як правило, вони достатньо детальні й додаткових коментарів не потребують, тому ми й ведемо мову про чергування, що не регулюються спеціальними правилами.

 

Правила організації чергування

Чергування працівників після закінчення робочого дня, у вихідні й святкові (неробочі) дні можуть вводитися у виняткових випадках і тільки за погодженням із профспілкою. Не допускається залучення працівників до чергувань частіше одного разу на місяць (п. 1 Постанови № 233). Графік чергувань затверджується роботодавцем за погодженням із профспілкою. Працівники залучаються до чергувань за письмовим наказом роботодавця, в якому передбачаються дні відпочинку за чергування (Лист № 89).

З науково-практичних коментарів до КЗпП і усталеної практики в частині чергувань випливає, що:

  • там, де немає відповідних посад для відповідальних чергових, до чергування працівники можуть бути залучені за їх згодою;
  • не залучаються до чергувань особи, яких заборонено залучати до надурочних робіт відповідно до ст. 63 КЗпП;
  • не залучаються до чергування працівники, які перебувають на відрядній оплаті праці — вони втрачають у заробітку;
  • на чергових не покладаються обов’язки сторожів, обов’язки щодо перевірки пропусків на вхід і вихід з підприємства або установи, приймання пошти тощо;
  • у разі звільнення працівника, який не одержав відгул за чергування, йому слід надати його до дати звільнення.

 

Відмінності чергувань від схожих до них елементів робочого часу

Роботи, які в сучасних умовах господарювання виконують чергові, можна розділити на два види:

• прийняття невідкладних управлінських рішень з питань виробничої діяльності підриємств, що працюють безперервно і підвідомчі головному підприємству або управлінському центру, у період, коли ці багатофункціональні управлінські структури не працюють (у вихідні, святкові дні).

• координація внутрішньогосподарських і міжгосподарських виробничих відносин у період одноразових об’ємних робіт на підприємстві (масове приймання сільськогосподарської сировини, багаторазове збільшення обсягу постачальницьких і збутових операцій тощо).

Чергування відрізняється від позаурочних та надурочних робіт і роботи у вихідні, святкові (неробочі) дні тим, що працівники з (не)нормованим робочим днем після закінчення робочого дня виконують роботи, що входять до кола їхніх посадових обов’язків; у вихідні, як правило, також виконується робота, обумовлена трудовим договором. 

Відмінними є й умови надання компенсації за чергування та за надурочну роботу й роботу у вихідні, святкові (неробочі) дні.

 

Компенсація за чергування

Пунктом 2 Постанови № 233 передбачено, що в разі залучення до чергування після закінчення робочого дня явка на роботу для працівника як з нормованим, так і з ненормованим робочим днем переноситься в день чергування на більш пізній час; тривалість чергування або роботи разом із чергуванням не може перевищувати нормальної тривалості робочого дня; чергування у вихідні й святкові дні компенсуються наданням протягом найближчих 10 днів відгулів тієї ж тривалості, що й чергування.

У Листі № 89 зазначено, що чергування у вихідний не підлягає оплаті, за нього надається відгул і в табелі обліку використання робочого часу ці години чергування не відмічаються. У Постанові № 233 також не згадується про оплату часу чергувань.

У той же час ст. 72 КЗпП визначено, що «звичайна» робота у вихідний може компенсуватися за згодою сторін наданням іншого дня відпочинку або в грошовій формі в подвійному розмірі. А на підставі частини першої ст. 94 КЗпП роботодавець повинен виплачувати працівникові зарплату за виконану ним роботу. Тому в питаннях оплати часу чергування не у вихідний правомірно застосовувати загальні відповідні законодавчі й договірні норми.

Інакше кажучи, сторони мають право самостійно вирішити: оплачувати час чергування, застосовуючи правила, чинні для оплати роботи у вихідні й святкові (неробочі) дні чи ні. Якщо підприємство вирішує оплачувати, то в такому разі:

• чергування у святковий (неробочий) день оплачується в подвійному розмірі за нормами ст. 107 КЗпП із наданням за бажанням працівника іншого дня відпочинку;

• чергування після закінчення робочого дня оплачується на підставі загальних законодавчих і договірних норм (випливає зі ст. 94 КЗпП);

• чергування вдома без права відлучатися в разі виклику на роботу як, наприклад, для працівників енергетики й електротехнічної промисловості, за нормами галузевих угод може оплачуватися частково.

Слід зазначити, що питання надання компенсації за чергування у вихідні дні було предметом судового спору, що бачимо на прикладі постанови Верховного Суду від 26.11.2018 р. у справі № 489/4153/16-ц (провадження № 61-20096св18).

Суть спору полягала в тому, що працівник вважав, що він залучався до роботи у вихідні дні, а тому вимагав від роботодавця оплатити цю роботу, тоді як роботодавець наполягав на тому, що це були чергування. 

Аргументами працівника на свою користь було те, що він нібито виконував свої посадові обов’язки. До його основних посадових обов’язків належало, зокрема, забезпечення виконання плану вантажно-розвантажувальних робіт, здійснення керівництва виробничо-господарською діяльністю служб підприємства, забезпечення контролю за експлуатаційною діяльністю підприємства, виробництвом робіт, погодження з директором підприємством усіх змін змінно-добового плану тощо.

За наказами директора по підприємству «Про роботу у вихідні та святкові дні» чергування відповідальних працівників підприємства запроваджувалося з метою запобігання виникненню позаштатних ситуацій та забезпечення безперебійного проведення вантажно-розвантажувальних робіт у святкові та вихідні дні згідно з графіком чергування.

У постанові Верховного Суду наведено висновок, що працівник, незважаючи на певну схожість щоденної роботи та обов’язків під час чергування, під час чергування все ж не виконував властиві йому трудові функції, а тому час чергування йому мав компенсуватися днями відпочинку (відгулами). 

Слід розуміти, що якби під час чергування працівник виконував свої трудові обов’язки, то час чергування слід було б компенсувати як роботу у вихідні дні. І саме оплати вимагав звільнений працівник.

Тут варто додати таке. За умовами трудового договору працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою (ст. 21 КЗпП). І до початку роботи роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці (ст. 29 КЗпП). Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (ст. 31 КЗпП).

Приймаючи працівника на роботу, роботодавець повинен попередити його про можливість чергування у вихідні дні. Інакше залучення його до чергування без такого попередження суперечитиме вищезгаданим нормам КЗпП, що можна розцінювати як зміну істотних умов праці. Крім того, у чергового має бути інструкція, яка має визначати його права та обов’язки. То чи не можна стверджувати, що дотримуючись прав та обов’язків чергового в день чергування, працівник виконує трудову функцію, притаманну займаній посаді, тобто працює у святкові та вихідні дні і, як наслідок, має право на отримання компенсації за роботу у святкові та вихідні дні?

Інакше кажучи, якщо в посадовій (робочій) інструкції працівника в розділі «Обов’яз­ки» передбачено можливість чергування, то тут же може бути й вказано, яку саме роботу під час чергування він має виконувати та якими правами при цьому користується. 

Таким чином, можна припустити, що навіть з огляду на Постанову № 233, Лист № 89 та наведену постанову Верховного Суду питання компенсації за дні чергування не можна вважати врегульованим однозначно. І працівники не позбавлені права вимагати й оплати за дні чергування.

 

Документальне оформлення чергування

Фрагмент колективного договору з положеннями про чергування на підприємстві може бути таким: «У разі проведення чергувань на підприємстві працівники можуть бути залучені до чергувань за їх згодою. Графіки чергувань і надання компенсації затверджуються наказом по підприємству, погодженим із профспілковим комітетом».

Пакет документів щодо залучення працівників до чергувань може містити:

доповідну записку про чергування (додаток 1);

заявку керівника підприємства профспілці про погодження залучення до чергувань працівників підприємства (додаток 2);

виписку з протоколу засідання профспілки із погодженням (додаток 3);

наказ по підприємству про залучення працівників до чергувань (додаток 4).


ДОДАТКИ

Додаток 1. Приклад доповідної записки про організацію чергування

Голові правління
ПАТ «Запорізький елеватор»
Козаку Д. І.
 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
22.02.2021
Про чергування в березні 2021 р.

Для прийняття невідкладних управлінських рішень щодо виробничої діяльності структурних підрозділів підприємства у святковий день 08.03.2021 р., коли планується збільшення вантажно-розвантажувальних робіт, організувати чергування керівних працівник згідно зі списком у дві зміни. 

Згоду працівників на чергування, погодження з ними дні відгулів отримано (відомість погодження додаю).


Старший майстер виробничої дільниці
хлібоприймальної діяльності                             Кравець                             Г. П. Кравець

 

 

Додаток 2. Приклад заявки про залучення до чергувань працівників підприємства

Голові профспілкового комітету
ПАТ «Запорізький елеватор»
Славіній Н. І.
голови правління 
Козака Д. І.
 

Заявка
про залучення до чергувань працівників підприємства в березні 2021 р.

Для оперативного вирішення на підприємстві невідкладних виробничих питань у святковий день, 8 березня, прошу погодити залучення до чергувань у цей день керівних працівників підприємства.

З працівниками підприємства погоджено їх залучення до чергувань і відгули протягом 10 днів після чергування.

Проєкт наказу по підприємству про залучення до чергувань додається до заявки.

Голова правління                             Козак                             Д. І. Козак

 

 

 

 

Додаток 3. Зразок витягу з протоколу засідання профспілкової організації

 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ

23.02.2021 № 12

<…>

Порядок денний:

1. Про залучення до чергувань працівників підприємства в березні 2021 р.

СЛУХАЛИ:

1. Головний економіст Голуб Т. П. виступила з інформацією про заявку голови правління акціонерного товариства, у якій пропонується погодити залучення до чергувань керівних працівників підприємства в березні 2021 р.

УХВАЛИЛИ:

Погодити наказ про залучення керівних працівників підприємства до чергувань у березні 2021 р.
 

Голова     Н. І. Славіна

Секретар     Г. П. Довгань

Згідно з оригіналом

Секретар             Довгань             Г. П. Довгань

24.02.2021

 

Додаток 4. Зразок наказу про залучення працівників до чергувань

 

Публічне акціонерне товариство
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
 

НАКАЗ
 

26.02.2021 м. Запоріжжя № 125-ОД

 

Про залучення до чергувань керівних працівників підприємства 
в березні 2021 р.

У святковий день, 8 березня, планується напружена виробнича діяльність у хлібоприймальних і зернопереробних структурних підрозділах.

З урахуванням вищевикладеного, для оперативного вирішення невідкладних виробничих питань і для координації роботи структурних підрозділів, керуючись нормами законодавства та Колективного договору в частині чергувань,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати 08.03.2021 р. чергування керівних працівників підприємства у дві зміни, затвердивши графік чергувань і дні надання вихідних (відгулів) за чергування (додаток № 1 до наказу)1.

2. Затвердити інструкції черговим (додаток № 2 до наказу)1. 

4. Години чергувань у святковий день, 8 березня, оплатити як робочий час згідно з нормами законодавства.

Підстави: 1. Доповідна записка головного інженера Лемеха В. Г. від 22.02.2021 р.
2. Витяг із протоколу засідання профспілкового комітету підприємства від 24.02.2021 р. № 12.
3. Доповідна записка старшого інспектора з кадрів Сидоренко В. К. від 25.02.2021 р. з проєктом наказу.
 

Голова правління                             Козак                             Д. І. Козак

 

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП