Перенесення робочих днів


◦ Робочий час
◦ Перенесення робочих днів

Перенесення робочих днів — це зміна графіка роботи підприємства й трудового процесу працівників. Внаслідок перенесення робочі дні стають вихідними, а вихідні — робочими. Така зміна графіка регулюється законодавчими й договірними нормами. Про це — далі.


Як регулюється перенесення робочих днів

Перенесення робочих днів на законодавчому рівні регулюється КЗпП. Частинами четвертою й п’ятою ст. 67 КзпП передбачено, що:

• з метою створення сприятливих умов для використання святкових і неробочих днів (ст. 73 КЗпП), а також раціонального використання робочого часу КМУ не пізніше ніж за три місяці до таких днів може рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій перенести вихідні й робочі дні в порядку та на умовах, установлених законодавством, для працівників, яким установлений п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними;

• работодавець у разі застосування рекомендації КМУ не пізніше ніж за два місяці видає наказ (розпорядження) про перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, погоджений із профспілковим органом.

Норми про перенесення робочих днів можуть передбачатися галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами, а також колективними договорами чи окремими розпорядчими актами роботодавця. Ці норми мають відповідати законодавчим нормам, у т. ч. тій, згідно з якою в разі застосування роботодавцем відповідних рекомендацій КМУ наказ з цього питання видається не пізніше ніж за два місяці до перенесення.

Норма колективного договору щодо перенесення робочих днів як зобов’язання роботодавця в частині робочого часу може формулюватися так: «У разі застосування рекомендації КМУ про перенесення вихідних і робочих днів видавати не пізніше ніж за два місяці відповідний наказ, погоджений із профспілковим комітетом».

Хоча ст. 67 КЗпП і зобов’язує КМУ видавати розпорядження про перенесення робочих днів завчасно, роботодавцям, крім бюджетних та державних підприємств, установ та організацій, необов’язково його чекати. 

Роботодавці можуть самостійно видавати розпорядчі акти про перенесення робочих і вихідних днів на свій розсуд. Важливо лише не забувати, що відповідно до ст. 32 КЗпП таке перенесення — це зміна істотних умов праці (режиму роботи), про що кожен працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за два місяці.

 

Як реалізуються нормативні положення

Перенесення робочих днів на підприємстві — це зміна в окремі місяці графіка роботи підприємства. Змінюється також графік роботи структурних підрозділів за п’ятиденного робочого тижня. При цьому слiд мати на увазi, що в разi перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому, на iнший вихiдний день, для збереження балансу робочого часу за рiк тривалiсть роботи в цей перенесений робочий день має вiдповiдати тривалостi передсвяткового робочого дня, як це передбачено ст. 53 КЗпП. Наприклад, якщо в передсвятковий день тривалість роботи становить 7 год., то вона такою має бути й у день, на який такий передсвятковий робочий день перенесено.

Перенесення робочих днів не стосується виробництв із безперервним режимом роботи за графіками змінності.

Про перенесення робочих днів за шестиденного робочого тижня в законодавчих нормах не згадується. Але це не означає, що таке перенесення неправомірне. От лише варіанти перенесення робочих днів за шестиденного робочого тижня обмежені, оскільки вихідний завжди один — неділя. 

Відмітки в табелі про причини неявок на роботу, фактично відпрацьований час мають робитися з урахуванням наказу по підприємству про перенесення робочих днів. Тобто в табелі перенесені робочі дні мають позначатися як вихідні, а відповідні суботи — як робочі (із проставленням годин роботи). Якщо працівник у встановлені вихідні перебуває у щорічній відпустці або хворіє, проставляються відповідні відмітки («В», «ТН»).

Оскільки перенесення робочих днів на підприємстві — це зміна графіка його роботи, то всі інші дії, пов’язані із веденням господарської діяльності та дотриманням прав працівників, мають здійснюватися з урахуванням нового графіка роботи. 

Це означає, що якщо субота робоча, то всі працівники, які не перебувають у відпустках, не оформили листки непрацездатності тощо, мають працювати, як у звичайний робочий день незалежно від того, чи в робочий/вихідний день, який перенесено, перебували/перебуватимуть у відпустках чи оформляли листки непрацездатності. Це не є відпрацюванням чи примушуванням до роботи.

 

Документування перенесення робочих днів

Оформлення перенесення робочих днів на підприємстві передбачає наявність таких інформаційно-розпорядчих документів:

• заявки керівника підприємства профспілковому комітету (профспілковому представнику) про одержання згоди на зміну графіка роботи у зв’язку з перенесенням робочих днів;

• виписки із протоколу засідання профспілки з погодженням перенесення робочих днів;

• наказу по підприємству про перенесення робочих днів.

У додатках 3-5 на прикладі умовного підприємства наведено зразки інформаційно-розпорядчих документів про перенесення робочих днів. 
 

Додаток 1. Зразок заявки про погодження перенесення робочих днів у 2021 р.

Голові профспілкового комітету 
ПАТ «Запорізький елеватор»
Славіній В. І.
голови правління акціонерного товариства
Козака Д. І.
 

Заявка про погодження перенесення робочих днів у 2021 р.

З метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня Незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України, а також раціонального використання робочого часу з урахуванням розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2021 році» від 30.09.2020 р. № 1191-р прошу відповідно до ст. 67 КЗпП погодити зміну графіка роботи підприємства — перенесення робочих днів у 2021 р.:

• з п’ятниці 8 січня — на суботу 16 січня;

• з понеділка 23 серпня — на суботу 28 серпня;

• з п’ятниці 15 жовтня — на суботу 23 жовтня.

До заявки додається відповідний проєкт наказу по підприємству. У проєкті наказу затверджувана по підприємству в результаті перенесення робочих днів тривалість робочого часу у 2021 р. дорівнює нормі тривалості робочого часу за цей рік за календарем п’ятиденного 40-годинного робочого тижня.

 

Голова правління                 Козак                     Д. І. Козак

 

 

Додаток 2. Зразок витягу з протоколу про погодження
перенесення робочих днів у 2021 р.

 

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
 

ВИТЯГ ІЗ ПРОТОКОЛУ
27.10.2020 № 10
м. Запоріжжя

Засідання профспілкового комітету 

Порядок денний:

1. Погодження перенесення робочих днів у 2021 р. (інформація головного економіста Голуб Т. П.). 

 

І. СЛУХАЛИ:

Головний економіст Голуб Т. П. виступила з інформацією про заявку голови правління акціонерного товариства про погодження перенесення робочих днів у 2021 р. Вона довела до відома присутніх норми законодавчих актів, що регулюють порядок перенесення робочих днів, і відповідність цим нормам проєкту наказу, поданого на погодження.

УХВАЛИЛИ: 

Погодити перенесення робочих днів у 2021 р. як зміну графіка роботи підприємства, за якого зберігається загальна норма тривалості робочого часу за ці місяці.

• з п’ятниці 8 січня — на суботу 16 січня; 

• з понеділка 23 серпня — на суботу 28 серпня;

• з п’ятниці 15 жовтня — на суботу 23 жовтня.

 

Голова В. І. Славіна

Секретар Г. П. Довгань

 

 

Додаток 3. Зразок наказу про перенесення робочих днів

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
 

НАКАЗ

29.10.2020                     м. Запоріжжя                         № 90-ОД

Про перенесення робочих днів у 2021 р.

За графіком роботи за 40-годинного п’ятиденного робочого тижня із двома вихідними в суботу й неділю працює апарат управління підприємства та виробнича дільниця хлібоприймальної діяльності. Безперервна робота дільниці з виробництва сортового борошна і служби пожежно-сторожової охорони організована за графіками змінності.

З метою створення сприятливих умов для святкування 7 січня — Різдва Христового, 24 серпня — Дня Незалежності України та 14 жовтня — Дня захисника України, а також раціонального використання робочого часу, з урахуванням розпорядження КМУ «Про перенесення робочих днів у 2021 році» від 30.09.2020 р. № 1191-р згідно з нормою Колективного договору та за погодженням із профспілковим комітетом підприємства (протокол від 27.10.2020 р. № 10)

НАКАЗУЮ:

1. Перенести для працівників апарату управління та виробничої дільниці хлібоприймальної діяльності в 2021 р. робочі дні: 

• з п’ятниці 8 січня — на суботу 16 січня;

• з понеділка 23 серпня — на суботу 28 серпня;

• з п’ятниці 15 жовтня — на суботу 23 жовтня.

1.1.  Розраховувати тривалість робочого часу та визначати його норму з урахуванням цих перенесень. 

1.2. Визначати працівникам дні виходу на роботу, надавати відпустки, оплачувати працю та виплачувати допомогу по тимчасовій непрацездатності у 2021 р. з урахуванням перенесення робочих днів.

2. Старшому інспектору з кадрів Сидоренко В. К. у триденний строк довести до відома працівників підприємства зміну графіка роботи.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на головного економіста Голуб Т. П.

Підстава: доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. від 28.10.2020 р. з відповідним проєктом наказу.

 

Голова правління                             Козак                                 Д. І. Козак

 

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП