Закон про мову: нові старі правила та відповідальність


◦ Кадрова документація
◦ Ділова українська
25 травня 2022 р.

Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25.04.2019 р. № 2704-VIII (даліЗакон № 2704) набув чинності ще 16.07.2019 р., за винятком деяких його положень. Зокрема, 16.01.2021 р. набрала чинності ст. 30 цього Закону, яка стосується застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів.   
Тож у статті розглянемо нововведення, нагадаємо норми щодо застосування Закону № 2704 у деяких сферах та звернемо увагу на відповідальність за його порушення. 


 

Застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів

Положення щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів, тобто обслуговування та надання інформації про товари (послуги), у т. ч. через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, поширюються на: 

  • підприємства, установи та організації всіх форм власності;
  • фізичних осіб — підприємців;
  • суб’єктів господарювання, що обслуговують споживачів.

До згаданих вище суб’єктів господарювання належать магазини, супермаркети, заклади розважальної індустрії, заклади харчування та будь-які інші заклади, що обслуговують споживачів. Також дія Закону № 2704 поширюється на установи, що надають освітні й соціальні послуги, здійснюють медичне обслуговування тощо. 

Суб’єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення також зобов’язаний забезпечити надання всієї інформації, визначеної Законом України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 р. № 675-VIII, в т. ч. щодо предмета електронного договору, державною мовою.

Нагадаємо, що електронна комерція — це відносини, спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення правочинів та здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та обов’язки майнового характеру. 

Виробники (виконавці, продавці) в Україні всіх форм власності надають споживачам інформацію про вироби (товари), роботи чи послуги державною мовою. В інформації про вироби (товари), роботи чи послуги, наданій державною мовою, допускається використання слів, скорочень, абревіатур та позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та/або грецького алфавітів.

Зверніть увагу, що інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. У разі якщо крім державної інформація про товари та послуги надається також іншими мовами, обсяг інформації про товари та послуги державною мовою не може бути меншими за обов’язковий обсяг інформації згідно з вимогами, встановленими Законом України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. № 1023-XII.

На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін, що передбачено частиною третьою ст. 30 Закону № 2704. Тож якщо споживач спілкується, наприклад, англійською мовою і не розуміє української, немає чого побоюватись, оскільки в такому разі під час переходу на мову споживача суб’єкт господарювання не порушуватимете Закону № 2704. Адже він не лише встановлює обов’язкове використання української мови у сфері обслуговування, а й не забороняє на прохання клієнта здійснювати його персональне обслуговування іншою мовою. Отже, можна обслуговувати споживача російською, англійською чи будь-якою іншою мовою за умови, що споживач сам висловить таке прохання. 

 

Державна мова у сфері трудових відносин

Відповідно до ст. 20 Закону № 2704 ніхто не може бути примушений використовувати під час перебування на роботі та виконання обов’язків за трудовим договором іншу мову, ніж державна, крім випадків:

  • обслуговування споживачів та інших клієнтів, які є іноземцями чи особами без громадянства;
  • створення юридичних, технічних, інформаційно-рекламних текстів та інших повідомлень і документів (у т. ч. усних), адресатами яких є іноземці чи особи без громадянства, юридичні особи, органи й посадові особи іноземних держав і міжнародних організацій.

Трудові договори в Україні укладаються державною мовою, що не перешкоджає використовувати сторонам трудового договору його переклад. Мовою локальних актів, що регулюють діяльність підприємств, також є державна.

Отже, по-перше, на роботі не можна примушувати працівників розмовляти лише українською мовою, крім випадків, згаданих вище. По-друге, всі локальні документи підприємства, зокрема трудові й колективні договори, накази, посадові інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку тощо, повинні бути складені українською мовою.

 

Сфера діловодства, документообігу, листування й звітності 

Мовою листування громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами є державна мова, що передбачено ст. 37 Закону № 2704.

Кожна особа має право звертатися державною мовою усно чи письмово до громадських об’єднань, політичних партій та інших юридичних осіб зі зверненнями. Ці організації (підприємства) на звернення, викладені державною мовою, надають відповідь також державною мовою. При цьому згадані організації можуть також брати до розгляду звернення іншими мовами.

Робочою мовою діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, у т. ч. мовою засідань, заходів, зустрічей і мовою робочого спілкування, є державна мова. Також робочою мовою діяльності закордонних дипломатичних установ України, інших державних представництв за кордоном є державна мова.

Мовою нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії, діловодства і документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування є державна мова. Проєкти нормативно-правових актів і актів індивідуальної дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування складаються відповідно до стандартів української правничої термінології.
 

Державна мова у сфері реклами та ЗМІ

Мовою реклами на телебаченні та радіо є державна мова. Зауважимо, що мовою реклами, що розповсюджується телерадіоорганізаціями закордонного мовлення, телерадіоорганізаціями, які здійснюють мовлення однією або кількома офіційними мовами Європейського Союзу (далі — ЄС), поряд з державною мовою можуть бути офіційні мови ЄС. У друкованих засобах масової інформації (далі — ЗМІ), що видаються однією з офіційних мов ЄС, допускається розміщення реклами тією мовою, якою видається такий друкований ЗМІ. 

Друковані ЗМІ в Україні видаються державною мовою. Вони можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день. Ці вимоги не поширюються на друковані ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою ЄС, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання (частина п’ята ст. 25 Закону № 2704). Що стосується ЗМІ загальнодержавної та регіональної сфер розповсюдження, то згадані норми набудуть для них чинності з жовтня 2021 р., а для друкованих ЗМІ місцевої сфери розповсюдження — у 2023 р.

Інформація для загального ознайомлення (оголошення, зокрема ті, які містять публічну пропозицію укласти договір, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно розміщена текстова, візуальна та звукова інформація, що використовується або може використовуватися для інформування необмеженого кола осіб про товари, роботи, послуги, суб’єктів господарювання, службових осіб підприємств або органів державної влади, органів місцевого самоврядування) подається державною мовою, якщо інше не встановлено Законом № 2704. Згадана інформація може дублюватися іншими мовами, але ці вимоги не поширюються на інформацію, яка розміщується за допомогою мережі «Інтернет». 

 

Сфера користувацьких інтерфейсів комп’ютерних програм та вебсайтів

Комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, що реалізується в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою, або іншими офіційними мовами ЄС. Користувацьким інтерфейсом є відображувана інформація, з якою безпосередньо взаємодіє користувач під час використання комп’ютерної програми, вебсайту і яка містить текст будь-якою мовою спілкування між людьми (зокрема, мова візуального дизайну комп’ютерної програми, мова взаємодії, діалогів та транзакцій між користувачем та комп’ютерною програмою). Але вимоги Закону № 2704 не поширюються на мови програмування.

Комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом, встановлена на товарах, що реалізуються в Україні, повинна мати користувацький інтерфейс державною мовою, який за обсягом та змістом має містити не менше інформації, ніж іншомовні версії такого інтерфейсу. Недотримання цієї вимоги має наслідки, визначені законодавством про захист прав споживачів для реалізації товару неналежної якості. Ця норма набуде чинності в 2022 р.

У роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств використовуються винятково комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою. Але при цьому може використовуватися комп’ютерна програма з користувацьким інтерфейсом англійською мовою.

Заклади освіти державної та комунальної форм власності використовують для освітніх потреб комп’ютерні програми з користувацьким інтерфейсом державною мовою.

Інтернет-представництва (в т. ч. вебсайти, вебсторінки в соціальних мережах) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, ЗМІ, зареєстрованих в Україні, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні, виконуються державною мовою. Поряд з версією інтернет-представництв (у т. ч. вебсайтів, вебсторінок у соціальних мережах), виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні. Ця норма набуде чинності в 2022 р.

Для іноземних суб’єктів господарювання, що реалізують товари та послуги в Україні й мають в Україні дочірні підприємства, версія вебсайту державною мовою повинна містити достатню за обсягом та змістом інформацію для зрозумілої навігації та розкриття мети діяльності власника такого інтернет-представництва. Версія такого вебсайту державною мовою для користувачів в Україні повинна завантажуватися за замовчуванням. Зверніть увагу, що термін «достатній за обсягом» законодавством не визначений.

Згадана норма не поширюється на інтернет-представництва ЗМІ, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою ЄС, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання. 

Мобільні застосунки органів державної влади, органів місцевого самоврядування, ЗМІ, а також суб’єктів господарювання, що реалізують товари і послуги, повинні мати версію користувацького інтерфейсу державною мовою.

Зверніть увагу, що спеціалізоване наукове, технічне, медико-діагностичне обладнання, інше спеціалізоване, професійне обладнання, що не є товарами широкого вжитку (прилади, машини, устаткування, верстати тощо), та його програмне забезпечення, а також спеціалізоване програмне забезпечення, призначене для використання лише у сфері інформаційних технологій, може не мати користувацького інтерфейсу державною мовою в разі наявності користувацького інтерфейсу англійською мовою.

 

Сфера охорони здоров’я

Мовою у сфері охорони здоров’я, медичної допомоги та медичного обслуговування є державна мова, що передбачено ст. 33 Закону № 2704. Але на прохання особи, яка звертається за наданням медичної допомоги чи послуг з медичного обслуговування, її персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

Заклади охорони здоров’я складають документи, які стосуються стану здоров’я пацієнтів, державною мовою. Мовою актів, які регулюють діяльність закладів охорони здоров’я, діловодства та документообігу, також є державна. Зауважимо, що заклади охорони здоров’я використовують у своїх документах медичну термінологію відповідно до стандартів, визначених Національною комісією зі стандартів державної мови.

 

Відповідальність за порушення Закону № 2704

У разі порушення суб’єктом господарювання, що провадить господарську діяльність на території України (тобто суб’єктом господарювання у сфері обслуговування споживачів), вимог, встановлених ст. 30 Закону № 2704, Уповноважений чи його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує суб’єкту господарювання попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті. Копія акта надається відповідному суб’єкту господарювання. 

У разі повторного протягом року порушення вимог, встановлених ст. 30 Закону № 2704, складається протокол. За повторне протягом року порушення цих вимог Уповноважений накладає на суб’єктів господарювання (не на фізичну особу), що провадять господарську діяльність на території України (сюди належать і ФОП), штраф у розмірі від 300 до 400 нмдг (від 5100 грн до 6800 грн).

Інші види відповідальності за порушення вимог Закону № 2704 щодо застосування державної мови згідно зі ст. 188-52 і 188-53 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X (далі — КУпАП) наведено в таблиці.

Суб’єкт господарювання повинен перерахувати суму штрафу до державного бюджету у 15-тиденний строк після отримання постанови про накладення штрафу, яка виноситься Уповноваженим, про що протягом трьох днів письмово повідомляє Уповноваженого із зазначенням номера і дати платіжного доручення. А в разі оскарження постанови штраф повинен бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів після повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Споживач може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови й надіслати її поштою у письмовому вигляді або електронною поштою на адресу Уповноваженого. Скарга складається відповідно до вимог ст. 55 Закону № 2704. Після належного розгляду Уповноваженим скарги він може притягнути суб’єкта господарювання до відповідальності згідно зі ст. 57 Закону № 2704. 

Таблиця

Адміністративна відповідальність за порушення вимог Закону № 2704
щодо застосування державної мови згідно зі ст. 188-52 і 188-53 КУпАП
 

Порушення вимог Закону № 2704
 щодо застосування державної мови
Вид відповідальності за порушення
Під час засідань, заходів, зустрічей і робочого спілкування, в актах, діловодстві та документообігу в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, на державних і комунальних підприємствах, інших суб’єктах господарювання державної і комунальної форми власності, у судочинстві, в органах правопорядку, у процесі виборів та референдумів, у міжнародних договорах України тощо
Штраф у розмірі від 200 до 400 нмдг 
(від 3400 до 6800 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше
У сфері освіти, науки, культури, книговидання, у користувацьких інтерфейсах комп’ютерних програм та вебсайтів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, технічної та проєктної документації, реклами, охорони здоров’я, спорту, телекомунікацій та поштового зв’язку, транспорту 
Штраф у розмірі від 200 до 300 нмдг 
(від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше
Щодо застосування державної мови друкованими ЗМІ 
Штраф у розмірі від 400 до 500 нмдг 
(від 6800 до 8500 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше
Інші порушення Закону № 2704 щодо порядку застосування державної мови 
Штраф у розмірі від 200 до 300 нмдг 
(від 3400 до 5100 грн) або попередження, якщо порушення вчинене вперше
Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню
Штраф у розмірі від 500 до 700 нмдг 
(від 8500 до 11 900 грн)
Повторне невиконання законних вимог Уповноваженого із захисту державної мови під час здійснення ним державного контролю за застосуванням державної мови
Штраф у розмірі від 100 до 200 нмдг 
(від 1700 до 3400 грн)

 

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП