Сучасні професії та їх адаптація до КП: менеджер HoReCa


◦ Професійна класифікація

Поняття HoReCa — це абревіатура, що складається з перших двох літер англійських слів Hotels, Restaurants, Cafes/Catering. Відповідно на менеджерів HoReCa покладено обов’язки з просування на ринку чи дрібно-гуртового продажу певних груп товарів для готелів, ресторанів та кафе (тобто для підприємств (закладів) так званої індустрії гостинності). Як правило, йдеться про товари, які продаються клієнтам у точках роздрібного продажу у готелях, ресторанах та кафе, — передусім ідеться про алкогольні та безалкогольні напої, чай, каву, інгредієнти для приготування закусок тощо.

Найчастіше посади менеджерів HoReCa передбачені у великих торговельних фірмах, що спеціалізуються на гуртових продажах згаданих вище груп товарів, або на підприємствах, які їх виробляють. Зміст діяльності та посадові обов’язки менеджерів HoReCa подібні до завдань та обов’язків менеджерів з маркетингу, бренд-менеджерів, менеджерів з продажів (збуту) та торговельних представників, які також спеціалізуються на зазначених групах товарів та/або зона діяльності яких пов’язана з територіями або регіонами, де розміщена значна кількість розважальних об’єктів, таких як туристичні центри, курорти тощо. 

В іноземних професійно-класифікаційних системах такої назви роботи, як менеджер HoReCa, як правило, немає, але вони можуть містити споріднені до неї найменування. Наприклад, у професійній мережі США (Occupational Network, O*NET) передбачена така професійна категорія, як «Торговельні представники, гуртова торгівля та виготовлення товарів, за винятком продукції технічного та наукового призначення» (Sales Representatives, Wholesale and Manufacturing, Except Technical and Scientific Products), до якої може належати, зокрема, і така назва посади, як «Торговельний представник з продажу устаткування та матеріалів для готелів та ресторанів» (Hotel and Restaurant Equipment and Supplies Sales Representative).

У Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (далі — КП) відсутні професійні назви робіт, пов’язані з гуртовим продажем, просуванням товарів для готелів (кафе, ресторанів). Разом з тим згідно з приміткою 2 додатка В до КП назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у КП чи відповідних законодавчо-правових актах (таблиця).

 

Приклади утворення розширених назв посад 
для сфери продажу товарів для готелів та ресторанів

 
Код КП
Професійна назва роботи згідно з КП
Розширена професійна назва роботи
1452
Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі
Менеджер в оптовій торгівлі з продажу товарів для ресторанів і готелів
2419.2
Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
Маркетолог (устаткування для готелів та ресторанів)
3415
Представник торговельний
Представник торговельний з продажу продукції для готелів та ресторанів
3415
Торговець роз’їзний
Торговець роз’їзний з продажу кави та напоїв

 

Зауважимо, що для штатних розписів не завжди доцільно утворювати саме розширені назви посад. Наприклад, якщо посада «Представник торговельний» передбачена у штаті гуртової торговельної компанії, яка спеціалізується лише на продажі продукції для готелів та ресторанів, то для працівників, на яких покладено функції з продажу такої продукції, розширювати назву посади «Представник торговельний» не потрібно. 

Натомість якщо велика гуртова торговельна компанія спеціалізується на продажі різних груп товарів, то для уточнення, які саме товари продає працівник за посадою «Представник торговельний», варто утворити розширене найменування роботи. Наприклад:

  • представник торговельний з продажу продукції для готелів та ресторанів (код КП 3415);
  • представник торговельний з продажу дитячих товарів (код КП 3415);
  • представник торговельний з продажу продовольчих товарів у західному регіоні (код КП 3415).

 

Приклад посадової інструкції представника торговельного 
з продажу продукції для готелів та ресторанів 

Посадова інструкція
представника торговельного з продажу продукції для готелів та ресторанів 

(витяг)

<…>

1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність представника торговельного з продажу продукції для готелів та ресторанів відділу продажу (або іншого структурного підрозділу).

1.2. Представник торговельний з продажу продукції для готелів та ресторанів належить до категорії «Фахівці».

1.3. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника відділу продажу (або іншого керівника).

1.4. Безпосередньо підпорядковується начальнику відділу продажу (або іншому керівнику).

1.5. У своїй діяльності керується законодавством України, статутом підприємства, Положенням про відділ продажу підприємства, Положенням про комерційну таємницю підприємства, корпоративними та іншими стандартами у сфері торговельної діяльності, а також цією інструкцією.

1.6. Головна функція (мета діяльності) — сприяння збереженню та збільшенню обсягів продажу товарів підприємства для готелів, ресторанів та інших підприємств індустрії гостинності у призначеному регіоні шляхом встановлення та підтримання ділових контактів з партнерами та клієнтами підприємства, надання їм необхідної консультативної допомоги, а також шляхом допомоги іншим працівникам підприємства, які перебувають у відповідному регіоні, та координації їх діяльності.

<…>

2. Завдання та обов’язки

Представник торговельний з продажу продукції для готелів та ресторанів виконує такі основні завдання та обов’язки:

2.1. Представляє інтереси підприємства у призначеному регіоні за номенклатурою товарів підприємства, що призначені для постачання готелям, ресторанам та іншим подібним закладам.

2.2. Забезпечує створення сприятливого іміджу підприємства та його діяльності, організовує відповідні заходи у сфері зв’язків з громадськістю: зустрічі, презентації, публікації у засобах масової інформації тощо.

2.3. Бере участь у діяльності щодо рекламування товарів за номенклатурою підприємства для готелів та ресторанів у призначеному регіоні, забезпечує співпрацю з регіональними рекламними агентствами.

2.4. Проводить маркетингові дослідження та інформує підприємство про ситуацію на регіональному ринку: попит на товари, їх пропозицію, цінові рівні, основних конкурентів, перспективних клієнтів та партнерів, тенденції розвитку ринку тощо.

2.5. Веде базу даних щодо клієнтів та партнерів підприємства (адреси, обсяги закупівель, спеціалізація, дані про фінансовий стан тощо).

2.6. Забезпечує збереження документації та бази даних щодо діяльності підприємства у призначеному регіоні, а також необхідний режим доступу до них інших осіб.

2.7. Визначає місце товарів на ринку, вибирає оптимальні канали збуту, партнерів та форми співпраці. 

2.8. Надає підприємству інформацію про технічні вимоги до товарів та їх бажану якість.

2.9. Інформує підприємство про запити клієнтів, прогнозні розміщення замовлень на товари підприємства.

2.10. Сприяє укладанню та реалізації контрактів, у разі необхідності на підставі доручення підприємства самостійно їх підписує.

2.11. Контролює стан розрахунків з готелями та ресторанами за поставлену ним продукцію підприємства. 

2.12. Організує ділові контакти підприємства з представниками покупців товарів, інших організацій, від яких залежить рішення про розміщення замовлень та закупівлю товарів.

2.13. Надає консультативні послуги клієнтам та партнерам щодо товарів за номенклатурою підприємства для готелів та ресторанів.

2.14. Координує (у разі наявності) діяльність агентів торговельних та інших представників підприємства у призначеному регіоні за номенклатурою підприємства для готелів та ресторанів.

<…>

5. Повинен знати

Представник торговельний з продажу продукції для готелів та ресторанів повинен знати:

5.1. Законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.

5.2. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, торгівлі алкогольними напоями, функціонування підприємств індустрії гостинності та торгівлі, організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів. 

5.3. Основи зовнішньоекономічної діяльності.

5.4. Основи ведення бізнесу в індустрії гостинності.

5.5. Особливості регіонального ринку за своєю номенклатурою (його окремих секторів).

5.6. Законодавство про захист прав споживачів.

5.7. Принципи організації реклами.

5.8. Методи вивчення кон’юнктури товарних ринків.

5.9. Порядок укладання та оформлення контрактів.

5.10. Основи маркетингу, способи та методи дослідження ринку та просування товарів на ринок.

5.11. Методи, стратегію, тактику ціноутворення.

5.12. Асортимент, класифікацію, характеристики, призначення, споживчі якості товарів, що належать до номенклатури підприємства для підприємств індустрії гостинності.

5.13. Основи мерчандайзингу.

5.14. Основи тайм-менеджменту. 

5.15. Психологію та етику ділового спілкування і ведення переговорів, техніку мотивування клієнта до закупівель.

5.16. Основи соціології та психології.

5.17. Одну-дві мови міжнародного спілкування в обсязі, достатньому для спілкування з іноземними власниками окремих готелів та ресторанів.

5.18. Правила експлуатації сучасної комп’ютерної техніки і систем зв’язку.

5.19. Основні прикладні програмні засоби, що використовуються в роботі: текстові редактори, електронні таблиці, бази даних, програми для здійснення презентацій.

<…>

6. Кваліфікаційні вимоги

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю відповідної галузі знань (напряму підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Менеджмент»). Без вимог до стажу роботи. За необхідності — наявність посвідчення водія автотранспортних засобів категорії «В».

<…>

 


Спробуйте новий зручний сервіс —
інтерактивний  КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ!

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП