Праця неповнолітніх: гарантії та особливості


◦ Трудовi вiдносини
◦ Трудові відносини з неповнолітніми

Сьогодні все частіше неповнолітні особи виявляють бажання працювати, і найкраща можливість для цього — у літній період під час канікул. Законодавці так постаралися захистити неповнолітніх працівників шляхом надання їм певних пільг, що роботодавці, можливо, і приймали б таких працівників на роботу частіше, але через завищені гарантії переважно цього уникають. Тож у статті розглянемо не лише особливості трудових відносин з неповнолітніми працівниками, а й альтернативні варіанти їх працевлаштування.


Неповнолітньою вважається особа віком від 14 до 18 років, якщо згідно із законодавством вона не набуває повної цивільної дієздатності раніше. Такі випадки визначені ст. 35 ЦКУ, якою передбачено, що повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і:

 • працює за трудовим договором;
 • записана матір’ю або батьком дитини;
 • бажає займатися підприємницькою діяльністю

Надання повної цивільної дієздатності здійснюється на підставі рішення органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Лише в разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду.

 

Оформлення трудових відносин з неповнолітніми  

Як правило, приймати на роботу можна осіб не молодше 16 років, що передбачено ст. 188 КЗпП. Однак допускається:

 • за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, приймати на роботу осіб, які досягли 15 років;
 • для підготовки молоді до продуктивної праці приймати на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю та не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час після досягнення ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, яка його замінює (таблиця 1).

 

Таблиця 1. Вік, з якого допускається прийняття на роботу
 
Вік неповнолітнього
Згода батьків
14 років
Обов’язкова згода одного з батьків (у т. ч. прийомних) або піклувальника
15 років
16 років
Не потрібна

 

Отже, юридично трудові відносини з неповнолітніми допускаються з 14 років за згодою одного з батьків. Також передбачено, що згоду може надати особа, яка їх замінює.

До таких осіб належать:

 • піклувальник (згідно зі ст. 61 ЦКУ піклування встановлюється над неповнолітньою особою, тобто особою віком з 14 до 18 років);
 • прийомний батько чи прийомна матір, які відповідно до ст. 256-² Сімейного кодексу України від 10.01.2002 р. № 2947-ІІІ є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень.

Законодавчо затвердженої форми згоди батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини немає. Тож вона складається в довільній формі, проте бажано отримати її в письмовому вигляді. Така згода може бути викладена як у заяві одного з батьків дитини (додаток 1), так і в заяві неповнолітнього шляхом її візування.

 

Додаток 1. Зразок згоди батьків на працевлаштування неповнолітньої дитини

Директору ТОВ «Сонячне»
Єрмаку О. А.
Марченко О. О.
(матері неповнолітньої Марченко І. А.)

 

Заява

Я, Марченко Олена Олександрівна, надаю свою згоду на працевлаштування моєї доньки Марченко Ірини Анатоліївни (2006 р. н.) помічником менеджера.

01.06.2021 р.                                                                                                О. О. Марченко

 

Згідно зі ст. 24 КЗпП дотримання письмової форми трудового договору є обов’язковим у разі його укладення з неповнолітнім (додаток 2). Крім письмового договору укладення трудових відносин оформлюється наказом на підставі заяви працівника. У разі працевлаштування неповнолітнього також необхідно подавати до органів ДПС повідомлення про прийняття працівника на роботу відповідно до постанови КМУ «Про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» від 17.06.2015 р. № 413.

Зверніть увагу, що під час прийняття на роботу осіб, які не досягли 18 років, випробування їм не встановлюється (частина третя ст. 26 КЗпП). Допускається прийняття на роботу неповнолітніх на умовах строкового трудового договору. Але необхідно пам’ятати, що строковий трудовий договір укладається в тому разі, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника (ст. 23 КЗпП). 

 

Додаток 2. Приклад трудового договору з неповнолітнім працівником

Трудовий договір із неповнолітнім

м. _______                                                                                 «____» _____________ 20__ р.

_____________________________________________________________________________,
(повна назва підприємства)

в особі Директора ______________________ _____________________________________,

який діє на підставі Статуту, що іменується надалі Роботодавець, з одного боку, та неповнолітнього ______________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

який(а) іменується далі Працівник, з другого боку, далі разом — Сторони, уклали цей договір про таке.

 

1.Загальні положення

1.1. Працівник приймається (наймається) на роботу до _________________________________
                                                                                             (назва структурного підрозділу)
на посаду _________________________________.
                               (назва посади)

На підставі цього договору виникають трудові відносини між працівником і підприємством, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Працівник зобов’язується:

2.1.1. Виконувати роботу, передбачену цим трудовим договором і посадовою інструкцією.

2.1.2. Своєю працею сприяти збільшенню прибутку підприємства (установи, організації).

2.1.3. Виконувати вимоги техніки безпеки, правила протипожежної та санітарно-протиепідемологічної безпеки.

2.1.4. Працівник зобов’язується дотримуватися тривалості робочого часу, встановленого п. 3.1.

2.2. Працівник має право на:

2.2.1. Безпечні та нешкідливі умови праці.

2.2.2. Щорічну основну відпустку тривалістю 31 календарний день.

2.3. Роботодавець зобов’язується:

2.3.1. Забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і цим договором.

2.3.2. Виплачувати працівникові заробітну плату, визначену п. 4.1 цього Договору.

2.3.3. Забезпечувати безпечні та нешкідливі умови праці.

2.3.4. Обладнати робоче місце Працівника відповідно до вимог законодавства.

2.3.5. Перед початком роботи роз’яснити права та обов’язки Працівника та проінформувати його про умови праці.

2.3.6. Ознайомити Працівника з колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією.

2.4. Роботодавець має право:

2.4.1. Вимагати від Працівника усунення недоліків, допущених ним у процесі роботи.

2.4.2. Вимагати від Працівника дотримання трудової дисципліни, якісного виконання посадових обов’язків.

2.4.3. Накладати на Працівника дисциплінарні стягнення, передбачені законодавством України.

3. Робочий час

3.1. Встановлюється скорочена тривалість робочого часу: _____________________.

3.2. Встановлюється режим робочого часу: з _______ по _____________________.

 

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення

4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим договором, Працівнику встановлюється посадовий оклад (тарифна ставка) в розмірі ____ гривень на місяць.

4.2. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 31 календарний день.

4.3. Відпустка надається в зручний для Працівника час. У перший рік роботи вона надається за заявою Працівника до настання шестимісячного строку безперервної роботи на підприємстві.

4.4. До щорічної основної відпустки один раз протягом календарного року Працівнику виплачується матеріальна допомога в розмірі 50 % посадового окладу.

4.5. Працівнику встановлюються доплати, надбавки та інші заохочення, передбачені умовами колективного договору.

 

5. Відповідальність сторін, вирішення спорів

5.1. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність на підставі законодавства України та цього договору.

5.2. Працівник не несе відповідальності за неналежне виконання договору, якщо це сталося внаслідок невиконання Роботодавцем своїх обов’язків за договором.

5.3. Працівник відшкодовує збитки, завдані ним підприємству, в розмірах і порядку, встановлених законодавством України, з урахуванням особливостей, установлених для неповнолітніх осіб.

5.4. Суперечності між сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, з урахуванням особливостей для неповнолітніх осіб.
 

6. Внесення змін і припинення трудового договору

6.1. Зміни та доповнення до цього договору приймаються після підписанням сторонами додаткових угод.

6.2. Дія договору припиняється:

6.2.1. Після закінчення строку його дії.

6.2.3. За угодою сторін.

6.2.4. З інших підстав, передбачених КЗпП, крім тих, що не можуть застосовуватися до цього договору.

6.2.5. На вимогу батьків, усиновителів, піклувальника неповнолітнього, державних органів і службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, якщо продовження чинності договору загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси (ст. 199 КЗпП).

7. Строк дії та інші умови договору

7.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами (або вказати дату).

7.2. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності щодо умов цього Договору.

7.3. Якщо умови не передбачені цим договором, Сторони керуються законодавством, Статутом підприємства та іншими документами.

 

8. Адреси та реквізити сторін

 

Роботодавець:

Адреса:
__________________________________

Телефон ___________________________

Поточний рахунок № ________________

в _________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________

Директор__________________________

підпис

Працівник:
Адреса місця проживання:

_____________________________________

Телефон: ____________________________

Паспорт: серія ____________ № _________

Орган, що видав ______________________

______________________________________

 

підпис

 

Облік неповнолітніх та медичні огляди

Законодавством передбачено, що на кожному підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) має вестися спеціальний облік працівників, які не досягли 18 років, із зазначенням дати їх народження (ст. 189 КЗпП). Форма ведення обліку законодавством не встановлена, тому допускається її ведення в довільній формі із зазначенням прізвища неповнолітнього, дати народження та назви роботи, яку він виконує (додаток 3). Також варто вказати дати й результати проходження медичних оглядів та дату досягнення повноліття.

Зверніть увагу, що згідно з частиною першою ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу, належать до категорії громадян, які зараховуються для виконання квоти щодо нормативу із працевлаштування осіб, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

 

Додаток 3 .Журнал обліку неповнолітніх працівників
 

Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

Дата прийняття на роботу

Посада (робота)

Проходження медичного огляду

Пільги, передбачені законодавством

 

 

 

 

 

 

 

Усі особи, молодші 18 років, приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. У подальшому до досягнення 21 року вони щороку підлягають обов’язковому медичному огляду (ст. 191 КЗпП та ст. 11 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII).

Наведену вище норму, на думку автора, слід розуміти так: неповнолітній під час працевлаштування проходить попередній медичний огляд і в подальшому, якщо з ним тривають трудові відносини, щороку до досягнення 21-річчя підлягає обов’язковому медичному огляду. Але якщо на роботу приймають працівника, якому виповнилося 18 років, норма щодо обов’язкового попереднього медичного огляду під час прийняття на роботу на нього не поширюється, а лише проводиться періодичний медогляд до дня виповнення особі 21 року.

Механізм проведення медичних оглядів визначено Порядком № 246. Роботодавець зобов’язаний щорічно проводити медичні огляди працівників, у т. ч. осіб, які не досягли 21 року (п. 1.3 Порядку № 246). Медогляди проводяться за кошти підприємства, і на цей час за працівником зберігається місце роботи та середня заробітна плата.

 

Особливості роботи неповнолітніх

Що стосується особливостей роботи неповнолітніх, то забороняється їх залучати до:

Робота неповнолітніх осіб не повинна порушувати процесу навчання, бути легкою та не завдавати шкоди підлітку. З огляду на це побутує думка, що можна приймати на роботу працівників, які навчаються, тільки на літній період. Але законодавство не містить прямої вказівки на це, тому, на думку автора, неповнолітніх можна приймати на роботу не тільки під час канікул, але з неповним робочим часом. Також деякі фахівці рекомендують брати довідку з навчального закладу про тривалість навчального процесу, але із законодавчої точки зору така вимога безпідставна, хоча й має право на життя.

 

Тривалість робочого часу

Неповнолітнім працівникам встановлюється скорочена тривалість робочого часу згідно зі ст. 51 КЗпП (таблиця 2). Зверніть увагу, що скорочений робочий час відрізняється від неповного тим, що за скороченого робочого часу заробітна плата виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій за повної тривалості щоденної роботи, а за неповного робочого часу — пропорційно відпрацьованому часу. Якщо з неповнолітнім працівником укладено трудовий договір, в якому йому встановлено неповний робочий час, він отримує заробітну плату пропорційно відпрацьованому часу.

 

Таблиця 2. Тривалість робочого часу неповнолітніх працівників
 

Вік неповнолітнього
Кількість годин роботи
Від 16 до 18 років
36 годин на тиждень
Від 15 до 16 років
24 години на тиждень
Учні від 14 до 15 років, які працюють у період канікул
24 години на тиждень
Учні, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час
Не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, зазначеної вище

 

Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (стаття 209 КЗпП). При цьому незрозуміло, що мається на увазі під успішністю навчання. На думку автора, якщо неповнолітнього не виключили з навчального закладу, отже, він навчається успішно. Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів за шестиденного робочого тижня або на відповідну їм кількість робочих годин. За п’ятиденного робочого тижня кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин. Таким працівникам за час звільнення від роботи виплачується 50 % середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче її мінімального розміру.

Також працівникам, які навчаються, передбачено надання за їх бажанням і без шкоди для виробничої діяльності у період навчального року одного-двох вільних від роботи днів на тиждень без збереження заробітної плати (ст. 210 КЗпП).

 

Порядок надання відпусток

Порівняно з іншими працівниками неповнолітні особи мають певні переваги в отриманні відпусток. По-перше, щорічні відпустки працівникам віком до 18 років надаються в зручний для них час.

По-друге, щорічні відпустки працівникам віком до 18 років повної тривалості в перший рік роботи надаються за їх заявою до настання шестимісячного строку безперервної роботи на цьому підприємстві (частина сьома ст. 10 Закону про відпустки).

По-третє, особам віком до 18 років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день (частина восьма ст. 6 Закону про відпустки). Відпустка такої тривалості надаватиметься неповнолітньому працівнику лише до того часу, поки йому не виповниться 18 років. Після досягнення повноліття відпустка йому надаватиметься на загальних підставах. На думку автора, загальних підстав щодо надання відпусток слід дотримуватися також у рік виповнення 18 років.

По-четверте, особам віком до 18 років заміна всіх видів відпусток грошовою компенсацією не допускається (частина п’ята ст. 24 Закону про відпустки). Це означає, що неповнолітній працівник навіть усупереч своєму бажанню повинен використати відпустку тривалістю 31 день.

Крім щорічних неповнолітнім працівникам передбачено надання інших видів відпусток, зокрема навчальних. Так, згідно зі ст. 13 Закону про відпустки працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 • випускних іспитів в основній школі — тривалістю 10 календарних днів;
 • випускних іспитів у старшій школі — тривалістю 23 календарних дні;
 • перевідних іспитів в основній та старшій школах — від чотирьох до шести календарних днів без урахування вихідних;
 • працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів;
 • працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях ПТНЗ, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року (ст. 14 Закону про відпустки). Умовою надання такої відпустки є успішне навчання неповнолітнього, тобто відсутність заборгованості за минулий період.

 

Оплата праці та норми виробітку для молодих робітників

Для робітників віком до 18 років норми виробітку встановлюються виходячи з норм виробітку для дорослих робітників пропорційно скороченому робочому часу для осіб, які не досягли 18 років (ст. 193 КЗпП).

Для молодих робітників, які поступають на підприємство, в організацію після закінчення загальноосвітніх шкіл, ПТНЗ, курсів, а також для тих, що пройшли навчання безпосередньо на виробництві, можуть затверджуватись знижені норми виробітку. Такі норми затверджуються власником за погодженням з профспілкою. Зниження норм виробітку допускається не лише до досягнення робітником 18-річного віку, а й після виповнення 18-річчя за умови, що молодий робітник влаштувався на роботу після закінчення загальноосвітньої школи, ПТНЗ або курсів чи пройшов навчання безпосередньо на виробництві.

Праця осіб молодше 18 років, допущених до відрядних робіт, оплачується за відрядними розцінками, встановленими для дорослих працівників, з доплатою за тарифною ставкою за час, на який тривалість їх щоденної роботи скорочується порівняно з тривалістю щоденної роботи дорослих працівників (ст. 194 КЗпП).

Оплата праці учнів загальноосвітніх шкіл, ПТНЗ, середніх спеціальних навчальних закладів, які працюють у вільний від навчання час, провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. При цьому роботодавець має право встановлювати учням доплату до заробітної плати. До таких працівників застосовується норма робочого часу відповідно до їх віку, що передбачена частиною першою ст. 51 КЗпП. За відпрацювання цієї норми їм має виплачуватися повна тарифна ставка (заробіток за відпрацьований час, доплата до тарифної ставки).

Зверніть увагу, що ст. 32 ЦКУ передбачено, що фізична особа віком від 14 до 18 років (неповнолітня особа) має право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Тож якщо неповнолітній працює, то заробітну плату (винагороду за свою працю) він отримує без згоди батьків.

 

Чи передбачена матеріальна відповідальність неповнолітніх

Cтаттею 135-¹ КЗпП передбачено, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність може бути укладено лише з працівниками, які досягли 18-річного віку. Це означає, що з неповнолітніми договори про повну матеріальну відповідальність укладатися не можуть. Разом з тим їх можна притягнути до обмеженої матеріальної відповідальності згідно зі ст. 133 КЗпП.

Також слід пам’ятати, що відповідно до ст. 33 ЦКУ неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Якщо в такої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.

 

ЦПД з неповнолітнім як альтернатива трудовому договору

Через значну кількість гарантій та застережень роботодавці неохоче укладають трудові договори з неповнолітніми. Через це, як правило, неповнолітніх працевлаштовують на короткочасні роботи. Тож альтернативним варіантом є укладення з такими особами цивільно-правових договорів (ЦПД). Але необхідно звернути увагу, що особи віком від 14 до 18 років мають неповну цивільну дієздатність, тому можуть укладати договори лише за згодою батьків. Проте, як зазначалося вище, в деяких випадках неповнолітні можуть набувати повної цивільної дієздатності раніше (такі випадки перелічені в ст. 35 ЦКУ).

Законодавством не заборонено укладати договори про надання послуг чи виконання робіт саме з неповнолітніми. Але зверніть увагу, що в разі укладення ЦПД слід уникати вжавання термінології, передбаченої трудовим законодавством. Також не рекомендуємо укладати такі договори на тривалий строк, адже інспектори праці можуть визнати ЦПД трудовим і притягнути роботодавця до відповідальності.

 

Розірвання трудового договору з неповнолітніми

Статтею 198 КЗпП визначено, що звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи роботодавця допускається тільки за згодою районної (міської) служби у справах дітей. Звільнення без такого погодження має кваліфікуватися як звільнення без законних підстав, тому неповнолітній працівник може бути поновлений на роботі з оплатою йому вимушеного прогулу.

Звільнення неповнолітніх з підстав, зазначених у п. 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП, провадиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування. У той же час законодавець не наводить переліку таких випадків. На думку автора, до них можна віднести, зокрема, ліквідацію підприємства.

Згідно зі ст. 199 КЗпП батьки, усиновителі та піклувальник неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, у т. ч. строкового. Це можливо, якщо продовження дії трудового договору загрожує здоров’ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. У такому разі звільнення відбувається без згоди профспілки та без виплати вихідної допомоги й оформлюється наказом керівника підприємства (додаток 4). До трудової книжки має бути внесено такий запис: «Звільнено на вимогу батьків (або зазначають інших осіб чи орган), ст. 199 КЗпП». 

Якщо звільнення неповнолітнього, а саме працівника віком від 16 до 18 років, відбувається з інших підстав, зазначають загальні підстави звільнення. Запис про це в трудовій книжці можна сформулювати, наприклад, так: «Звільнено за власним бажанням, ст. 38 КЗпП».

Що стосується судової практики, то Верховний Суд вважає обов’язковим одержання згоди служби у справах дітей у разі звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які не досягли 18 років. Відсутність згоди служби у справах дітей на звільнення має кваліфікуватися як звільнення працівника без законної підстави й тягне поновлення його на роботі. Водночас не суперечитиме законодавству одержання подальшої (після звільнення неповнолітнього) згоди на звільнення від згаданої служби. Не позбавлений права отримати таку згоду й суд.

 

Додаток 4. Зразок наказу про звільнення неповнолітнього працівника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СОНЯЧНЕ»


Код ЄДРПОУ 12345678

НАКАЗ

23.07.2021                                      м. Київ                                              № 96-К

Про звільнення неповнолітнього

ЗВІЛЬНИТИ:

МАРЧЕНКО Ірину Анатоліївну, 2006 р. н., помічника менеджера, 23.07.2021 р. на вимогу батьків, ст. 199 КЗпП України.

Підстава: заява Марченко О. О. (матері Марченко І. А.).

 

Директор                                  Єрмак                                           В. А.Єрмак


Нормативно-правові акти та список скорочень до теми

 • Цивільний кодекс України від 16.012003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ);
 • Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки);
 • Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.03.1996 р. № 59 (далі — Граничні норми № 59);
 • Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246);
 • професійно-технічні навчальні заклади (далі — ПТНЗ)
   

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП