Звіт про зайнятість осіб з інвалідністю (форма № 10-ПОІ)


◦ Звітність
◦ Звітність до фондів
◦ Звітність до Фонду захисту осіб з інвалідністю
03 лютого 2022 р.

Всі роботодавці, у яких працює вісім і більше працівників, зобов’язані виконувати норматив робочих місць із працевлаштування осіб з інвалідністю та раз на рік звітувати про це перед Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. За 2021 рік потрібно звітувати за оновленою у 2020 р. та 2021 р. формою № 10-ПОІ (річна). Про те, як заповнювати її правильно — у статті.


 

Який норматив робочих місць для осіб з інвалідністю?

Для роботодавців установлено такий норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю:

 • у кількості одного робочого місця — якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб;
 • у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників за рік — якщо на підприємстві працює 25 і більше осіб. 

Якщо кількість працівників підприємства менше ніж вісім осіб, то роботодавець звільняється від обов’язку щодо виконання нормативу та відповідальності за його невиконання. 

Під час розрахунку кількість робочих місць для осіб з інвалідністю округлюється до цілого значення (ч. 2 ст. 19 Закону № 875). 

Про виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю роботодавці звітують до ФСЗОІ . 

 

Хто подає Звіт № 10-ПОІ до ФСЗОІ ?

Процедуру подання підприємствами цього звіту відділенням ФСЗОІ  визначає Порядок подання № 70.

Звіт № 10-ПОІ подають усі роботодавці, в яких річна середньооблікова кількість штатних працівників становить вісім і більше осіб (ст. 19 Закону № 875).

Звіт № 10-ПОІ не подають:

 • роботодавці із середньообліковою кількістю штатних працівників за рік сім і менше осіб;
 • відокремлені підрозділи підприємств, установ і організацій, оскільки такі підрозділи не мають статусу юридичної особи та не підлягають окремій реєстрації у ФСЗОІ. Підприємство з відокремленими підрозділами складає зведений звіт з урахуванням даних таких підрозділів (абз. 1 п. 3 Порядку подання № 70);
 • підприємства, що входять до складу господарського об’єднання, утвореного роботодавцями, які використовують найману працю, та підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань (абз. 2 п. 3 Порядку подання № 70). Господарське об’єднання подає окремі звіти об’єднання та таких підприємств.

 

Коли та куди подавати Звіт № 10-ПОІ?

Звіт № 10-ПОІ роботодавці подають щороку до 1 березня року, наступного за звітним, відділенням ФСЗОІ, в яких вони зареєстровані. Отже, останній день подання даного звіту за 2021 р. — 28.02.2022 р., понеділок, проте рекомендуємо подати не пізніше п’ятниці 25.02.2022 р. 

Звіт до ФСЗОІ можна подати одним із таких способів (п. 2 Порядку подання № 70):

 • особисто роботодавцем — у цьому випадку датою отримання звіту є дата його подання роботодавцем (згідно з відміткою ФСЗОІ);
 • поштою (рекомендованим листом), у такому разі датою його отримання є дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Подання Звіту № 10-ПОІ в електронній формі Порядком подання № 70 не передбачено.

Якщо роботодавець не подає Звіт № 10-ПОІ за два звітні періоди поспіль без поважних причин або без надання письмових пояснень про причини, що перешкоджали поданню звіту, або не виправляє помилки у звіті у строк до п’яти робочих днів із дня отримання повідомлення ФСЗОІ, це є підставою для позапланової виїзної перевірки (п. 9 Порядку проведення перевірки № 70).

 

Як заповнювати Звіт № 10-ПОІ?

Звіт за 2021 рік слід подавати за формою № 10-ПОІ (річна), затвердженою Наказом № 591 зі змінами внесеними наказами Міністерства соціальної політики України від 18.12.2020 р. № 821. Цим же наказом внесені зміни до Інструкції № 591, якою визначено порядок заповнення звіту.

В адресній частині Звіту № 10-ПОІ та сітці кодів розділу «Коди організації-респондента» роботодавцями заповнюються дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). 

Фізичні особи зазначають реєстраційний номер облікової картки платника податків чи серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомити про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) (п. 4 Інструкції № 591).

В адресній частині юридична особа та фізична особа — підприємець, які мають найманих працівників, повинні зазначити:

 • найменування (юридична особа) та прізвище, ім’я, по батькові (фізична особа);
 • місцезнаходження (адресу (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи);
 • адресу здійснення діяльності, щодо якої подається Звіт № 10-ПОІ.

У розділі «Коди організації-респондента» окрім вищенаведеного, ще й:

 • ознаки неприбутковості відповідно до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 • форми фінансування (бюджет — «1», госпрозрахунок — «2», коштом членських внесків — «3», змішана — «4»).

У табличній частині розділу «Кількість працівників та фонд оплати праці» показують дані щодо (не)виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Вона містить 15 граф (А, Б та 13 інших), заповнення яких передбачають детальне розкриття інформації про роботодавця (респондента), а також про штатних працівників. 

В цих графах потрібно зазначити середньооблікову кількість штатних працівників, у т. ч. працівників — осіб з інвалідністю. Як правило, ця інформація міститься в особових справах працівників, які зберігаються у відділі кадрів підприємства. 

Також згідно з п. 1 і 2 Інструкції № 591 визначені такі вимоги:

 • всі підприємства, установи, організації, в т. ч. підприємства, організації громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичні особи, які використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює вісім і більше осіб, мають подавати Звіт за формою № 10-ПОІ (річна), заповнений державною мовою;
 • Звіт № 10-ПОІ має бути підписаний керівником або власником підприємства;
 • у Звіті № 10-ПОІ чітко та розбірливо мають бути заповнені 1 графа усіх рядків та рядок 02 повністю;
 • якщо у 1 графах і рядку немає даних, то проставляється прочерк;
 • виправлення у Звіті № 10-ПОІ підтверджується підписом керівника.

 

У якому порядку заповнювати Звіт?

Порядок заповнення Звіту № 10-ПОІ визначено в Інструкції № 591. Для зручності наведемо його у вигляді Таблиці.

 

Порядок заповнення Звіту № 10-ПОІ
Рядок
Що наводиться
01
Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік, яка визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286, із розподілом за статтю, віком і місцем проживання (додатково див. статтю «Обчислення кількості працівників підприємства»)
02
Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, з розподілом за статтю, місцем проживання та віком. Якщо фізичній особі — підприємцю, яка використовує працю найманих працівників, також встановлено інвалідність, вона збільшує показник рядка «02» на одиницю 
03
Кількість осіб з інвалідністю, які мають працювати на підприємстві відповідно до нормативу робочих місць. Для підприємств, у яких працює від 25 осіб, показник цього рядка визначається шляхом множення показника рядка «01» на 4 %, а для підприємств, де працює від 8 до 25 осіб, він дорівнює одиниці
04
Сума заробітної плати, фактично нарахованої за звітний рік усім штатним працівникам, врахованим у рядку «01». Цей показник, як і раніше, зазначається у тисячах гривень
05
Середньорічна заробітна плата із розрахунку на одного працівника. Тепер цей показник зазначається у гривнях
06
Сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу. Цей показник також слід наводити у гривнях

 

Які особливості визначення показників Звіту № 10-ПОІ?

У рядку 01 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за звітний рік.

У рядку 02 вказується середньооблікова кількість штатних працівників за звітний рік, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, з розподілом за статтю, місцем фактичного проживання та віком.

Якщо фізичній особі, яка використовує працю найманих працівників, відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, вона збільшує показник рядка 02 на одиницю (п. 7 Інструкції № 591).

Кількість працівників у звіті розподіляється:

 • за статтю (жінки та чоловіки);
 • місцем фактичного проживання (місто або сільські населені пункти та селища міського типу);
 • віком (від 18 до 35 років, від 36 до 60 років, понад 60 років) (п. 5 Інструкції № 591).

Розподіл за зазначеними категоріями використовується тільки в рядку 02.

Зверніть увагу, що під час розрахунку показника рядка 02 враховуються особи з інвалідністю:

 • місце роботи для яких є основним. Не важливо, в якому режимі — повного чи неповного робочого часу — вони працюють. 

Особи з інвалідністю, які працюють на умовах зовнішнього сумісництва, та особи з інвалідністю, які виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими договорами, в розрахунок нормативу не включаються. 

Якщо особа з інвалідністю працює за двома трудовими договорами (основне місце роботи та внутрішнє сумісництво), то у виконання нормативу такий працівник зараховується один раз — за основним місцем роботи;

 • які підтвердили свою інвалідність документами (надали копію довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, копію пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, яка виплачується замість пенсії). У виконання нормативу зараховують працівника з інвалідністю, незалежно від установленої йому групи інвалідності;
 • які досягли пенсійного віку, якщо місце роботи є для них основним.

У рядку 03 вказується кількість осіб з інвалідністю — штатних працівників, які мають працювати на робочих місцях, створених роботодавцем відповідно до нормативу робочих місць, вказаного на початку статті.

Показник рядка 03 для роботодавців, у яких працює від 25 осіб, визначається шляхом множення показника рядка 01 на 4 %; для роботодавців, у яких працює від 8 до 25 осіб, він дорівнює 1 (п. 8 Інструкції № 591).

У п. 9 Інструкції № 591 уточнюється, що дані за рядками 01, 02 і 03 потрібно показувати в цілих одиницях. Якщо в результаті обчислення виникає дробове число, застосовується правило округлення до цілого. 

У рядку 04 зазначається фонд оплати праці штатних працівників. Показних цього рядка визначається відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5. Розрахований показник фонду оплати праці округлюється до тис. грн (наприклад, 2 125 670 грн ≈ 2126 тис. грн).

У рядку 05 вказується середньорічна заробітна плата штатного працівника. Для її  розрахунку слід скористатися формулою, наведеною у п. 11 Інструкції № 591:

рядок 05 = (рядок 04 × 1000) ÷ рядок 01.

У рядку 06 відображається сума коштів адміністративно-господарських санкцій, яку повинен сплатити роботодавець у разі невиконання нормативу.

Для роботодавців, у яких працює 25 осіб і більше, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює:

рядок 06 = (рядок 03 – рядок 02) × рядок 05.

Для роботодавців, у яких працює від 15 до 25 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює:

рядок 06 = 1 × рядок 05.

Для роботодавців, у яких працює від 8 до 15 осіб, сума коштів адміністративно-господарських санкцій дорівнює:

рядок 06 = 1× (рядок 05 ÷ 2).

Заповнений зразок Звіту № 10-ПОІ див. за посиланням.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, належать до роботодавців, що повністю утримуються коштом державного або місцевих бюджетів, чи господарських об’єднань, створених із метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних і соціальних завдань відповідно до ст. 19 Закону № 875 разом зі Звітом № 10-ПОІ надають до відділення ФСЗОІ також перелік підприємств, що увійшли до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця. У ньому заповнюють 8 граф.

У графі 1 вказується номер за порядком.

У графі 2 зазначається повна назва кожного підприємства, яке входить до складу господарського об’єднання, або відокремленого підрозділу роботодавця.

У графі 3 наводяться дані за кожним підприємством або відокремленим підрозділом, зазначеним у графі 2.

У графі 4 наводяться коди ЄДРПОУ кожного підприємства або відокремленого підрозділу, зазначеного у графі 2.

У графі 5 відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік підприємства, яке входить до складу господарського об’єднання, яка визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

У графі 6 — середньооблікова кількість штатних працівників, яким встановлено інвалідність, підприємства за рік.

Визначається відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286, але враховуються тільки особи з інвалідністю, для яких місце роботи на цьому підприємстві є основним (ч. 6 ст. 19 Закону № 875).

Показник графи 7 визначається відповідно до вимог Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затвердженого постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70.

У графі 8 зазначаються адреси відділень ФСЗОІ  за місцезнаходженням підприємства або відокремленого підрозділу, наведеного у графі 2.


Список нормативно-правових актів і скорочень, використаних у статті

 • Закон № 875 Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 р. № 875-ХII
 • Порядок подання № 70, Порядок проведення перевірки № 70  Постанова КМУ «Деякі питання реалізації норм Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та «Про зайнятість населення» від 31.01.2007 р. № 70 
 • Наказ № 591, Інструкція № 591  наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення» від 27.08.2020 р. № 591
 • Інструкція № 286  наказ Державного комітету статистики України «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників від 28.09.2005 р. № 286
 • Звіт № 10-ПОІ — Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ
 • ФСЗОІ — Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю
   

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП