Шукаємо страхувальників, координаторів з якості, ремонтників по гарантії та секретарів-діловодів


◦ Професійна класифікація
◦ Підбираємо назви посад (професій)

  

Продовжуючи у статтях цього циклу пошук у Національному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі ― КП) деяких специфічних професійних категорій, у цьому номері газети для допомоги кадровикам ми спробуємо знайти професійні назви робіт для різних страхувальників, координаторів з якості, ремонтників по гарантії і секретарів-діловодів, а також визначити притаманні їм завдання та обов’язки.

Шукаємо «страхувальників»

У кадровиків деяких страхових фірм (установ, організацій) виникають складнощі з добором потрібних назв посад згідно з КП для своїх штатних розписів, бо не усі відповідні професійні назви робіт містяться у КП у спеціалізованих класифікаційних угрупованнях сфери страхування, а також не усі з них починаються з відповідних ключових слів, що мають у своїй основі термін «страхування». Для допомоги кадровикам, які працюють саме у цій сфері, наведемо перелік основних професійних назв робіт «страхувальників», які наявні КП:

― «Головний страховий експерт з охорони праці» (код КП 1229.7);

― «Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)» (код КП 1317);

― «Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)» (код КП 1317);

― «Менеджер (управитель) із страхування» (код КП 1465);

― «Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування» (код КП 1466);

― «Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування» (код КП 1468);

― «Страховий експерт з охорони праці» (код КП 2412.2);

― «Актуарій» (код КП 2121.2);

― «Агент страховий» (код КП 3412);

― «Страхувальник» (код КП 3412);

― «Асистент актуарія» (код КП 3434);

― «Експерт-консультант із страхування» (код КП 3417);

― «Офісний службовець (страхування)» (код КП 3432).

Також зауважимо, що згідно з Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі ― КВЕД-2010) розділ КВЕД 65 «Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування» належить до секції К «Фінансова та страхова діяльність», тобто вид діяльності «страхування» є спорідненим до «фінансової діяльності». Тому у сфері страхування, за необхідності, можна використовувати і «узагальнені» професійні назви робіт фінансової сфери, наприклад:

― «Менеджер (управитель) із фінансового посередництва» (код КП 1469);

― «Начальник фінансового відділу» (код КП 1231);

― «Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів» (код КП 1467);

― «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки» (код КП 2414.2);

― «Професіонал з фінансово-економічної безпеки» (код КП 2414.2);

― «Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)» (код КП 2419.2);

― «Економіст з фінансової роботи» (код КП 2441.2);

― «Фахівець з фінансово-економічної безпеки» (код КП 3411).

Відповідно до Примітки 2 Додатку В до КП зазначені «базові» професійні назви робіт у разі необхідності можна розширювати термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності, наприклад, «Експерт-консультант із страхування автотранспортних засобів», «Офісний службовець з оформлення страхових полісів», «Агент страховий у сфері нерухомості», «Відповідальний працівник страхової компанії», «Економіст з фінансової роботи у сфері страхування» тощо.

Координатори систем управління якістю

На багатьох підприємствах, особливо тих з них, які займаються зовнішньоекономічними зв’язками, запроваджують системи управління якістю відповідно до міжнародних та національних стандартів серії ISO 9000. У зв’язку з цим кадровики таких підприємств іноді мають труднощі з пошуком окремих посад відповідної сфери у КП, оскільки вони орієнтуються на назви посад або види діяльності, які можуть згадуватися у відповідних стандартах або настановах з якості (зокрема, «Координатор систем якості», «Координація робіт з управління якістю» тощо), але при цьому відповідні назви робіт можуть бути відсутніми у КП. Для допомоги таким кадровикам наведемо перелік основних професійних назв робіт з КП, що безпосередньо пов’язані із системами управління якістю або контролю якості:

― «Головний державний інспектор України з контролю якості лікарських засобів» (код КП 1229.1);

― «Головний фахівець з якості металів на атомних станціях» (код КП 1237.1);

― «Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості» (код КП 1238);

― «Менеджер (управитель) систем якості» (код КП 1493);

― «Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні» (код КП 1493);

― «Інженер з якості» (код КП 2149.2);

― «Інженер із стандартизації та якості» (код КП 2149.2);

― «Зоотехнік з контролю якості продукції» (код КП 2213.2);

― «Лікар ветеринарної медицини з безпеки та якості сільськогосподарських і харчових продуктів» (код КП 2223.2);

― «Аудитор систем якості» (код КП 2411.2);

― «Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості» (код КП 2419.2);

― «Фахівець із якості» (код КП 2419.2);

― «Лаборант з безпеки та якості будівельної продукції» (код КП 3111);

― «Інспектор з контролю якості продукції» (код КП 3152);

― «Інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів» (код КП 3152);

― «Інспектор з якості хлібопродуктів, плодоовочевих, технічних культур і продукції тваринництва» (код КП 3152);

― «Інспектор державний з якості товару та торгівлі» (код КП 3449);

― «Інспектор державний із закупівлі та якості сільськогосподарських продуктів» (код КП 3449);

― «Контролер якості» (код КП 7432);

― «Контролер з якості нафти й нафтопродуктів» (код КП 8155);

― «Контролер якості продукції та технологічного процесу (хімічне виробництво)» (код КП 8159);

― «Контролер якості оброблення виробів» (код КП 8264);

― «Контролер якості оброблення одягу та білизни» (код КП 8264).

Для окремих із зазначених професійних назв робіт (з розділів 1 − 3 Класифікації професій у КП) згідно з їх кваліфікаційними характеристиками можуть бути передбачені завдання та обов’язки, які фактично пов’язані і з «координаційною» роботою у системах управління якістю, хоча відповідні терміни («координація», «координатор») можуть при цьому і не згадуватися безпосередньо у такому вигляді (Таблиця 1).

Таблиця 1

Завдання та обов’язки для окремих працівників у сфері якості, що пов’язані з координацією відповідних робіт

Інженер з якості

Фахівець із стандартизації, сертифікації та якості

― забезпечує виконання завдань з підвищення якості виготовлення виробів, що розроблюються і випускаються, виконуваних робіт (послуг), здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства щодо забезпечення відповідності продукції сучасному рівню розвитку науки і техніки, потребам на внутрішньому ринку, експортним вимогам тощо;

― бере участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні системи управління якістю, створенні стандартів і нормативів якісних показників, контролює їх додержання;

― розробляє та організовує виконання заходів за результатами державного нагляду, міжвідомчого і позавідомчого контролю за впровадженням і додержанням стандартів і технічних умов з якості продукції, підготовці продукції до сертифікації і атестації.

― розробляє, погоджує з керівництвом підприємства (установи, організації), запроваджує та реалізує на практиці систему моніторингових досліджень та внутрішніх стандартів у сфері стандартизації, сертифікації, управління якістю продукції та послуг;

― забезпечує підготовку керівних документів, які стосуються класифікації та кодування, сертифікації продукції, управління процесами її якісного виробництва, підвищення якості вироблюваної продукції;

― організовує вибіркові перевірки структурних підрозділів щодо реалізації ними проектів, програм, заходів з підвищення якості продукції;

― контролює виконання робіт із стандартизації, сертифікації та управління якістю продукції структурними підрозділами, надає їм відповідну інформаційну, організаційну та методичну допомогу;

― обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення систем якості та вносить рекомендації на розгляд керівництва.

 

Зауважимо, що міжнародні стандарти серії ISO 9000 не містять жодних вимог щодо саме назв посад відповідних працівників. Натомість вони передбачають чіткий розподіл завдань та обов’язків між працівниками, залученими до робіт, що впливають на якість продукції, наявність у них належної освіти, професійної підготовки, кваліфікації, а також приділення їм необхідних повноважень і встановлення відповідальності за певні процеси (підпроцеси, етапи) у межах системи управління якістю. Також у цих стандартах часто повторюється, що відповідні дії, процедури тощо мають відповідати різним «встановленим вимогам» (законодавчим та іншим).

Зокрема, зазначені вимоги до працівників відображаються, серед іншого, і у посадових інструкціях, які розробляються на основі відповідних кваліфікаційних характеристик, але можуть конкретизуватися та деталізуватися (Таблиця 2).

Таблиця 2

Приклад конкретизації завдань та обов’язків у сфері якості

Завдання у кваліфікаційній характеристиці «Фахівця із стандартизації, сертифікації та якості»

Відповідне завдання у посадовій інструкції «Фахівця із стандартизації, сертифікації та якості»

Обґрунтовує пропозиції щодо вдосконалення систем якості та вносить рекомендації на розгляд керівництва.

Координує подання пропозицій структурними підрозділами щодо вдосконалення системи управління якістю підприємства, аналізує їх обґрунтованість та подає на розгляд керівнику бюро із стандартизації, сертифікації та якості підприємства разом із своїми рекомендаціями щодо доцільності їх впровадження на практиці.

 

Ремонтники «по гарантії»

Багато підприємств, які випускають різні вироби, надають і послуги з їх гарантійного ремонту (обслуговування) або зазначені послуги надають за договором відповідні спеціалізовані фірми (майстерні). Серед іншого, такі послуги можуть надавати і різні станції технічного обслуговування (далі ― СТО), які є у кожному місті. Між тим знайти у КП професійні назви робіт для працівників, які спеціалізувалися б виключно на гарантійному обслуговуванні практично неможливо. Разом з цим, на цей час КП містить широке коло більш узагальнених професійних назв робіт працівників, які можуть бути пов’язані із гарантійним обслуговуванням, у т. ч. і на СТО, наприклад:

― «Майстер з ремонту» (код КП 1222.2);

― «Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті» (код КП 1443);

― «Інженер з ремонту» (код КП 2149.2);

― «Механік з ремонту транспорту» (код КП 3115);

― «Технік з обліку» (код КП 3119);

― «Контролер технічного стану автомототранспортних засобів (автотранспорт)» (код КП 8322).

У разі необхідності згідно з Приміткою 2 Додатку В до КП можливо утворення і різних розширених назв посад, які підкреслювали б спеціалізацію відповідних працівників саме на гарантійному ремонті або гарантійному обслуговуванні, приміром: «Технік з обліку гарантійних зобов’язань», «Інженер з ремонту автотранспортних засобів по гарантії», «Менеджер на автомобільному транспорті з гарантійного обслуговування».

Добір найбільш підходящої назви залежить від основної мети утворення відповідної посади, «питомої ваги» кожного виду обов’язків у їх загальному обсязі, розподілу завдань та обов’язків на основні та допоміжні, необхідного кваліфікаційного рівня для виконання зазначених обов’язків, наявності керівних функцій (підлеглих працівників) тощо.

Відповідна спеціалізація саме на гарантійному ремонті може бути уточнена та конкретизована і у посадових інструкціях, які розробляються на основі відповідних кваліфікаційних характеристик (Таблиця 3).

Таблиця 3

Приклад конкретизації завдань та обов’язків у сфері ремонту

Завдання та обов’язки у кваліфікаційній характеристиці «Інженера з ремонту»

Відповідні завдання та обов’язки у посадовій інструкції «Інженера з ремонту автотранспортних засобів  по гарантії»

Сприяє впровадженню систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування, ефективну роботу підприємства, прогресивної технології ремонту, високоефективних ремонтних пристроїв, механізації трудомістких процесів.

Сприяє впровадженню системи комплексного технічного обслуговування автотранспортних засобів згідно з гарантійними зобов’язаннями, яка забезпечує своєчасний і якісних ремонт автотранспортних засобів на гарантії, впровадження сучасних технологій ремонту, механізацію трудомістких процесів.

Бере участь у перевірці технічного стану устаткування, якості ремонтних робіт, а також у прийманні устаткування, яке надходить на підприємство, у необхідних випадках оформлює документацію на його списання або передавання іншим підприємствам.

Бере участь у перевірці технічного стану автотранспортних засобів, які підлягають гарантійному ремонту, якості ремонтних робіт. Оформлює документацію, що пов’язана з гарантійним обслуговуванням та ремонтом автотранспортних засобів.

Організовує підготовку ремонтних робіт, визначає потребу в запасних частинах для ремонту устаткування, забезпечування ними підприємства на умовах кооперації.

Організовує підготовку ремонтних робіт, визначає потребу у запасних частинах для здійснення гарантійного ремонту, забезпечує їх постачання від підприємств – виробників автотранспортних засобів.

Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали, інструмент, контролює правильність їх використання.

Складає заявки і специфікації на запасні частини, матеріали та інструмент для проведення гарантійного ремонту, контролює правильність їх використання.

Здійснює контроль за діяльністю підрозділів підприємства, які беруть участь у проведенні ремонтних робіт та випробувань устаткування, за додержанням правил експлуатації, технічного обслуговування і нагляду за ним.

Бере участь у визначенні дотримання покупцями автотранспортних засобів правил їх експлуатації та технічного обслуговування згідно з умовами гарантійних зобов’язань. Здійснює контроль за проведенням ремонтних робіт по гарантії.

Здійснює контроль за додержанням установлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту.

Здійснює контроль за додержанням установлених гарантійних строків експлуатації автотранспортних засобів, заявок на проведення їх ремонту.

Бере участь у роботі, яка пов’язана з розроблюванням та впроваджуванням стандартів і технічних умов з експлуатації, утримання і ремонту устаткування.

Разом з представниками підприємства – виробника бере участь у роботі, яка пов’язана з розроблюванням та впроваджуванням стандартів і технічних умов з експлуатації, утримання і ремонту автотранспортних засобів.

Веде облік і паспортизацію устаткування, будівель, споруд та інших основних фондів підприємства, вносить до паспортів устаткування зміни, що мають місце після його ремонту, модернізації і реконструкції, складає необхідну технічну документацію і веде встановлену звітність.

Забезпечує ведення і оформлення всієї документації щодо гарантійного обслуговування автотранспортних засобів (актів, сервісних книжок, дефектних відомостей тощо), складає необхідну технічну документацію і веде встановлену звітність щодо гарантійного обслуговування.

 

Шукаємо «секретарів-діловодів»

У керівників багатьох підприємств є секретарі, основним обов’язком яких є «охорона» або регулювання «доступу» до керівника у його приймальні, а також відповіді на телефоні дзвінки, що надходять до керівника (у його приймальню). Часто на таких секретарів покладають і окремі функції з діловодства, і тоді кадровики іноді починають сумніватися, як правильно назвати таку посаду згідно з КП або починають шукати у КП відповідні назви посад на кшталт «секретаря-діловода». Саме такої професійної назви роботи у КП не існує, але залежно від сфери діяльності підприємства, а також конкретних завдань, які має виконувати відповідний працівник, можна обрати для нього одну з наявних на сьогодні у КП таких  основних назв робіт:

― «Секретар» (код КП 4115);

― «Секретар керівника (організації, підприємства, установи)» (код КП 4115);

― «Секретар навчальної частини (диспетчер)» (код КП 4115);

― «Секретар незрячого фахівця» (код КП 4115);

― «Секретар-друкарка» (код КП 4115);

― «Секретар-стенографіст» (код КП 4115);

― «Діловод» (код КП 4144).

Зазначені професійні назви робіт є достатньо «спорідненими» і належать до одного підрозділу КП 41 «Службовці, пов’язані з інформацією». Тому відповідно до кваліфікаційних характеристик зазначених професій, завдання та обов’язки з ведення діловодства у тій чи іншій мірі передбачені майже для всіх професій секретарів, так само як і для «Діловода» теж передбачені окремі функції «секретарського» характеру (Таблиця 4).

Таблиця 4

Приклади завдань та обов’язків секретаря та діловода

«Секретар керівника (організації, підприємства, установи)»

«Діловод»

Приймає кореспонденцію, яка надходить на розгляд керівникові, передає її, згідно з прийнятим рішенням, до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.

 

Приймає, реєструє кореспонденцію і направляє її до структурних підрозділів.

 

Веде діловодство, виконує різні операції із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень.

Відповідно до резолюцій керівників підприємства передає документи на виконання, оформлює реєстраційні картки або створює банк даних.

 

Розрізняються зазначені професійні назви робіт між собою головним чином тією часткою, яку займають функції більш вузької спеціалізації (наприклад, діловодство, реєстрація відвідувачів, організаційно-технічне забезпечення тощо) у загальному обсязі всіх завдань та обов’язків. Наприклад, для «Секретаря керівника (організації, підприємства, установи)» більший обсяг у роботі займають функції щодо організаційно-технічного забезпечення діяльності керівника, у «Діловода» ― суто «діловодські», а у різних інших секретарів (тобто не секретарів саме керівника підприємства) функції з діловодства можуть поєднуватися з більш широким набором різних інших функцій секретарського (офісно-адміністративного) характеру. Більш детально, ніж у кваліфікаційних характеристиках, завдання і обов’язки виписуються у посадових інструкціях, у т. ч. і деякі додаткові завдання, що є «спорідненими» до завдань, передбачених кваліфікаційними характеристиками.

Що стосується поєднання у назві посад двох різних професійних назв робіт, які передбачені у КП окремо, то чинними нормативними документами у сфері професійної класифікації таке поєднання не передбачене, за винятком тих випадків, коли таке поєднання безпосередньо згадується у КП (наприклад, «Секретар-друкарка»).

 

Любов ГУЩІНА,

консультант з кадрового діловодства 

Спробуйте новий зручний сервіс —
інтерактивний  КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ!

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП