Що перевіряє Держпраці в умовах воєнного стану


◦ Перевірки та відповідальність
◦ Перевірки Держпраці
15.09.2023

Наказом Міністерства економіки України від 09.03.2023 р. № 1243 внесено зміни до форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду.

Перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) доповнено питаннями щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів.

 

Перелік
питань для проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо додержання вимог законодавства про організацію трудових відносин
в умовах воєнного стану, з питань виявлення неоформлених трудових відносин та законності припинення трудових договорів

 

Питання щодо дотримання
суб’єктом господарювання
вимог законодавства

Нормативне обґрунтування

1

Оформлення трудового договору

 

1.1

Трудовий договір укладено
між працівником і роботодавцем (роботодавцем - фізичною особою)

частина перша

ст. 21 КЗпП

1.2

Працівників допущено до роботи після укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням роботодавця, та повідомлення Державної податкової служби про прийняття працівника на роботу

частина четверта

ст. 24 КЗпП

1.3

До початку роботи роботодавець в узгоджений із працівником спосіб поінформував працівника про:

частина перша ст. 29 КЗпП

1.3.1

місце роботи (інформація про роботодавця, у тому числі
його місцезнаходження), трудову функцію, яку зобов’язаний виконувати працівник (посада та перелік посадових обов’язків), дату початку виконання роботи

пункт 1
частини першої ст. 29 КЗпП

1.3.2

визначене робоче місце, забезпечення необхідними для роботи засобами

пункт 2
частини першої ст. 29 КЗпП

1.3.3

права та обов’язки, умови праці

пункт 3
частини першої ст. 29 КЗпП

1.3.4

правила внутрішнього трудового розпорядку або умови встановлення режиму роботи, тривалість робочого часу і відпочинку, а також про положення колективного договору (у разі його укладення)

пункт 5
частини першої ст. 29 КЗпП

1.3.5

процедуру та встановлені КЗпП строки попередження про припинення трудового договору, яких повинні дотримуватися працівник і роботодавець

пункт 9
частини першої ст. 29 КЗпП

2

Організація трудових відносин в умовах воєнного стану

 

2.1

У період дії воєнного стану
сторонами за згодою визначено форму трудового договору

частина перша ст. 2 ЗУ № 2136

2.2

Працівника переведено на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди (крім переведення на роботу в іншу місцевість, на території якої тривають активні бойові дії), якщо така робота не протипоказана працівникові за станом здоров’я, для відвернення або ліквідації наслідків бойових дій, а також інших обставин, що становлять
або можуть становити загрозу життю чи нормальним життєвим умовам людей, з оплатою праці за виконану роботу не нижче середньої заробітної плати за попередньою роботою

частина перша ст. 3 ЗУ № 2136

2.3

У період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених частиною третьою ст. 32 та статтею 103 КЗпП, здійснено не пізніш як до запровадження таких умов

частина друга ст. 3 ЗУ

№ 2136

2.4

Трудовий договір розірвано за власною ініціативою працівника у строк, зазначений у його заяві (крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури), якщо таке розірвання зумовлено веденням бойових дій у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація, та існуванням загрози для життя і здоров’я працівника

стаття 4 ЗУ № 2136

2.5

Працівника звільнено з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці

(крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки

частина перша ст. 5 ЗУ № 2136

2.6

Звільнення працівників, обраних до профспілкових органів, здійснено за погодженням із профспілкою

частина друга ст. 5 ЗУ № 2136

2.7

Нормальна тривалість робочого часу у період воєнного стану для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо) не перевищує 60 годин на тиждень

частина перша ст. 6 ЗУ № 2136

2.8

Для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо), яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, тривалість робочого часу у період воєнного стану не перевищує 40 годин на тиждень

частина друга ст. 6 ЗУ № 2136

2.9

Тривалість щотижневого безперервного відпочинку становить не менше ніж 24 годин

частина п’ята ст. 6 ЗУ № 2136

2.10

У разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частин першої та другої ст. 6 ЗУ № 2136 понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці

частина сьома ст. 6 ЗУ № 2136

2.11

Норми частин першої, другої та п’ятої ст. 6 ЗУ № 2136 не застосовуються до праці неповнолітніх

частина восьма ст. 6 ЗУ № 2136

2.12

Роботодавцем забезпечено ведення достовірного обліку виконуваної працівником роботи та обліку витрат на оплату праці

частина перша ст. 7 ЗУ № 2136

2.13

У період дії воєнного стану спосіб електронної комунікації щодо способу створення, пересилання і зберігання наказів (розпоряджень) роботодавця, повідомлень та інших документів з питань трудових відносин обрано за згодою між роботодавцем та працівником

частина друга ст. 7 ЗУ № 2136

2.14

Вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року, особи з інвалідністю, яким за медичними рекомендаціями протипоказана робота в нічний час, залучаються до роботи в нічний час за їх згодою

частина перша ст. 8 ЗУ № 2136

2.15

Жінок (крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року) залучено до важких робіт, робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці, а також до підземних робіт за їхньою згодою

частина перша ст. 9 ЗУ № 2136

2.16

Заробітну плату виплачено працівнику на умовах, визначених трудовим договором

частина перша ст. 10 ЗУ № 2136

2.17

Роботодавцем вживаються всі можливі заходи для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати

частина друга ст. 10 ЗУ № 2136

2.18

У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця обмежено не менше ніж до 24 календарних днів за поточний робочий рік

абзац перший частини першої ст. 12 ЗУ № 2136

2.19

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачено грошову компенсацію відповідно до ст. 24 Закону України «Про відпустки»

абзац четвертий частини першої ст. 12 ЗУ № 2136

2.20

У період дії воєнного стану працівникам, незалученим до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, відпустки надано у порядку, встановленому законодавством (КЗпП, Закон України «Про відпустки»)

частина друга ст. 12 ЗУ № 2136

2.21

У період дії воєнного стану роботодавцем за заявою працівника, який виїхав за межі території України, в обов’язковому порядку надано йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів

частина четверта ст. 12 ЗУ № 2136

2.22

У період дії воєнного стану роботодавцем за заявою працівника, який набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надано йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів

частина четверта ст. 12 ЗУ № 2136

2.23

Призупинення дії трудового договору відбувається у зв’язку із тимчасовим припиненням роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасовим припиненням працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором

абзац перший частини першої ст. 13 ЗУ № 2136

2.24

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повідомляє працівника про необхідність стати до роботи не пізніше ніж за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору

абзац другий частини першої ст. 13 ЗУ № 2136

2.25

Призупинення дії трудового договору не припинило трудових відносин

абзац третій частини першої ст. 13 ЗУ № 2136

2.26

Призупинення дії трудового договору не застосовується до керівників та заступників керівників державних органів, а також посадових осіб місцевого самоврядування, які обіймають виборні посади

абзац четвертий частини першої ст. 13 ЗУ № 2136

2.27

Призупинення дії трудового договору оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому, зокрема, зазначається інформація про причини призупинення, у тому числі про неможливість обох сторін виконувати свої обов’язки та спосіб обміну інформацією,
строк призупинення дії трудового договору, кількість, категорії і прізвища, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) відповідних працівників, умови відновлення дії трудового договору

абзац перший частини другої ст. 13 ЗУ № 2136

2.28

Наказ (розпорядження) про призупинення дії трудового договору, укладеного з посадовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, подане роботодавцем для погодження до військової адміністрації, яка здійснює свої повноваження на відповідній території (військові адміністрації населених пунктів та районні військові адміністрації, а за їх відсутності - обласні)

абзац другий частини другої ст. 13 ЗУ № 2136

3

Припинення трудових відносин

 

3.1

Роботодавцем проінформовано працівників, які працюють за строковим трудовим договором, про вакансії, що відповідають їх кваліфікації та передбачають можливість укладення безстрокового трудового договору, а також забезпечено рівні можливості таких працівників для його укладення

частина третя ст. 23 КЗпП

3.2

Припинення трудового договору за угодою сторін здійснюється за угодою працівника і роботодавця

пункт 1
частини першої ст. 36 КЗпП

3.3

Трудовий договір припиняється у зв’язку із закінченням його строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення

пункт 2
частини першої ст. 36 КЗпП

3.4

У разі призову або вступу працівника або роботодавця - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу трудовий договір припиняється, крім випадків, коли за працівником зберігаються місце роботи, посада відповідно до частини третьої ст. 119 КЗпП

пункт 3
частини першої ст. 36 КЗпП

3.5

Трудовий договір припиняється при переведенні працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або переході на виборну посаду

пункт 5
частини першої ст. 36 КЗпП

3.6

Трудовий договір припиняється у разі відмови працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмови від продовження роботи у зв’язку із зміною істотних умов праці

пункт 6
частини першої ст. 36 КЗпП

3.7

Трудовий договір припиняється у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль

пункт 8³
частини першої ст. 36 КЗпП

3.8

У разі зміни підпорядкованості підприємства, установи, організації, зміни роботодавця, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору не припиняється.

частини п’ята та речення перше частини шостої ст. 36 КЗпП

3.9

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається працівником за наявності письмового попередження роботодавця
(крім випадків, встановлених частиною другою ст. 38 КЗпП) за два тижні

речення перше частини першої ст. 38 КЗпП

3.10

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, розривається у строк, про який просить працівник:

частини
перша, третя
ст. 38 КЗпП

3.10.1

у разі неможливості продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)

речення друге частини першої ст. 38 КЗпП

3.10.2

якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору

частина третя ст. 38 КЗпП

3.11

Строковий трудовий договір достроково розірвано на вимогу працівника:

частина перша ст. 39 КЗпП

3.11.1

в разі хвороби працівника або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором

частина перша ст. 39 КЗпП

3.11.2

порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору

частина перша ст. 39 КЗпП

3.11.3

у випадках, передбачених частиною першою ст. 38 КЗпП

частина перша ст. 39 КЗпП

3.12

Трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності розірвано роботодавцем у випадку:

частина перша ст. 40 КЗпП

3.12.1

змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників

пункт 1
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.2

виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці

пункт 2
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.3

систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення

пункт 3
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.4

прогулу (в тому числі відсутності на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин

пункт 4
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.5

нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.
За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності

пункт 5
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.6

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

пункт 6
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.7

появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння

пункт 7
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.8

вчинення за місцем роботи викрадення (в тому числі дрібного) майна роботодавця, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення

пункт 8
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.9

призову або мобілізації роботодавця - фізичної особи під час особливого періоду

пункт 10
частини першої ст. 40 КЗпП

3.12.10

встановлення невідповідності працівника займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування

пункт 11
частини першої ст. 40 КЗпП

3.13

Звільнення працівника з підстав, зазначених у пунктах 1, 2 і 6 ст. 40 КЗпП проводиться у разі неможливості його переведення на іншу роботу за його згодою

частина друга ст. 40 КЗпП

3.14

Трудовий договір з ініціативи роботодавця розривається у випадку:

частини
перша, друга ст. 41 КЗпП

3.14.1

одноразового грубого порушення трудових обов’язків керівником підприємства, установи,  організації всіх форм власності (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу),
його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи, організації, його заступниками, а також службовими особами податкових та митних органів, яким присвоєно спеціальні звання, і службовими особами центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами

пункт 1
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.2

винних дій керівника підприємства, установи, організації, внаслідок чого заробітна плата виплачувалася несвоєчасно або в розмірах, нижчих від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати

пункт 1¹
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.3

винних дій працівника, який безпосередньо обслуговує грошові, товарні або культурні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку роботодавця

пункт 2
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.4

вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи

пункт 3
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.5

перебування всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні у близької особи

пункт 4
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.6

наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом України «Про запобігання корупції»

пункт 4¹
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.7

припинення повноважень посадових осіб

пункт 5
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.8

неможливості забезпечення працівника роботою, визначеною трудовим договором, у зв’язку із знищенням (відсутністю) виробничих, організаційних та технічних умов, засобів виробництва або майна роботодавця внаслідок бойових дій

пункт 6
частини першої ст. 41 КЗпП

3.14.9

повторного порушення посадовою особою вимог законодавства у сфері ліцензування та з питань видачі документів дозвільного характеру або у сфері надання адміністративних послуг, передбачених статтями 166¹⁰, 166¹², 188⁴⁴ Кодексу України про адміністративні правопорушення

частина друга ст. 41 КЗпП

3.15

Розірвання договору у випадках, передбачених пунктами 1-5
частини першої та частиною другою ст. 41 КЗпП, провадиться з додержанням вимог частини третьої ст. 40 КЗпП, а у випадках, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої ст. 41 КЗпП,- також вимог ст. 43 КЗпП.

частина третя ст. 41 КЗпП

3.16

Розірвання договору у випадках, передбачених пунктами 4 і 6
частини першої ст. 41 КЗпП, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу

частина четверта ст. 41 КЗпП

3.17

При скороченні чисельності чи штату працівників враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене статтею 42 КЗпП

стаття 42 КЗпП

3.18

Працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі:

стаття 44 КЗпП

3.18.1

не менше середнього місячного заробітку при припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 ст. 36 та пунктах 1, 2 і 6 ст. 40, пункті 6 частини першої ст. 41 КЗпП

стаття 44 КЗпП

3.18.2

двох мінімальних заробітних плат при припиненні трудового договору у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 ст. 36 КЗпП)

стаття 44 КЗпП

3.18.3

передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку при припиненні трудового договору внаслідок порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного чи трудового договору, вчинення мобінгу (цькування) стосовно працівника або невжиття заходів щодо його припинення (ст. 38 і 39 КЗпП)

стаття 44 КЗпП

3.18.4

не менше ніж шестимісячний середній заробіток у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої ст. 41 КЗпП

стаття 44 КЗпП

3.19

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці

частина перша ст. 49² КЗпП

3.20

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган, фізична особа, яка використовує найману працю, пропонує працівникові іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, у фізичної особи

речення перше частини третьої ст. 49² КЗпП

3.21

Про наступне вивільнення відповідно до пункту 6 частини першої ст. 41 КЗпП працівників персонально попереджають не пізніше ніж за 10 календарних днів

абзац другий частини сьомої ст. 49² КЗпП

3.22

В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин:

частини друга, четверта, сьома ст. 49⁸ КЗпП

3.22.1

розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з підстав, не передбачених КЗпП, здійснено з обґрунтуванням (зазначенням) причин такого розірвання та з наданням працівнику компенсаційної виплати
в розмірі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше розміру, визначеного частиною другою ст. 498 КЗпП

частина друга ст. 49⁸ КЗпП

3.22.2

трудовий договір розірвано за ініціативою роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору

частина четверта ст. 49⁸ КЗпП

3.22.3

працівник і роботодавець за їх згодою визначають у трудовому договорі також інші, крім встановлених КЗпП, підстави припинення або розірвання трудового договору

частина сьома ст. 49⁸ КЗпП

3.23

У разі встановлення роботодавцем невідповідності працівника
займаній посаді, на яку його прийнято, або виконуваній роботі протягом строку випробування працівника письмово попереджено про звільнення за три дні

частина друга ст. 28 КЗпП

3.24

За порушення трудової дисципліни до працівника застосовується
тільки один з таких заходів стягнення:

догана;

звільнення

частина перша ст. 147 КЗпП

3.25

Дисциплінарні стягнення застосовуються органом, якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника

частина перша ст. 147¹ КЗпП

3.26

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
або перебування його у відпустці

стаття 148 КЗпП

3.27

До застосування дисциплінарного стягнення від порушника трудової дисципліни письмові пояснення зажадано

частина перша ст. 149 КЗпП

3.28

За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення

частина друга ст. 149 КЗпП

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП